Muhamedovo loše mišljenje o ženama

Potjerajte ih u postelje i išibajte ih!

prijevod članka Davida Wooda

Položaj žene u arapskom svijetu čest je izvor kritike Islama. Žene na Zapadu usmjerile su svoj pogled na mnogoženstvo, pokrivanje lica i druge nejednakosti u muslimanskim zemljama te su zabrinute brzim širenjem Islama. Kad Zapadni kritičari napadaju tvrdeći da Islam uči manjoj vrijednosti žena, Muslimani se često brane tvrdnjom da su nejednakosti između muškaraca i žena posljedica kulturoloških razlika, prije negoli islamskog zakona:

  Kuran je ženama donio novi položaj u društvu i dao im prava o kojima su u Arabiji prije mogle samo sanjati, dakle odakle razlika između onoga što je nekad bilo i što se sada čini da jest? Odgovor leži u propadanju osnovnog Islamskog obrazovanja, koje je u muslimanskom svijetu nastupilo nakon katastrofa izazvanih Mongolskim invazijama i Križarskim pohodima od jedanaestog do trinaestog stoljeća. . . . Kulture što su se izdigle nakon tog vremena bile su obilježene prije običajima i lokalnim kulturnim naginjanjima, nego istinskim Islamskim vrijednostima.[1]

Dakle, odnos prema ženama u muslimanskom svijetu rezultat je Križarskih pohoda i Mongolskih invazija. Da nije bilo kršćana i Mongola, muslimanske žene bi još uvijek uživale istaknut položaj u društvu, položaj koji im je dao Muhamed.

Muslimanski apologeti su napravili sjajan posao uvjeravajući ljude da je Muhamed bio branitelj ženskih prava. Doista, argumenti o Muhamedovom oslobađanju žena neke su uvjerili da je "Muhamed vjerojatno bio najveći borac za ženska prava kojeg je svijet ikada vidio."[2] Opisi Muhamedovih poboljšanja odnosa između spolova prisutni su posvuda u muslimanskim pisanjima:

  Vrlo davno, još u sedmom stoljeću Kršćanske ere, Islam je zabranio strašnu praksu ubijanja ženske novorođenčadi među Arapima poganima, dao jasna usmjerenja koja su vodila ograničavanju mnogoženstva, obuzdao neograničena prava nad ženama koja su tada muškarci imali i dao ženama i duhovnu i materijalnu jednakost sa muškarcima.[3]
  Ljudska su prava među Arapima bila prilično nazadna, čak i za to vrijeme. Žene su imale zaista vrlo mala prava. Žena bi sa brakom postala vlasništvo svog muža, a ni jedna žena nije mogla odbiti muža kojeg bi joj otac odabrao. Bračno nasilje bilo je rašireno, a pribježišta nije bilo. Po smrti svog muža, žena je mogla biti naslijeđena od strane svog sina te je mogla postati njegova supruga. Ubijanje ženske novorođenčadi tako što su ih žive pokapali bilo je sasvim uobičajeno u društvu koje je višak žena smatralo teretom. Žene nisu imale prava na razvod, kao ni definiranih prava na naslijeđivanje, a sasvim sigurno nisu imale glasa u politici. Muškarac se mogao razvesti bez razloga i ostaviti ženu bez ičega, nije bilo ni ograničenja u broju supruga koje je muškarac mogao imati, ni pravila kako bi se prema njima trebao odnositi. . . .Arapski običaji su uvijek zahtjevali da žene ne smiju imati javnu ulogu u religijskim ili političkim aktivnostima. Također je bila široko rasprostranjena misao o nadmoći muškaraca nad ženama u svim područjima. Muhamed je tu misao promijenio, tvrdeći da su muškarci i žene pred Bogom jednaki u svakom pogledu. . . .Istražiti zapise o Muhamedu i njegovoj misiji znači steći novo poštovanje za poboljšanja koja je napravio u životima i muškaraca i žena.[4]
  Kuran je ženama omogućio izravno pravo na naslijeđivanje, na vlasništvo, obavezu na svjedočenje pred sudom te pravo na razvod. Donio je također i izričitu zabranu korištenja nasilja protiv ženske djece i žena, kao i zabranu prisile u braku i u društvenim zbivanjima. Žene su bile jednako odgovorne u osiguranju ispunjavanja religijskih obaveza pojedinaca i društva, u kažnjavanju za društvena, kriminalna i moralna skretanja. Također im je ponuđena jednaka prilika da steknu najveću blagodat: raj i blizinu Alahu, pod uvjetom da se svim silama trude ‘uspostaviti ono što je dobro i iskorijeniti ono što je zlo’.[5]

Iako je točno da je Muhamed iz određenih gledišta poboljšao položaj arapskih žena,[6] ne možemo dopustiti da ova činjenica zamagli određena druga gledišta, naime, (1) da je Muhamed dozvolio muškarcima da tuku svoje supruge, (2) da je u više navrata objavio manje umne sposobnosti žena, (3) da je učio da su izgledi žena za zagrobni život izuzetno turobni, i (4), da je, prema Muhamedu, muškarcima dozvoljeno silovati svoje ženske zarobljenice. Kada se spoje sa gornjim odlomcima koji opisuju Muhamedov blagotvoran utjecaj na društvo, ove nam četiri činjenice dozvoljavaju da dođemo do točnije i zaokruženije slike o Muhamedovom gledanju na žene.

Četiri činjenice

Činjenica #1

Kuran dozvoljava (ili, možda, zapovijeda) muškarcima da tuku svoje supruge do njihove poslušnosti. Ako žena ne sluša svog supruga, on bi je trebao upozoriti. A ako to ne bude djelovalo, on bi je trebao natjerati da spava u odvojenoj postelji. Međutim, ako žena čak i nakon što je potjerana u odvojenu postelju ne poštuje autoritet svog supruga, njemu se nalaže da je fizički kazni. Razmotrite ova tri prijevoda redaka iz Kurana:

  Kuran 4:34, bosanski prijevod Mustafe Mlive:

  Ljudi su poglavari ženama, zato što ih je odlikovao Allah jedne nad drugima, i što troše oni iz imetaka svojih. Zato su dobre poslušne, čuvarke nevidljivog, što čuva Allah. A one za koje se plašite nepokornosti njihove, pa posavjetujte ih, i ostavite ih u posteljama, i udarite ih. Pa ako vas poslušaju, tad ne tražite protiv njih puta. Uistinu! Allah je Uzvišeni, Veliki.

  Qur’an 4:34, Mohammed Pickthall Translation.

  Men are in charge of women, because Allah hath made the one of them to excel the other, and because they spend of their property (for the support of women). So good women are the obedient, guarding in secret what Allah hath guarded. As for those from whom ye fear rebellion, admonish them and banish them to beds apart, and scourge them. Then if they obey you, seek not a way against them. Lo! Allah is ever High Exalted, Great.[7]

   Prijevod sa engleskog na hrvatski:

   Muškarci su nadležni ženama, zato jer je Alah stvorio jedne od njih da nadmašuju druge, i zato jer troše iz svoje imovine (za uzdržavanje žena). Dakle dobre žene su poslušne, čuvajući u tajnosti ono što je Alah čuvao. A što se tiče onih od kojih se plašite pobune, upozorite ih i potjerajte ih u odvojene postelje, i išibajte ih. Ako vas tada budu slušale, ne tražite puta protiv njih. Zaista! Alah je uvijek Visoko Uzvišen, Velik.

  Qur’an 4:34, M.H. Shakir Translation.

  Men are the maintainers of women because Allah has made some of them to excel others and because they spend out of their property; the good women are therefore obedient, guarding the unseen as Allah has guarded; and (as to) those on whose part you fear desertion, admonish them, and leave them alone in the sleeping-places and beat them; then if they obey you, do not seek a way against them; surely Allah is High, Great.[8]

   Prijevod sa engleskog na hrvatski:

   Muškarci su uzdržavatelji žena jer Alah je napravio neke od njih da nadmašuju druge i zato jer oni troše od svojeg vlasništva; dobre žene su dakle poslušne, čuvajući nevidljivo kao što je Alah čuvao; a (što se tiče) onih od kojih se bojite napuštanja, upozorite ih, i ostavite ih same u mjestima za spavanje i tucite ih; ako vas tada budu slušale, ne tražite puta protiv njih; zasigurno je Alah Visoko, Velik.

  Qur’an 4:34, Abdullah Yusuf Ali Translation.

  Men are the protectors And maintainers of women, Because Allah has given The one more (strength) Than the other, and because They support them From their means. Therefore the righteous women Are devoutly obedient, and guard In (the husband’s) absence What Allah would have them guard. As to those women On whose part ye fear Disloyalty and ill-conduct, Admonish them (first), (Next), refuse to share their beds, (And last) beat them (lightly); But if they return to obedience, Seek not against them Means (of annoyance): For Allah is Most High, Great (above you all).[9]

   Prijevod sa engleskog na hrvatski:

   Muškarci su zaštitnici i uzdržavatelji žena, zato što je Alah jednima dao više (snage) Nego drugima, i zato što ih uzdržavaju od svojih sredstava. Dakle pravedne žene su pobožno poslušne, i čuvaju u (muževoj) odustnosti ono što bi Alah želio da čuvaju. A što se tiče onih žena Od kojih se bojite Nevjernosti i lošeg ponašanja, Upozorite ih (najprije), (Slijedeće), odbijte dijeliti njihove postelje, (I zadnje) tucite ih (lagano); Ali ako se vrate poslušnosti, Ne tražite protiv njih Puta (netrpeljivosti): Jer Alah je Naviši, Veliki (iznad svih vas).

Muslimanski prevodioci su se mučili s ovim odlomkom te su tražili način da razvodne njegovo jasno značenje. Na primjer, Ali u svoj prijevod dodaje riječ "lagano", koja se u arapskom izvorniku ne pojavljuje. Ipak, čak i ako dozvolimo Aliju da ublaži djelove Kurana koje nalazi uvredljivima, redak još uvijek dozvoljava muškarcima da tuku svoje supruge.

Potjerajte ih u postelje i išibajte ih!

Iz toga proizlazi, ravnajući se po Božjem zadnjem i najvećem proroku, da je bračno nasilje dozvoljeno, a možda se čak i zahtjeva. Moderni narodi koji su uspostavili zakone protiv zlostavljanja u braku time dakle izravno krše Alahovu naredbu iz Kurana.

Činjenica #2

Prema Muhamedu, ženama nedostaje zdrav razum iz razloga što su njihovi umovi manjkavi. Naravno, ova izjava nije prošla neizazvano. Muhamed je ženama dozvolio da ga ispituju o svojim intelektualnim manjkavostima, i to mu ide u prilog. Njegovi odgovori na ova pitanja bili su osvjetljujući:

  Sahih Muslim, Abdul Hamid Siddiqi, tr., Number 142.:

  [Muhammad said]: O womenfolk, you should give charity and ask much forgiveness for I saw you in bulk amongst the dwellers of Hell. A wise lady among them said: Why is it, Messenger of Allah, that our folk is in bulk in Hell? Upon this the Holy Prophet observed: You curse too much and are ungrateful to your spouses. I have seen none lacking in common sense and failing in religion but (at the same time) robbing the wisdom of the wise, besides you. Upon this the woman remarked: What is wrong with our common sense and with religion? He (the Holy Prophet) observed: Your lack of common sense (can be well judged from the fact) that the evidence of two women is equal to one man, that is a proof of the lack of common sense.[10]

   Prijevod sa engleskog na hrvatski:

   [Muhamed je rekao]: O žene, trebale biste davati milostinju i stalno tražiti oprost, jer sam vas među stanovnicima Pakla vidio u gomilama. Mudra gospođa među njima je rekla: Zašto je to tako, Glasniče Alahov, da je naš rod u gomilama u Paklu? Na ovo je Sveti Prorok primjetio: Vi previše psujete i nezahvalne ste svojim muževima. Ni jednog nisam vidio da mu nedostaje zdrav razum i da ne uspjeva u vjeri, nego (u isto vrijeme) se zaogrću mudrošću mudrih, osim vas. Na ovo je žena primjetila: Što to nije u redu sa našim zdravim razumom i vjerom? On (Sveti Prorok) je primjetio: Vaš nedostatak zdravog razuma (može se lako vidjeti iz činjenice) da je svjedočenje dvije žene jednako svjedočenju jednog muškarca, to je dokaz nedostatka zdravog razuma.

  Sahih Al-Bukhari, Dr. Muhammad Matraji, tr. (New Delhi: Islamic Book Service, 2002), Number 2658.:

  The Prophet (the blessing and peace of Allah be upon him) said: "Isn’t the witness of a woman equal to half of that of a man?" The women said: "Yes." He said: "This is because of the deficiency of her mind."[11]

   Prijevod sa engleskog na hrvatski:

   Prorok (blagoslov i mir Alahov bili nad njim) je rekao: "Zar nije žena svjedok jednaka polovici svjedoka koji je muškarac?" Žena je rekla: "Da." On je rekao: "To je stoga što joj je um manjkav."

Ovdje primjetite da, u prvom odlomku Muhamed opravdava svoju tvrdnju da ženama nedostaje zdrav razum time što tvrdi da je njihovo svjedočenje vrijedno upola manje nego svjedočenje muškaraca. Ipak, u drugom odlomku, Muhamed opravdava svoju tvrdnju da je svjedočenje žena upola manje vrijedno time što tvrdi da žene imaju manjkave umove. Ovo je klasičan primjer kružnog zaključivanja. Možemo zamisliti razgovor između Muhameda i nešto kritičnijeg ispitivača:

  Ispitivač: Muhamede! Zašto je Pakao pun žena?
  Muhamed: Zato jer im nedostaje zdrav razum!
  Ispitivač: Kako znaš da im nedostaje zdrav razum?
  Muhamed: Nedostatak zdravog razuma može se vidjeti u činjenici što je njihovo svjedočenje samo upola tako dobro kao svjedočenje muškarca.
  Ispitivač: Ali zašto je njihovo svjedočenje samo upola tako dobro?
  Muhamed: Zbog manjkavosti njihovih umova!
  Ispitivač: Kako znaš da su im umovi manjkavi?
  Muhamed: Manjkavost njihovih umova može se vidjeti iz činjenice što je svjedočenje žene upola manje važno od svjedočenja muškarca.
  Ispitivač: Pa dobro, zbog čega je njihovo svjedočenje upola manje važno?
  Muhamed: Zbog manjkavosti njihovih umova!

Primjetite da ove Muhamedove tvrdnje ne stoje. To znači da one mogu biti ispitane te, teoretski, opovrgnute. Lako bismo mogli napraviti pokus da vidimo da li su točne Muhamedove tvrdnje o manjoj vrijednosti ženskog intelekta. Isto tako, mogli bismo postaviti pokus u kojoj bi grupa muškaraca i grupa žena prisustvovale istom događaju. Ako su svjedočenja prikupljena od grupe muškaraca dvostruko točnija od svjedočenja uzetih iz ženske grupe, Muhamedove tvrdnje će biti dokazane. S druge strane, ako su izvještaji iz obje grupe slični, možemo odbaciti Muhamedove ideje kao seksističke primjedbe čovjeka koji je pod utjecajem kulturnih predrasuda.

Činjenica #3

Muhamed je ženama davao malo nade za zagrobni život. On zaista jasno tvrdi da su većina stanovnika pakla žene koje su bile nezahvalne svojim supruzima (iako nigdje ne navodi da će nezahvalni supruzi primiti istu kaznu[12]). To znači da se samovoljne žene, nakon što su upozorene, potjerane u odvojene postelje i pretučene od strane svojih muževa, mogu nadati vječnosti u paklu:

  Ibid., Number 1052.:

  The Prophet (the blessing and peace of Allah be upon him) said: "I saw paradise and stretched my hands towards a bunch (of its fruits) and had I taken it, you would have eaten from it as long as the world remains. I also saw the Hell-fire and I had never seen such a horrible sight. I saw that most of the inhabitants were women." The people asked: "O Allah’s Apostle! Why is it so?" The Prophet (the blessing and peace of Allah be upon him) said: "Because of their ungratefulness." It was asked whether they are ungrateful to Allah. The Prophet (the blessing and peace of Allah be upon him) said: "They are ungrateful to their companions of life (husbands) and ungrateful to good deeds."[13]

   Prijevod sa engleskog na hrvatski:

   Prorok (blagoslov i mir Alahov nad njim) je rekao: "Vidio sam raj i protegnuo ruke prema obilju (njegovog voća) i uzeo sam od njega, vi biste jeli od njega do kraja svijeta. Također sam vidio i vatru Pakla i nikad nisam vidio tako strašnog prizora. Vidio sam da su većina stanovnika žene." Ljudi su pitali: "O Alahov Apostolu! Žašto je tako?" Prorok (blagoslov i mir Alahov nad njim) je rekao: "Zbog njihove nezahvalnosti." Bilo je pitano da li su one nezahvalne Alahu. Prorok (blagoslov i mir Alahov nad njim) je rekao: "One su nezahvalne svojim drugovima u životu (supruzima) i nezahvalne prema dobrim djelima."

  Ibid., Number 1462.:

  [Muhammad said], "O women! Give to charity, for I have seen that the majority of the dwellers of Hell-Fire were women." The women asked, "O Allah’s Apostle! What is the reason for it?" He said: "O women! You curse frequently, and are ungrateful to your husbands. I have not seen anyone more deficient in intelligence and religion than you. O women, some of you can lead a cautious man astray."[14]

   Prijevod sa engleskog na hrvatski:

   [Muhamed je rekao], "O žene! Davajte u milostinju, jer vidio sam da su većina stanovnika Vatre Pakla žene." Žene su pitale, "O Alahov Apostolu! Koji je tome razlog?" On je rekao: "O žene! Vi često psujete i nezahvalne ste svojim muževima. Nisam vidio nikog tako manjkavog u pameti i vjeri, kao što ste vi. O žene, neke od vas i opreznog muškarca mogu skrenuti s pravog puta."

Međutim, čak i ako bi ove žene prestale psovati i počele zahvaljivati svojim muževima, njihovi izgledi za zagrobni život su ostavljali još mnogo toga za čim su mogle čeznuti. Prema Muhamedu, žene se mogu nadati vječnosti u stajanju u kutevima, čekajući muškarce kako bi došli i spavali sa njima:

  Ibid., Number 4879.:

  Allah’s Apostle (The blessing and peace of Allah be upon him) said: "In Paradise there is a pavilion made of a single hollow pearl sixty miles wide, in each corner of which there are wives who will not see those in the other corners; and the believers will visit and enjoy them."[15]

   Prijevod sa engleskog na hrvatski:

   Alahov Apostol (blagoslov i mir Alahov bio nad njim) je rekao: "U Raju postoji paviljon napravljen od jednog jedinog šupljeg bisera od 60 milja širine, u svakom kutu kojeg su žene koje neće vidjeti one u drugim kutevima; vjernici će ih posjećivati i uživati ih."

Dakle, dobre muslimanske žene koje poštuju svoje muževe u ovom životu, u "Raju" će imati će priliku da nastave svoju seksualnu službu. Čini se da je Muhamed ovo smatrao prikladnim opisom Raja; mnoge žene se, sasvim opravdano, neće složiti s tim.

Činjenica #4

Kuran Muslimanima dozvoljava da spavaju sa svojim zarobljenicama i robinjama (tj. onima "koje posjeduje njihova desna ruka"). Kako su Muslimanske vojske napadale grad za gradom, zarobljavale su mnogo žena, koje bi se potom često prodalo ili bi se njima trgovalo. Međutim, budući da su muslimanski muškarci bivali daleko od svojih žena, trebali su božju mudrost da ih vodi u postupanju sa njihovim zarobljenicama:

  Qur’an 23:1-6, Abdullah Yusuf Ali Translation.

  The Believers must (Eventually) win through—Those who humble themselves In their prayers; Who avoid vain talk; Who are active in deeds Of charity; Who abstain from sex, Except with those joined To them in the marriage bond, Or (the captives) whom Their right hands possess—For (in their case) they are Free from blame.[16]

   Prijevod sa engleskog na hrvatski:

   Vjernici moraju (na kraju) uspjeti-Oni koji se ponizuju u svojim molitvama; Koji izbjegavaju uzaludan govor; Koji su aktivni u djelima Milostinje; Koji se suzdržavaju od seksa, Osim sa onima spojenima S njima u bračnoj vezi, Ili (zarobljenicama) koje posjeduje Njihova desna ruka-Jer su (u tom slučaju) Slobodni od krivnje.

  Ibid., 70:22-30.

  Not so those devoted To Prayer—Those who remain steadfast To their prayer; And those in whose wealth Is a recognized right For the (needy) who asks And him who is prevented (For some reason from asking); And those who hold To the truth of the Day Of Judgement; And those who fear The displeasure of their Lord—For their Lord’s displeasure Is the opposite of Peace And Tranquility—And those who guard Their chastity, Except with their wives And the (captives) whom Their right hands possess—For (then) they are not To be blamed.[17]

   Prijevod sa engleskog na hrvatski:

   Ali ne oni predani Molitvi-Oni koji ostaju vjerni Svojim molitvama; I oni u čijem je bogastvu prepoznato pravo Za onog (u potrebi) koji pita I onog koji je spriječen (pitati Iz nekog razloga); I oni koji se drže Istine Sudnjeg Dana; I oni koji se boje Božjeg nezadovoljstva-jer nezadovoljstvo njihovog Boga Je suprotan miru i sabranosti-I oni koji čuvaju svoju neporočnost, Osim sa svojim ženama I sa (zarobljenicama) koje Njihova desna ruka posjeduje-Jer (tada) ih ne treba kriviti.

Muslimanska praksa seksa sa zarobljenim ženama se često spominje u Haditima, gdje Muslimane nalazimo zbunjenima u pogledu toga što da naprave sa svojim zarobljenicama. Nije dugo potrajalo da Alah pošalje otkrovenje, dopuštajući zbunjenim vojnicima da spavaju sa ženama:

  Sahih Muslim, Number 3432.

  Allah’s Messenger (may peace be upon him) sent an army to Autas and encountered the enemy and fought with them. Having overcome them and taken them captives, the Companions of Allah’s Messenger (may peace be upon him) seemed to refrain from having intercourse with captive women because of their husbands being polytheists. Then Allah, Most High, sent down regarding that: "And women already married, except those whom your right hands possess (4:24)" (i.e. they were lawful for them when their Idda period came to an end).[18]

   Prijevod sa engleskog na hrvatski:

   Alahov Glasnik (mir bio nad njim) poslao je vojsku u Autas te je susreo neprijatelje i borio se s njima. Nakon što ih je nadjačao i zarobio, činilo se da se Drugovi Alahova Glasnika (mir bio nad njim) suzdržavaju od spolnih odnosa sa zarobljenim ženama zbog toga što su im muževi mnogobošci. Tada Alah, Najviši, pošalje dolje u vezi toga: “I već udane žene, osim onih koje posjeduje vaša desna ruka (4:24)” (tj. one su im bile dozvoljene nakon što bi prošlo njihovo Iddah razdoblje).

  Ibid., Number 3371.

  We went out with Allah’s Messenger (may peace be upon him) on the expedition to the Bi’l-Mustaliq and took captive some excellent Arab women; and we desired them, for we were suffering from the absence of our wives, (but at the same time) we also desired ransom for them. So we decided to have sexual intercourse with them but by observing azl (withdrawing the male sexual organ before emission of semen to avoid conception). But we said: We are doing an act whereas Allah’s Messenger is amongst us; why not ask him? So we asked Allah’s Messenger (may peace be upon him), and he said: It does not matter if you do not do it, for every soul that is to be born up to the Day of Resurrection will be born.[19]

   Prijevod sa engleskog na hrvatski:

   Krenuli smo s Alahovim Apostolom (mir bio nad njim) na ekspediciju u Bi’l-Mustaliq i zarobili smo nešto odličnih arapskih žena; i poželjeli smo ih, jer smo patili zbog odsutstva naših žena, (ali, istovremeno) također smo željeli otkupninu za njih. Tako smo odlučili da ćemo s njima imati spolne odnose, ali ćemo primjenjivati azl (izvlačenje muškog spolnog organa prije ejakulacije, kako bi se izbjeglo začeće). Ipak smo rekli: Radimo djelo dok je Alahov Glasnik među nama; zašto ga nebi pitali? Tako smo pitali Alahovog Glasnika (mir bio nad njim), i on je rekao: Nije važno da li prekidate snošaj, jer svaka duša kojoj je određeno roditi se do Dana Uskrsnuća, rodit će se.

  Sahih Al-Bukhari, Number 4138.

  We went out with Allah’s Apostle (The blessing and peace of Allah be upon him) for the invasion of Bun Al-Mustaliq and we received captives from among the Arab captives and we desired women and celibacy became hard on us and we loved to do coitus interruptus [same as “azl” above]. So when we intended to do coitus interruptus, we said: “How can we do coitus interruptus before asking Allah’s Apostle (The blessing and peace of Allah be upon him) who is present among us? We asked (him) about it and he said: “It is better for you not to do so, for if any soul till the Day of Resurrection is predestined to exist, it will exist.”[20]

   Prijevod sa engleskog na hrvatski:

   Krenuli smo sa Alahovim Apostolom (Blagoslov i Mir Alahov bio nad njim) u napad na Bun Al-Mustaliq te smo primili zarobljenike od zarobljenih Arapa i poželjeli smo žene i celibat nam je postao težak te smo voljeli prekinuti snošaj [isto kao i “azl” gore]. Tako kada smo namjeravali s njima imati prekinuti snošaj, rekli smo: “Kako možemo prekidati snošaj a da nismo pitali Alahovog Apostola (Blagoslov i Mir Alahov bio nad njim) koji je među nama? Pitali smo (njega) o tome i on je rekao: “Bolje je da ne prekidate snošaj, jer ako je do dana Uskrsnuća bilo kojoj duši određeno da postoji, postojat će.”

  Sahih Muslim, Number 3384.;;

  Jabir bin Abdullah (Allah be pleased with them) reported that a person asked Allah’s Apostle (may peace be upon him) saying: I have a slave-girl and I practice azl with her, whereupon Allah’s Messenger (may peace be upon him) said: This cannot prevent that which Allah has decreed. The person then came (after some time) and said: Messenger of Allah, the slave-girl about whom I talked to you has conceived, whereupon Allah’s Messenger (may peace be upon him) said: I am the servant of Allah and His Messenger.[21]

   Prijevod sa engleskog na hrvatski:

   Jabir bin Abdullah (Alah bio zadovoljan s njim) je izvjestio da je osoba pitala Alahovog Apostola (mir bio nad njim) rekavši: Imam mladu robinju i sa njom prakticiram azl, na što je Alahov Glasnik (mir bio nad njim) rekao: Ovo ne može spriječiti ono što je Alah odredio. Osoba je tada došla (nakon nekog vremena) i rekla: Glasniče Alahov, mlada robinja o kojoj sam pričao je zatrudnjela, na što je Alahov Glasnik (mir bio nad njim) rekao: Ja sam sluga Alahov i Njegov Glasnik.

Muslimani su se u početku suzdržavali od seksa sa svojim zarobljenicama, zbog toga što su one bile žene politeista; međutim, bog im je poslao poruku u kojoj im je rekao da sa tim ženama mogu slobodno imati spolne odnose. Moderni muslimani vjeruju da su se ovi spolni odnosi događali tek nakon braka, ali to gledanje je očito pogrešno. Muhamedovi sljedbenici su rekli da žele imati spolne odnose sa ženama, ali i da ih žele prodati. Pitali su Muhameda o prekinutom snošaju, ali im je Muhamed rekao da to nije važno. Sva djeca kojoj je suđeno da se rode će se roditi, dakle nije bitno da li će muškarci prakticirati prekinuti snošaj ili ne.

Dakle, Kuran muškarcima dozvoljava spolne odnose sa njihovim zarobljenicama (čiji su muževi u nekim slučajevima još uvijek živi[22]), a Haditi pružaju primjere da se to zaista i događalo. Ovu činjenicu moramo slijediti do njezina logičnog zaključka. Muslimani su odlučili imati spolne odnose sa svojim zarobljenicama, koje su nakon toga namjeravali prodati. Ove zarobljenice su bile žene čije su muževe i obitelji Muslimani istrijebili. Da li bi ove žene rado pristale na spolne odnose sa muškarcima koji su pobili njihove obitelji? Vjerojatno ne bi. Dakle, budući da su Kuran i Muhamed dozvolili seks sa tim zarobljenicama, vrlo je vjerojatno da je Muhamed Muslimanima dozvolio da siluju svoje zarobljenice.

Procjena

Muhamed je u nekim aspektima poboljšao život žena u Arabiji.[23] Međutim, Muslimani ponekad iskorištavaju ovu činjenicu kao dokaz Muhamedovog proroštva. Takav argument je besmislen. Sve što se podrazumjeva tim poboljšanjem života žena je da Islam u tom pogledu nije bio tako loš kao kultura prije njega, što govori više o poganima nego o Muslimanima. Jer, koliko smo imali prilike vidjeti, Muhamed je dozvoljavao bračno zlostavljanje, opetovano je tvrdio da žene imaju manjkave umove, tvrdio da su većina ljudi u paklu žene, i da je muškrarcima dovoljeno silovati zarobljene žene. Ova situacija je vjerojatno još uvijek bolja od one prije podizanja Islama; ipak, Muhamed je daleko od “najvećeg branitelja ženskih prava kojeg je svijet ikada vidio.”

Na Zapadu, u zadnjih nekoliko stoljeća položaj žena se jako poboljšao. Možemo biti zahvalni što ljudi u nekim djelovima muslimanskog svijeta primjećuju promjenu i pokušavaju usvojiti slične stavove, unatoč Muhamedovom lošem mišljenju o ženama. Ali, mnoga su područja, budući usmjerena na slijeđenje Muhamedovih smjernica, još uvijek u mraku. Možemo se samo nadati da će oni, koji se žele obazirati na Kuran, jednog dana u ruke uzeti Bibliju i pročitati riječi Apostola Pavla:

  Muževi, ljubite svoje žene i ne budite osorni prema njima![24]

  Muževi, ljubite svoje žene kao što je Krist ljubio crkvu te sebe predao za nju[25]

  Uistinu, svi ste vi sinovi Božji, po vjeri, u Kristu Isusu. Doista, koji ste god u Krista kršteni, Kristom se zaodjenuste. Nema više: Židov – Grk! Nema više rob – slobodnjak! Nema više: muško – žensko! Svi ste vi Jedan u Kristu Isusu! Ako li ste Kristovi, onda ste Abrahamovo potomstvo, baštinici po obećanju.[26]


Ovaj članak je ispravljena i proširena verzija članka koji se prvobitno pojavio na www.answeringinfidels.com


Bilješke:

[1] Yahiya Emerick, Muhammad (Indianapolis: Alpha Books, 2002), p. 142.

[2] Pierre Crabites, cited in Allama Sir Abdullah Al-Mamun Al-Suhrawardy, The Wisdom of Muhammad (New York: Citadel Press, 2001), p. 20.

[3] Ibid., p. 20.

[4] Emerick, pp. 8-9, 141, 142.

[5] Ziauddin Sardar and Merryl Wyn Davies, The No-Nonsense Guide to Islam (Oxford: New Internationalist Publications, 2004), pp. 121, 122.

[6] U svojim nastojanjima da islam podrže dokazima, muslimani običavaju preuveličavati nemoral u Arabiji prije islama, što ponekad seže dotle da proturječe svojim vlastitim tvrdnjama. Na primjer, često se tvrdi kako je u Arabiji čedomorstvo ženske djece bilo užasno rašireno te da je Muhamed poboljšao stanje stavivši čedomorstvo izvan zakona. Ipak, muslimani tvrde i da je poligamija u Arabiji bila jako raširena, pa je tako bilo slučajeva gdje je muškarac imao stotine žena, a Muhamed je navodno popravio to stanje tako što je ograničio broj žena na četiri. Problem je očit. Ako su svi ubijali ženski djecu, kako je moglo biti toliko raspoloživih žena? Ako je čedomorstvo bilo rašireno, postojao bi manjak žena. Ali, žena je očito bilo dovoljno, pa čedomorstvo nije moglo biti rašireno. Dalje, kada se muslimane kritizira zbog poligamije, oni često tvrde kako je zbog manjka muškaraca poligamija bila opravdana. Međutim, ako je čedomorstvo bilo tako rašireno kao što muslimani tvrde, manjak žena bi bio još veći, pa bi poligamija opet bila nepotrebna.

[7] Qur’an 4:34, Mohammed Pickthall Translation.

[8] Qur’an 4:34, M.H. Shakir Translation.

[9] Qur’an 4:34, Abdullah Yusuf Ali Translation.

[10] Sahih Muslim, Abdul Hamid Siddiqi, tr., Number 142.

[11] Sahih Al-Bukhari, Dr. Muhammad Matraji, tr. (New Delhi: Islamic Book Service, 2002), Number 2658.

[12] Ovo nameće važno pitanje: Jesu li muslimanske žene bile nezahvalnije muževima nego muževi ženama? Ne čini se izgledno da je bilo tako. Prema muslimanskim apologetima, prije islama ženska prava bila su gotovo nepostojeća (ipak, pogledaj bilješku 23). Bi li muslimanski muškarci bili jako zahvalni svojim ženama? Vjerojatno ne bi. Vjerojatnije je da bi imali ovaj stav: “Vi žene, bolje vam je da nam budete zahvalne što smo ovako dobri prema vama.” Kako ispada, upravo je ovo stav koji vidimo kod Muhameda, koji nezahvalnim ženama govori kako će im njihova nezahvalnost priskrbiti mjeso u paklu.

[13] Ibid., Number 1052.

[14] Ibid., Number 1462.

[15] Ibid., Number 4879.

[16] Qur’an 23:1-6, Abdullah Yusuf Ali Translation.

[17] Ibid., 70:22-30.

[18] Sahih Muslim, Number 3432.

[19] Ibid., Number 3371.

[20] Sahih Al-Bukhari, Number 4138.

[21] Sahih Muslim, Number 3384.

[22] Za više o ovome vidi Muhammad and the Female Captives i Adultery: Do It! Do It! Do It!

[23] U drugim aspektima, čini se da su sa nastankom islama prava žena napravila korak unatrag. Na primjer, Muhamedova prva supruga Khadija bila je uspješna poslovna žena, koja je mogla za muža izabrati koga god je željela. Tako vidimo da su, prije podizanja islama, žene mogle imati istaknuti polžaj u društvu te su mogle raspolagati priličnom moći. Međutim, pod islamskim zakonom žene ne mogu ni napustiti vlastitu kuću, a bez da su prethodno dobile dopuštenje svojih supruga (a i onda samo propisno odjevene).

[24] Novi zavjet, Kološanima 3:19, Kršćanska sadašnjost.

[25] Novi zavjet, Efežanima 5:25.

[26] Novi zavjet, Galaćanima 3:26-29.

156 komentara »

 1. Ante said

  Je su li citati tocni?

 2. Admin said

  Točni su. Tko želi provjeriti, može pogledati ove stranice:

  http://www.islamicweb.com/quran/hadith.htm
  http://www.islamicweb.com/quran/quran_wizard.htm

 3. Edin said

  De mi reci alime,
  kako to da ne postoje hadisi, pouzdani podaci ili bilo kakvi zapisi da je Muhammed udario ijednu od svojih žena, a takavi podaci ne postoje ili hoćeš da kažeš da Muhammed nije postupao po Kur’anu?

  ostale navode neću nitit komentarisati, samo ti kažem da se zapitaš duboko u sebi o sebi. kakvu ti korist ovo može donijeti a kakvu štatu?

  Sad si opomenut! Bog je jako pravedan i Milostiv! pozz

 4. Admin said

  Edine, nije mi namjera iznositi laži, zato – ako mi je nešto takvo promaklo, molim te da mi na to ukažes.

 5. ghareab said

  admine, iznosis jednostrane informacije

  prvo, dozvoljeno je udariti zenu, ali taj udarac je ogranicen uvjetima iz hadisa, a to je da ne smije od udarca ostati posljedica poput krvi, masnice ili loma i da se ne smije udariti po licu. osim toga, hadis kaze: “najbolji medju vama je onaj koji je najbolji prema zeni”

  drugo, smisao inteltkutalne ogranicenosti se svodi na jacu emotivnu stranu zena, a emotivnost jeste ogranicenost u rasudjivanju

  trece, zato sto je populacija svijeta takva da je vise zena nego muskaraca

  cetvrto, dozvola je tu u smislu da nije grijeh, a ne znaci da je dozovljeno silovati – isto kao kad bi ti rekao da ti je dozvoljeno imati sex sa bilo kojom djevojkom u gradu, da li to znaci da ti sebi dozvoljavas silovanje sa svakom djevojkom u gradu?

  eto ti ukratko, a moze i u detalje ako hoces

 6. Admin said

  Ne iznosim jednostrane informacije. Ovdje se u obilju citiraju vaši vlastiti spisi, na to je dodano još par jednostavnih zaključaka, ništa više.

  1. To nigdje ni nisam tvrdio. U svakom slučaju, u islamu je dopušteno tući ženu.
  2. Žene nisu intelektualno ograničene u odnosu na muškarce, niti imaju jaču emotivnu stranu. Razmišljamo i osjećamo na nešto drugačiji način, to je sve.
  3. Besmislica. Žena ima beznačajno više. 51% naspram 49%, ili tako nekako.
  4. Ako su muslimani ratovali protiv nekoga, pri tome pobili vojnike i zarobili žene i onda “spavali” sa zarobljenim ženama, ja ću to zvati silovanjem.

 7. ghareab said

  u biti ti islamu nameces zakljucke koji tebi pasu i formulises ih u tom smjeru:

  1. u islamu nije dozvoljeno tuci zenu vec udariti zenu i to je ogromna razlika. dozvoljeno je udariti zenu (udarcem koji ne ostavlja posljedice) iz odgojnog aspekta kad odbije poslusnost nekoj visoj bracnoj intenciji – ukoliko to ne donese rezultata onda se taj udarac vise ne smije ponoviti jer ne sluzi odgojnoj svrhi zbog koje je i bilo dopusteno i onda se pristupa razvodu braka

  2. zao mi je, ali psihologija ti je slaba strana, moras po tom pitanju biti bolje upucen ako zelis da kritikujes islam ili bilo koje drugo polje duhovnosti. zene su neuporedivo emotivnije od muskaraca i time sto su emotivnije, time bivaju i, shodno situaciji koja sa sobom nosi emotivni naboj, intelektualno ogranicene

  3. 51 naspram 49 nije nimalo beznacajno ako se uzme populacija od 6 milijardi. to ti je da danas imas oko 120 miliona zena vise nego muskaraca. prema tome, danas kad bi pola stanovnistva muskog i pola stanovnistva zenskog otislo u dzennet/raj ili dzehennem/pakao, u dzehennemu/paklu bi bilo 60 miliona vise zena nego muskaraca i time bi zene u dzehennemu/paklu bile vecina i time bi Poslanik Muhammed as bio 100% u pravu, kao i u svemu ostalom

  4. ako si ti spavao sa nekom udatom zenom koja ima kod kuce covjeka koji je voli i pruza joj svu ljubav svijeta i kupuje joj sta pozeli, i ja cu to nazvati silovanjem. a da li je to nuzno silovanje??!

  dakle, admine dragi, jos tebi treba kuruze i varenke… (no hard feeling…)

 8. Admin said

  Citati su tu, svatko može donijeti svoj zaključak.

  1. Tući znači opetovano udarati. Dakle, ako je u islamu dozvoljeno udariti ženu, i to sve dok ne postane poslušna, to znači da ju je dozvoljeno tući dok ne postane poslušna.
  2. Ne mogu se složiti. Ali dobro, za islam su žene intelektualno ograničene, idemo dalje.
  3. Stvarno, ovakvo muljanje još nisam vidio. Nemam komentara.
  4. Dakle, preljub je isto kao kad muslimani u bitci nekoga pobijede, pobiju sve muškarce (kao kod Banu Qurayza židova) i onda “spavaju” sa ženama. To si htio reći?

 9. ghareab said

  1. jos jednom ti ponavljam udariti nije isto sto i tuci
  zenu je dozvoljeno udariti (udarcem koji ne ostavlja posljedicu) a nije dozvoljeno tuci

  2. zene su po islamu zastupljene shodno psihofizickim sposobnostima i obzirom da su vise emotivne od muskaraca time se pravi razlika u nekim aspektima na koje emocije puno uticu. sav svijet je okrenut razlikama izmedju zena i msukaraca samo to prikrivaju i o tome ne pricaju. npr. ako su intelektualno isti muskarci i zene zasto postoji odvojena muska i zenska sahovska olimpijada? zasto zene u sahu ni deseti dio nemaju uspjeha kao muskarci, a tu je samo intelektualni dio bitan.

  3. muljaza nije vec ciste cinjenice i jasni brojevi

  4. brkas metodoloske aspekte formulisanja pravnih relacija i bjezis od mog pitanja u drugo protupitanje

  ukratko, pokazalo se da pod 1. ne znas jezik dobro, a pod 3. ni matematika ti ne ide bas najbolje… (no hard feeling…)

 10. Admin said

  1. Pa vidiš da se slažem, udariti nije isto što i tući, ali opetovano udariti jest.
  2. Općenito gledajući, muškarcima dobro idu jedne stvari, ženama druge. Uz to, uvijek postoje i iznimke. Ali, tvrditi da žene imaju dvostruko manje pameti od muškaraca, to ne da ne stoji, to je jednostavno glupo. Tko ne vidi da su žene jednako pametne i sposobne kao i muškarci, taj je slijep.
  3. Kako ti drago. Meni je to tvoje “objašnjenje” smiješno.
  4. Kako? Ja te samo pitam da mi pojasniš, jer nisam shvatio što si htio reći.

 11. ghareab said

  1. pravis se da ne razumijes, dozvoljeno je udariti a nije dozovljeno opetovano udariti, jer ako se sa jednim udarom nije postigao cilj nece ni sa vise, i nije cilj da se neko (ovaj put zena) na silu natjera na poslusnost, vec da se jednom udari radi isticanja ozbiljnosti situacije prije samog cina razvoda

  2. de mi onda objasni samo na ovom prostom primjeru> jesmo li coravi ako kad pogledamo na top 100 listu sahista na svijetu nadjemo samo jednu zenu na 14. mjestu, kako ces mi to objasniti: http://www.fide.com/ratings/topstat.phtml

  3. imas pravo da ti bude smijesno, i meni su tvoji pokusaji blacenja islama smjesni

  4. evo ti jos jednom: ako ti kazes da ti je dozvoljeno imati sexualni odnos sa bilo kojom udanom zenom (u smislu da nijedan krivicni zakon to ne tretira prekrsajem), mogu li ja onda reci da ti dozovljavas sebi silovanje udanih zena, jer nijedna udana zena koja ima kod kuce covjeka koji je voli i ugadja joj ne bi izasla nikada izasla i dobrovoljno imala sa tobom sex. slicno je i sa robinjama, islam dozvoljava ex sa robinjama u smilsu da nije grijeh imati sa njom sex, ali to istovremeno ne znaci da je dozovoljeno silovati robinju, vec je treba na normalan nacin privoliti na sex, ili sarmirati ako vec hoces. malo je to tesko u klasicnim tadasnjim relacijama robova razumijeti, ali islam u svoje vrijeme nije nimalo bio klasican i po ljudskim pravima je bio daleko ispred drugih ondasnjih kultura i socijalnih odnosa

 12. Admin said

  1. Korkut u svom prijevodu kaže “udariti”, međutim svi engleski prijevodi kažu “tući”, tj. “beat.” A kad se pogledaju haditi, može se vidjeti da je Muhamed korio žene koje su njihovi muževi ne udarili nego pretukli, a koje su mu se došle žaliti zbog toga:
  http://answering-islam.org/Silas/wife-beating.htm
  2. Jeste, slijepi ste pored zdravih očiju. Žene naime uglavnom ne zanima šah. Nađi neku studiju o umnim razlikama između muškaraca i žena, pa ćeš vidjeti da su u nekim područjima bolji muškarci, dok su u drugima bolje žene. Nema govora o umnoj manjkavosti.
  3. Ne blatim islam, niti ga želim blatiti. Neka o tome odluči istina.
  4. Ok, sad sam shvatio. Znači, kad bi muslimani pobijedili u bitci, pobili protivnike, zatim zarobili njihove žene, prije nego što su “spavali” sa njima i prodali ih u roblje, oni su ih šarmirali. Sad mi je sve jasno.

 13. Admin said

  Edine, u Sahih Muslimu se navodi kako je Muhamed svoju ženu Aishu udario šakom u prsa (pogledaj link u prethodnom komentaru). To je ona Aisha koju je oženio kad je imala 6 godina, a spavao s njom (ako se to može tako nazvati) kad je imala 9 godina:
  http://www.answeringinfidels.com/content/view/73/42/

  • Zar se ALLAHA ne bojite POSLANIK MUHAMMED nikad nije nikoga udario osim u borbi na ALLAHOVOM putu ….

 14. ghareab said

  admine, nemoj se vracati na hadise samo onda kad ti, izvadjen iz konteksta, da znacenje koje ti pase

  1. moras znati arapski jezik, a ne engleski ili korkutov prijevod. prije svega, u arapskom jeziku nema svrsenih i nesvrsenih glagola. dakle, glagol udariti moze znaciti i jednom i vise puta. sad, koliko puta je pravilo u islamu ce reci islamski ucenjaci na osnovu metodologije serijata u islamu, a neces to ti reci onako kako ti pase da bi ocrnio islam.
  opet ti velim, ono sto je dozvoljeno jeste udar(i)ti, a ne udar(a)ti, i to da udarac bude bez posljedica. smisao udarca ovdje nije da se neko na silu natjera na poslusnost vec da se upozori na ozbiljnost onog sto dolazi ako do poslusnosti ne dodje – a to je razvod braka.

  2. ako kazes da zene ne zanima sah pa da zbog toga ima samo jedna u prvih 100 sahista u svijetu, onda isto tako mozemo reci da zene ne zanima svjedocenje (ili recimo politika) pa je zbog toga pravilo u islmau da svjedocenje dviju zena jeste jednako kao svjedocenje jednog muskarca.
  nego de ti budi tako ljubazan kao i do sada pa nam objasni kako da medju dobitnicima nobelove nagrade kojih je od 1990. pa na ovamo, dakle u periodu od petnaest zadnjih godina, bilo oko 90 (priblizno velim jer ima dosta djeljenih nagrada) gdje je 11 zena a 79 muskaraca. dakle odnos muskaraca prema zenama je sedam puta u prednosti. da sam uzeo period od zadnjih pedeset godina, situacija bi bila jos gora na stetu zena. jel i ovo zato sto zene ne zanima nista od poznatih oblasti u kojima se daje prestizna nobelova nagrada kao sto je fizika, hemija, medicina, literatura, mir, ekonomija..??! ako pogledas liste nagradjenih iz drugih prestiznih nagrada (balzan, rolf schock, field i sl.) situacija je ista ili cak mozda i gora. uzmi samo listu prestiznih matematicara! ili mozda zene ni matematika ne zanima??! cak i u oblastima koje su vazile za zenski posao su muskarci u prednosti, poput modnih kreacija, kulinarstva i slicno…

  eto, srculence moje, kako ces to objasniti. islam je dao zenama barem odnos 2:1 prema muskarcima, dok na terenu u realnost je puno veci raspon u korist muskarca, eto na primjer na listi nobelovaca muskarci u zadnjih petnaest godine vode 7:1

 15. Admin said

  1. U Kuranu Muhamed kaže da neposlušnu ženu treba udariti. U haditima vidimo da je Aishu jednom opalio šakom, a da je prebijene žene koje su mu se došle žaliti na nasilne muževe korio zbog neposluha. To su činjenice na koje nemam što dodati.

  2. Emancipacija žena na zapadu je bila proces – odatle manji broj žena koje su dobile Nobelovu nagradu prije 50 godina. Što se tiče tog odnosa danas – radi se samo o ulozi spolova. Ako omjer 79:11 išta pokazuje, pokazuje to da žene nisu intelektualno inferiorne i da, ako to žele, mogu biti jednako sposobne i uspješne kao i muškarci. Tvrditi da žene imaju dvostuko slabije umne sposobnosti je primitivizam iz 7. stoljeća, koji jednako vrijeđa i žene i muškarce.

  3. i 4. smo izgleda zaključili.

 16. ghareab said

  ja sam ti dao fine odgovore, a ti sad mozes komotno dalje po svom tamburati (kao sto si uradio sa 1. i 2., a 3. i 4. pogotovo), niko ti ne brani… to ko je u pravu od nas dvojice neka komotno razluci citalac, dalje nema potrebe diskutovati.

 17. senad said

  Muhammed a.s. je rekao: najbolji musliman je onaj koji je najbolji prema svojoj ženi (buharija)

  kur’an je pun ajeta koji naredđuju da se žena poštuje i cuva s toga smiješno od vas.

 18. neko said

  Iz svega navedenog zakljucujem da u islamu ravnopravnost izmedju muskarca i zene ne postoji!

 19. Admin said

  Senade, za to već znam, zaključio sam da to znači da je najbolji onaj musliman koji ima najveći. A što se tiče čuvanja žene, očito ju je najbolje pokriti plahtom.

 20. Merima said

  Postovanje.

  Admine, preletila sam preko nekoliko
  dijelova prepiski na ovoj stranici- i moram reci da sam
  stekla visoko misljenje o Vama –

  Kur’an je po pitanju polozaja zena
  prakticki ravan katastrofi – pogotovo u smislu (doslovne)
  primjenjene na danasnje zene –
  zena i covjek moraju biti jednakopravni na svim
  nivoima i nasilje (osim u nuznoj odbrani)
  treba biti strogo zabranjeno, a silovanje (koje se,
  koliko sam uspjela shvatiti,dozvoljava nad
  zenskim robovima u datim slucajima)
  takodjer zabranjeno.

  Moje misljenje je da
  su ovi dijelovi zapisani od strane primitivaca koji su
  zapisivali ono sto se u to doba
  (jos) nerazvijene civilizacije smatralo prirodnim –
  te je krivo vezati takvo sto za Allaha i pridavati ovim
  dijelovima Kur’ana ikakvu vaznost.

 21. Admin said

  Merima,
  Kuran želi biti savršena objava od Boga, savršena uputa za život bez i jedne jedine, makar i najmanje mane. S tim na umu, nemoguće je bilo kojem dijelu Kurana ne pridavati važnost. Ako jedan dio padne, pada i cijeli Kuran i islam skupa s njim.
  Zamisli analogiju, da ti se netko pomokri u kavu i da ti onda kaže da ne obraćaš pažnju na urin. Što bi ti napravila s takvom kavom?

 22. amela said

  nemam namjeru nikog kritikovati al mislim da ste ovdje iznijeli neku lošu predstavu o položaju zrene i islamu.Zena koj zeli biti dobra muslimanka nikad nece doci u situaciju da bude udarena, a to nije dozvoljeno u islamu,jedino u slucajevima koji su jasno definisani. u islamu zena ima jedan povlasten polozaj a sa ovog aspekta izgleda kao da je potlacena, glupa i da nema prava ni za sta.

 23. Admin said

  U islamu je ženu dozvoljeno udariti ako ne sluša, to mi se čini prilično širokom definicijom.

  Članak je jasno argumentiran i dokumentiran, svatko može sam zaključiti jeli to samo predstava ili zaista točan opis islama. Nema potrebe da bilo koga ovdje u nešto uvjeravam.

 24. Munja said

  Postovani,

  Doista nema potrebe raspravljati na ovakav nacin, niti ulaziti u ovu vrstu polemike. Jer daleko veci umovi su zeljeli oskrnaviti Allahovu vjeru, od gore spomenutog gospodina, i nisu uspjeli u tome. Pozvao bih vas da prihvatite ono sto je Charles Le Gai Eaton kazao u svojoj knjizi, Islam and the destiny of man, : ‘Nemojte nikada dozvoliti niti prihvatiti da vam nemusliman tumaci Islam’. Dakle, ovo je jos jedan blijed pokusaj koji ce samo ostati pokusaj. Islam nije palio zene zbog seksa ili seksa sa djavolom, na lomacama sirom zapadnog modernog svijeta, ‘seks – nuzno zlo, radi produzenja ljudske vrste’ nije termin koji je ponikao u islamskoj tradiciji … A nasa sestra Merima (ako je Merima) samim svojim istupom i pokazanim, odnoso napisanim poznavanjem i Islama i Kur’ana daleko je ispod djecice koja pohadjaju mejtef, i moram joj kazati da je doista hrabra. By the way, Allah je ostavio izazov cijelom covjecanstvu koje vazi i do danas da dodju i donesu nesto slicno Kur’anu, ili da donesu samo jedan jedini ajet (jedna cjelina jednog Kur’anskog poglavlja) koji je svojim stilom, rijecitoscu, savrsenstvom i nepogresivoscu slican Kur’anu. ‘Nazalost’ do dana danasnjeg niti jedan ne-primitivac nije u tome uspio.
  Sveznajuci i Uzviseni Bog je kazao, Ja sam objavio ovu vjeru (Islam) i Ja cu je cuvati (do Dana posljednjega). Divine Garanty, Bozija garancija je tu svidzalo se to kome ili ne.
  PS
  Za administratora koji se toliko ‘trudi’ da bude objektivan pozivajuci da mi ‘sami’ zakljucimo, evo ja pustam tebi da zakljuci gdje zena ima ljepsi polozaj u Islami ili …

 25. Admin said

  Eto, ti si uvjeren u savršenstvo islama. To je stvarno krasno, ali ne znam što sad od mene očekuješ. Meni nisu time od rođenja prali mozak, tako da ne mogu ignorirati činjenice iz ovog članka i dijeliti tvoje oduševljenje… naprotiv.

 26. Allahova robinja said

  Brate Munja Allah te nagradio dzennetom insaAllah…dobro si to rekao.
  Casni Kur’an i islam nikada nece pasti,ne nadajte se tome.

 27. valiant said

  ”Muhammed a.s. je rekao: najbolji musliman je onaj koji je najbolji prema svojoj ženi (buharija)”

  da, senade, najbolji je kad je udari pošto mu iskaže ”neposlušnost”

 28. Lara said

  “Nemojte nikada dozvoliti niti prihvatiti da vam nemusliman tumaci Islam”.

  Ovu recenicu koju je rekla osoba pod nadimkom Munja, zaista je vise nego dosta receno o vasem razmisljanju. Znaci, samo vi muslimani imate pravo tumaciti svoj “Islam”, a osobe koje su druge vjere to im se ne treba dozvoliti. Zasto???
  Vjerovatno postoji odredjena diskriminacija vec u startu od strane vas “vjernika”, jer mi vjerovatno nismo “istog intelektualnog nivoa” kao vi, a razlog tome je sto nismo muslimani. Da, zaista, nista zadjucujuce, samo se vi smatrate vjernicima, a sve osobe koje su ostale vjere (pogotovo krscanstvo) su nevjernici. I da li nakon ovoga se moze govoriti o nekom medjosobnom postovanju vjera. Cak sto vise, ove vase misli, recenice, zvuce mi SATANISTICKI.
  Vasa stalna potreba da prikazete islam kao pozitivan, ide u pravcu toga da pokusate sebe i svoje postupku opravdati i isprati mozak drugim ljudima koji nisu te vjere, a to se vjerovatno opravdava time kako vi niste sebicni i spremni pomoci drugima, pardon “nevjernicima”.

  Na zalost kao sto je gore izneseno, ocigledno je da nemam pozitivno misljenje o vasoj vjeri, pogotovo o “dobrom” polozaju zene u islamu, pogotovo zbog cinjenice da sam previse vremena provela u islamskim zeljama (radeci za medjunarodnu organizaciju) i imala vrlo cesto prilike vidjeti vase “blagodeti”, pogotovo kada je polozaj zene u pitanju.

  Takodje, vrlo je bitno istaknuti i problem islama u Evropi koji je sve cesca tema na televiziji, a da ne govorimo o problemu vehabija u BiH.

  Onos sto znam, da najpoznatiji politicki analiticari vec sada predvidaju ako dodje do 3. svjestkog rata, to ce biti u borbi protiv islama.

  Vezano za komentar o zenama i njihovim “smanjim intelektualnim” sposobnostima, zamolila bih te da ne vrijedjas osobe koje pripadaju zenskom polu jer tako nesto moze samo reci i misliti primitivna osoba. Unaprijed se izvinjavam ako se taj tvoj komentar odnosio samo na muslimanke.

 29. humejra said

  Kad čovek iskreno i objektivno želi upoznati nečiju veru, neće je gledati kroz pojedince koji je niti prakticiraju niti razumeju,već će se truditi da nađu knjige i ljude koji su učeni u tome.ja sam muslimanka kojoj nisu od malena “ispirali” mozak verom niti sam mnogo šta o njoj znala,ali se sam Ellhamdulilah vratila islamu, ali ne gledajući i slušajući pojedince koji samo iznose svoje mišljenje, već uz knjige i ljude koji su mi govorili kakav je stav islama po nekom pitanju,naravno uz dokaz-ajet ili hadis, a moje je bilo da li ću to prihvatiti ili ne.
  Ne vidim svrhu da neko brani ženu u islamu, ili da govori da joj je teško, a da predhodno ne upitate ženu muslimanku koja se drži vere kako ona sebe doživljava…
  Da biste razumeli položaj žene i uopšte islam, treba čovek da počne od krucijalnih stvari u veri , a to je akaid-islamsko verovanje,a sa tim čovek se polako može upoznati i sa ostalim segmentima islamskog života.
  I još jedna činjenica, dolaskom islama žena je uzdignuta, o tome su govoril i govore, kao što će govoriti ljudi sa znatno većim istorijskim i teološkim znanjem od vas.-bez uvrede

 30. Admin said

  Ne znam kakvo je to stanje bilo u Arabiji prije Muhameda, pa da je ono što je on donio uzdiglo žene:

  Prorok (blagoslov i mir Alahov bili nad njim) je rekao: “Zar nije žena svjedok jednaka polovici svjedoka koji je muškarac?” Žena je rekla: “Da.” On je rekao: “To je stoga što joj je um manjkav.”

  Nemam što dodati Humejra, bez uvrede.

 31. Marijeta said

  Ako muškarac udari ženu (zbog neposluha) i ostanu posljedice (modrice, lomovi…) hoće li i kako taj muškarac biti kažnjen jer je prekršio zapovijed i kako će se uopće vidjeti da je prekršio zapovjed ako su žene u islamskim zemljama potpuno prekrivene??
  Zanima me što muslimanke misle o tom paviljonu u raju napravljenom od jednog jedinog bisera u kojem će ih vjernici uživati i mislite li zaista da je u redu ako vas muž udari i da zaista imate manje razvijen razum kako je vaš prorok tvrdio??

 32. nerma said

  moram priznati da lik koji je preveo ovaj clanak “Muhamedovo misljenje o zenama” nema pojma o islamu,o pravu zena u islamu.
  Mislim da je ovaj clanak cisto tu da ocrni islam iznoseci totalno iskrivljene i netacne podatke.
  Mislim,da bas zbog osoba koje nepravilno tumace islam dovode muslimane u tako nezgodan polozaj.

  Sto se tice udaranja zena u islamu to dozvoljeno al ne na nacin na kojem je to iznaseno u ovom clanku.Jedam hadisu pise slj.da taj udarac mora biti blag.To je udarac cackalicom(koliko boli kada se udari cackalicom).Po šerijatu taj udarac ne smije ostaviti crven trag na kozi niti se smije udarati vise puta na isto mijesto.Zabranjeno je udaranje po licu.
  Tak da mozemo zakljuciti da je to “premlacivanje”zena blago i da je cisto opomene radi.I to fakat u extemnim situacijama npr.kod stalne neposlusbnosti,al to je fakat ono zadnje,a ne kak se ovdje govori zlostavljanu,premlacivanju zena.To nije tacno.MIslim da se ljudi prvo moraju malo informisati prije nego pocnu ovakve teme.

  A to ubijanje zenske djece nema nikakve veze sa islamom vec sa tradiciom koja je bila na tom podrucju prije islama.

  Sto se tice sexualnog odnosa s nekim van braka o tome se u knjigama govori sljedece -U islamu momak i djevojka postaju dozvoljeni jedno drugome samo onda kada je proucen nikah tj.kada se serijatski vjencaju(ili cisto u opcini).Svaka veza van braka je blud.Ev hadi”I sto dalje od bluda,jer je to razvrat,kako je to ruzan put”.
  Stvarno ne znam gdje ste nasli takav govor muhameda a.s.u kojem on odobrava blud i ja za to stvarno nisam cula tak da ne mogu osporiti tu konotaciju.Malo cu se vise pozabaviti tome:)

  Sto se tice biblije nemam nista protv nje i cak imam namjeru da je procitam jer je to knjiga isa a.s i nasa je duznost u islamu da se pozabavimo i upoznamo druge vjere.Bas neznanje nas je dovelu u ovakvu situaciju gdje vrijedjamo jedno druge i to nije uredu.
  Postujen svacije misljenje i svako ima pravo na njeg al sve dok ne vrijeda nekog drugog.

 33. Admin said

  Za sve su dane reference, svi prijevodi na bošnjački i engleski su prijevodi muslimana. Tako da očekujem argumente, inače si ti ta koja ovdje iznosi neistine.

  Više o nasilju nad ženama u islamu pročitaj ovdje:

  http://answering-islam.org/Silas/wife-beating.htm

  Nigdje se u ovom članku ne tvrdi kako je islam uveo ubijanje ženske djece.

  Što se tiče seksa izvan braka, točno je kako je on u islamu zabranjen, ali islam ima jedna pravila za muslimane i muslimanke, a druga za nevjernike i nevjernice. Muhamed jest dozvoljavao silovanje žena zarobljenih u ratnim pohodima, a u Kuranu 33:39 objavljuje:

  O Vjerovjesniče, reci ženama svojim, i kćerima svojim,
  i ženama vjernika neka spuste haljine svoje niza se.
  Tako će se najlakše prepoznati pa neće napastovane biti.
  A Allah prašta i samilostan je.

  Ništa ovom članku nije navedeno krivo, umjesto Biblije mogla bi se pozabaviti time i ustanoviti što te ovdje zapravo vrijeđa. Kad to ustanoviš, tek onda će ti biti vrijeme da uzmeš Bibliju u ruke.

 34. Munja said

  Koju Bibliju gsp. administratore!!!! the latest edititon. U tome i jeste problem sa vama sto je update sa onim sta se vama svidja i sta vam odgovara u odredjenom periodu. S druge strane Kur’an je jedan isti i nepromjenjiv dok je ovoga svijeta.
  A gospodji koja izjavu gosp. Charles Le Gai Eaton (krscanina) koji se vratio Islamu, smatra diskriminatornom i sastanskom je njen problem. Vjerovatno gosp. Charles Le Gai Eaton je imao razlog zasto je to kazao, a mozda ga doticna osoba takodje poznaje.
  Sto se tice njenog komentara o polozaju zena u arapskom svijetu, tu se apsolutno slazem sa njom i naravno moram joj kazati da takvo ponasanje tamosnjeg stanovnistva je daleko od Islama i onoga sto islam trazi.

 35. Admin said

  Nećemo raspravljati o Bibliji, to je ovdje offtopic.

  Kako bi vidjeli da položaj žene u arapskom svijetu nije daleko od islama, nego je upravo islam, ne treba ići daleko. Naime članak na ovoj stranici govori o tome.

 36. "VEHABIJKA" said

  Meni je stvarno žao što se opterećavate takvim “glupostima” koje iznose apsolutno neobrazovani tipovi koji nemaju u društvu niti ijednog pravog muslimana.Za tvoju informaciju gosp.pisac ja sam pokrivena po šerijatski,a moš vjerovati da sjedim u istoj klupi na faxu sa časnom sestrom Ivanom koja mi je ispričala svoju stranu priče tj.kako su je roditelji natjerali da bude ČASNA i s njenih 27 godina ima brkove od sex.suzdržavanja-fuj.Usput udata sam i imam dijete a moj muž je tzv.VEHABIJA i nikada me prstom nije dotakao..jel tvoj otac majku ikada udario?po bibliji nije dozvoljeno jel?a kod nas piše da možeš u krajnjem slučaju-al ako baš moraš.i to ne po Kur’anskim uputstvima već se takva reakcija očekuje u ludoj svađi?jel?a pročitaj malo o životu poslanikovah s.a.w.s.žena pa vidi njihov položaj!!i vidi jel hadiS o tom poslanikovom udarcu šakom SAHIH TJ.POUZDAN jer ćeš često naletiti na “niđe veze hadise” pisane prljavom rukom nevjernika poput tebe.hvala najljepša što si mi povećao Iman.da te ALLAH uputi na pravi put i povjeruješ da je on jedan jedini kome se treba klanjati i koji je nevidljiv,a ne EUZUBILLAHI u isi a.s.pa njegov lik i krst mogu od gline dati djetetu da ga napravi.hoćemol malo o tvojoj vjeri

 37. Admin said

  Nikako mi nije jasno kako tebi kao muslimanki pada na pamet ovako se obraćati jednom muškarcu. I sama znaš kako ti je um manjkav, a mišljenje ti vrijedi upola mišljenja muškarca, kako je rekao prorok Muhamed, mir Alahov bio nad njim. Jesi li svjesna kuda će te ovakvo ponašanje odvesti?

  Dakle, ili dovedi još jednu vahabijku (još bolje tri-četiri) ili dovedi muža, pa ćemo onda razmijeniti mišljenja.

 38. post_mortem said

  HEHE ti sam nameces to pravilo kako je zena manje vrijedna u drustvu.
  ajde pucaj sebi kroz glavu sacmaricom ili vec sta imas kod kuce glupane !!!

 39. Admin said

  Ne namećem ga, ono što sam napisao slijedi iz islama. Manjkavost uma žene i dvije svjedokinje za jednog svjedoka jesu šerijatski zakon koji Vehabijka poštuje, znači treba ju po tome suditi. Otkrit ću ti tajnu – pročitaj članak na ovoj stranici.

 40. Marijeta said

  Drage muslimanke! Kad sljedeći put dođe do situacije u kojoj vas muž “baš mora” udariti, udarite vi njega. kad je već njemu dopušteno udariti vas zašto ne bi bilo i vama?? a da sjetila sam se, um vam je manjkav pa kad već ne možete same shvatiti gdje vam je mjesto pokazat će vam on šakom.
  Hvala što ste pokušali odgovoriti na moja pitanja, ne znate odgovor ili jednostavno istina boli??

 41. Manyale said

  Prvo Admine hvala ti sto se zauzimas za zene.
  Drugo, prema najnovijim istrazivanjima u svijetu fali oko 100 miliona zena u svijetu kako bi svaki muskarac imao SAMO 1 ZENU slobodno procitajte u knjizi Ekonomski razvoj 9. izdanje.
  Trece, nauka je dokazala da je X hromozom namjenjen inteligenciji (za neupucene XX je za zene, a XY za muskarce). Y hromozom je deformisani hromozom X i njegova funkcija nije za inteligenciju nego obratno. S toga, u svijetu su zene (prosjecno gledano) inteligentnije, medjutim Alllah dz.s. je da izravna dao da se medju muskarcima pojavi odredjen broj koji su nadprosjecno inteligentni, kao npr. Ajnstajn. Rijetko koja zena moze tako inteligentna biti.
  Cetvrto, ako su muskarci toliko “razumni” kako to da su veci delikventi? Prosjecno gledano, vise kradu, ubijaju, siluju i slicno.
  Peto, kad bi mi neko ubio muza, ne samo da ne bih htjela s njim da spavam, ne bih ga htjela ni vidjeti. Ne bih ga ni ubila jer ako taj neko bio djubre ne moram i ja biti. Jos mi nije jasno, kazu da je islam zabranio ropstvo, kako to da onda mogu imati robinje.

 42. Admin said

  2. Vidio sam taj podatak, na 100 rođenih djevojčica rodi se 105 do 107 dječaka. Tako da ni to objašnjenje za Muhamedovu tvrdnju kako žene čine veliku većinu stanovnika pakla ne stoji.
  3. Treba znati što je znanost i ne uzimati takve tvrdnje zdravo za gotovo.
  4. Muškarci su genetski profilirani za lov, pa je logično da će im poremećaji biti u većoj mjeri izraženi kroz agresiju.
  5. Tko kaže da ga islam zabranjuje? Takvo (nategnuto) tumačenje se pojavilo tek u novije vrijeme.

 43. Edo said

  Jos se u zraku osjeca smrad od lomaca koje je palila inkvizicija, a na lomacu su zene spaljivali ko’ fol bile su vjestice. Svaka slobodumna zena koja bi spoznala Istinu bila je proglasena vjesticom, mucena i spaljena. Skoro ste vjerovali da je zemlja centar vasione i da je ravna ploca. Spaljivali ste ucenjake na lomaci. Uzas sta pricas! Jeftinu imas propagandu protiv islama.
  Istina boli, i ne kaze se bosnjacki jezik, vec bosanski, toliko samo edukacije radi. Neka te Allah uputi na pravi put!

 44. Admin said

  Jeftinu propagandu imam? Onda je razotkrij, kad je jeftina. Ali ne možeš to napraviti, zato što pišem istinu. Zbog toga i skrećeš temu na nekakve vještice i ravne ploče. Tema je položaj žene u islamu.

  Dakle?

 45. anda said

  A šta kažete na ovaj članak iz Gloss-a…

  Pravednička silovanja

  Dvanaestogodišnjak je šetnjom po selu s djevojčicom iz drugog klana okaljao ime njezine obitelji. Obitelj je zahtijevala zadovoljenje pravde pred seoskim sudom, «džirgom», a ono je za ispravljanje nepravde odredilo skupno silovanje dječakove starije sestre. Nije bilo teško naći četiri dragovoljca za izvršenje osude. Sve se to dogodilo u 21.stoljeću, u Pakistanu.
  Za razliku od drugih sličnih svakodnevnih priča iz Pakistana, spomenuta je dobila ime i lice. Za razliku od drugih djevojaka koje pate i koje, obečašćene, obično same sebi presude ili se zatvore u svijet samoće, Mukhtaran Mai svoju je potresnu priču otkrila javnosti. Otkrila je da se događa nešto za što svi znaju, ali jednostavno pred tim zatvaraju oči. Više od tri godine prošle su od tog događaja, a pakistanska Vlada sve donedavno nije željela izdati izlaznu vizu za Mukhtaran Mai pa tako nije mogla na poziv nekih nevladinih međunarodnih organizacija napustiti pakistan. Kažu da nije potrebno iznositi prljavo rublje u inozemstvo sve dok se slučaj sudski ne okonča kod kuće.
  Već i sam pogled na bilo koje pakistanske dnevne novine otvara košaru punu prljavog rublja. Policija je uvečer zadržala dvadesetdvogodišnju djevojku, a noću su je u policijskoj postaji skupno silovala trojica policajaca. Liječnicu koja je noću dežurala u ambulanti neznanac je zavezao i više puta silovao; u međuvremenu si je priuštio odmor uz gledanje televizije. U stanu su našli ubijenu cijelu obitelj; žene su prije smrti bile brutalno silovane. I tako dalje i tako dalje, dan za danom.
  U državi u kojoj će vam muškarci jednoglasno tvrditi kako njihova «skrb» o ženama proizlazi iz duboka poštovanja prema njima. Na pitanje zašto skrivaju svoje žene, odgovaraju: «Zato što ih poštujemo.»
  Pakistan uz svoju granicu s Afganistanom ima sedam tzv. plemenskih područja čiji je status uistinu poseban, a dobila su ga raspadom Britanskog Carstva na Indijskome poluotoku. Pakistanska Vlada na tim područjima nema nikakve ovlasti. Premda su sastavni dio Pakistana, u tim plemenskim područjima na snazi je lokalno plemensko pravo koje se razlikuje od sela do sela, od plemena do plemena. A to pravo, osim u samo jednom selu, nije nigdje zapisano. Širi se isključivo usmenim putem, s oca na sina. Osim toga, skupina seoskih starješina ili džirga svako ga put dopunjuje konkretnim odlukama i zapovijedima.
  Tijekom posljednjeg lokalnog glasovanja džirge su na nekim plemenskim područjima ženama zabranile glasovati, a kamoli kandidirati se. Za možebitne prekršiteljice propisali su visoke novčane kazne i progon.
  Kada se pakistanska Vlada nakon prošlogodišnjih londonskih napada hitno usmijerila na uništavanje terorizma, neke su džirge hladno odlučile kako njihova plemena neće sudjelovati u tim Vladinim naporima i zabranile takvo djelovanje na svojim područjima, na koja je iz Afganistana pobjeglo najviše talibana i njihovim pristaša.
  Odluke džirge nemaju nikakav ustavni okvir; njihov je okvir isključivo religija, odnosno radikalno tumačenje islama, onakvo kakvo daju i za kakvo se zalažu lokalni suci, «mule». Vjerojatno ne treba posebice naglašavati da žene pritom nemaju pravo glasa. A o tome kako bolesna mašta u tim odlukama uopće nema granica, govore skupna silovanja koja naručuju džirge, kao u slučaju Mukhtaran Mai.
  Većina tih silovanja (uglavnom je riječ o kažnjavanju nekog čina jednog od muških žrtvinih rođaka) ostaje neprijavljena. Protiv odluka džirgi ne plemenskim područjima pritužba nije moguća, a izvršenje kazni brzo je i ponižavajuće. Budući da takvo silovanje obečasti i cijelu žrtvinu obitelj, podrazumijeva se da se žrtva mora sama pobrinuti za ponovno zadobivanje časti. Drugim riječima to znači da mora napustiti ovaj svijet, u čemu joj obitelj nerijetko pomogne.
  Pakistanska provincija koja je najbliža plemenskim područjima, a koja spada pod stvarnu nadležnost pakistanske Vlade, jest Sjeverozapadna pogranična provincija (NWFP).
  Pešavar, glavni grad provincije, gospodarsko je središte okolnih plemenskih područja. A kao posljedica toga ne iznenađuje da se utjecaj bespravnosti «tih» područja s talibanskim prizvukom može osjetiti i u toj provinciji.
  Za talibanski primjer poštovanja žena određeni su se pakistanski politički krugovi u Sjeverozapadnoj pograničnoj provinciji zagrijali toliko da su prihvatili zakon («Hasba Bill») kojim je u provinciji zavladalo uređenje slično onome koje je u Afganistanu vrijedilo prije pada talibanskog režima. Najveći dio zakona pakistanski je vrhovni sud, na svu sreću, odmah proglasio neustavnim i time, zasad, spriječio zakonito širenje tih ekstremnih ideja. No, u svakodnevnom životu ti ekstremi i dalje žive. Ipak, za žene pokrivanje glave nije obavezno (kao što je to npr. u Iranu).
  Lokalnog liječnika koji je u dnevnim novinama objavio nekoliko članaka o osobnoj higijeni i sprječavanju širenja spolnih bolesti ubili su jer je njegovo pisanje, navodno, bilo nemoralno, nepristojno i neislamsko.
  Neke trgovine u kojima su prodavali glazbene instrumente i CD-e uništene se, zapaljene ili zatvorene. Naime, i glazba se smatra neprihvatljivom. Glazba nije prihvatljiva zato što otupljuje živčani sustav zbog čega čovjek više nema potpunu kontrolu nad samim sobom te lakše podliježe živonim iskušenjima. Usporuđuju je s alkoholom i drogama.
  Smetaju im čak i ženska lica na filmskim plakatima, tako da su na peševarskim ulicama ona prebojena crnom bojom. Naravno, u znak poštovanja.
  Glupost nije ograničena samo na plemenska područja i provincije u njihovoj blizini; slučaj Mukhtaran Mai dogodio se u središnjem dijelu Pakistana. Prema nekim izvorima u Pakistanu se gotovo svakog dana dogodi barem jedno naređeno skupno silovanje i barem jedno ubojstvo djevojke zbog časti i to unatoč činjenici da pakistanski pravni sustav na području gdje je doista na snazi, naravno, ne dopušta takve postupke. Ali paralelni vjerski sustav i neobrazovanost očigledno su još prejaki.
  Mukhtaran Mai je pomoću odštete koju joj je dodijelila Vlada izgradila privatnu školu kako bi obrazovanjem mladih spriječila glupost naraštaja koji dolaze. Ali takve su škole još u manjini u usporedbi s cijelom mrežom vjerskih škola u kojima na školskom rasporedu nema mjesta za snošljivost. U njima se sa ženama čak i ne rukuju budući da im vjera to ne dopušta.
  Tradicionalne niti toliko su utkne u ljude da je u Pakistanu i danas najviše unaprijed ugovorenih vjenčanja. A prema njihovim riječima takve su veze uglavnom i uspješnije jer muževa obitelj nevjestu (koja se, naravno, preseli u njihovu obiteljsku kuću) neizostavno prihvati. Kad je o vjenčanju iz ljubavi riječ, poteškoće s prihvaćanjem su najčešće prisutne.
  Mukhtaran Mai bile je jedna od prvih koja je svoju kalvariju razotkrila javnosti. Otad se sve više silovanih pakistanskih djevojaka usuđuje izići u javnost sa svojom tragedijom, unatoč tome što postoji rizik da će kasnije zbog vlastite sigurnosti morati napustiti državu.
  Svijest o tome raste i jača, a čak i najčvršće tradicionalne ideje s vremenom moraju pasti pod težinom otkrivene istine unatoč tome što su prema islamskom pravu kao dokaz istinitosti silovanja potrebna barem četiri muška svjedoka.

 46. saida said

  admine hvala ti najveća na ovom članku….ja sam bila zainteresirana neko vrijeme za islam ,ali ovim člankom mi se toliko zgadio..kako netko može pristajat na sve to,vječno se pokoravati i društvu i mužu,i trpjet čak udarce i biti dobra,poštena,čedna bla bla bla …koja hrpa gluposti….znači žena mora biti savršena a muž može imati po 4 djece,lijepo zadovoljavati svoje sex.potrebe,a ako mu “ne daju” može ih i istući?
  islam ima toliko negativnih strana,,,,terorizam,poligamija…ovi na blogu su totalno zatucani….i nemojte mi s tim spikama “nesmije se žena tući nego samo malo udriti”……ajde kretenu idi tuci svoju mamu IZ ČIJE SI UTROBE IZIŠAO,sram te bilo,ženu svoju da tučeš….i šta ona uopće mora biti poslušna,šta,ne napraviš joj ručak u 16:00 nego minut kasnije pa ajmo mlatit!
  nemam ja kome biti poslušna,niti će ikakva muška svinja mene udarat i ponizivat me-uništavat moje dostojanstvo!!!
  nemam komentara…odvratno…..
  “udarac ne smije ostaviti traga…” bullshit again….
  vi kao da ste neke bezosjećajne živine….pa kao da je bitan fizički trag,onaj psihički boli puno više,unoštava tvoj ego i samopouzdanje,postaješ nečije vlasništvo i sredstvo pokoravanja…pa šta to ikome treba u životu…
  kad sam čitala Kur’an,PREAPALA SAM SE,koliko je puna strahovitih misli,ko da čitam horror priču a ne Svetu Knjigu!!
  K-A-T-A-S-T-R-O-F-A…..
  SVE U SVEMU-ISLAM MI SE TAKO ZGADIO…..
  UŽIVAJTE VI U ALLAHOVOM MILOSRĐU.

 47. saida said

  MORAM DEFINITIVNO PROMIJENITI NICK…..TO JE SAD MOJA PROŠLOST:))))
  ADMINE UŽIVAJ TI SI LEGENDA NAJVEĆA I SVAKA ČAST NA TRUDU-IMAŠ ARGUMENTE I TOČKA.
  SVE JE TO ISTINA, A MUSLIMANI SE SAMO DOBRO BRANE SVOJIM PRIČAMA KAKO TO NIJE PRAVI ISLAM,KAKO JE ISLAM MIROLJUBIVA RELIGIJA….PO ČEMU??????!!!!
  KOJU GOD STRANICU NA INTERNETU OKRENEM,–LOŠE O ISLAMU,LOŠE O ŽENAMA,NA SLIKAMA PRETUČENE KRVAVE ŽENE,OKRENEM PROGRAM NA TV-U EVO IH UBIJAJU SE PO IRANU,AFGANISTANU,IRAQU……E KOJI MIR….I JA BI TO….
  DRŽIM SE JA SVOJE BIBILIJE…NAJLJEPŠI DOJAM O ISUSU BIO MI JE KAD SAM PROČITALA:
  u muhamedovo vrijeme,bila je jedna žena (čitala sam u Kuranu)koja je navodno počinila blud,pa su joj trebali prosuditi….pitali su muhammeda da li će je kamenovati , a on je naravno(onako primitivistički i šovinistički) uzvratio”naravno,zgriješila je i mora podnijeti svoju kaznu”.
  onda čitam u Bibliji:Marija Magdalena počinila je blud i narod je pošao da je kamenuje,uto Isus reče:
  “neka baci kamen od vas onaj koji je bez grijeha”.
  nemam ništa nadodavat,sve je rečeno….
  oduvijek mi se nekako gadio taj muhammed i samo to njegovo ime…odbojno,,,,zločinačko…nije mi cilj vrijeđat nikoga ali samo iznosim svoja razmišljanja….sorry:))))
  ali…..groznoooo

 48. almasa said

  Stvarno nemam rijeci :) mislim imam, ali mrsko mi pisati.
  Admine, super si se potrudio, tvoj trud cijenim iako pokusavas okaljati islam, ali daj mi reci kako mozes pisati doktorske teze i pricati o pravljenju pite i sukanju jufke ako istu nisi makar 10 puta razvukao? Praxa i teroija su… nebo i zemlja.

  Anda, draga moja, mjesas babe i zabe, to sto se u pakistanu desava nema veze sa islamom, kur’anom, serijatom. U pakistanu nije 100% muslimansko zivlje i nigdje ne stoji u tvom iscrpnom clanku da je rijec u muslimanskoj populaciji.

  Ghareab, ako jos kruzis ovom stranicom, kako da te kontaktiram, imam par pitanja.

 49. Admin said

  Almasa, ja samo ukazujem na neke aspekte islama, ostalo rade činjenice.

  U Pakistanu su 97% stanovnika muslimani, tako da nije ni bilo potrebno napomenuti da se radi o muslimanima. To se podrazumjeva.

 50. Iblis said

  Ako je Kuran Alahova rijec onda je od Alaha dozvoljeno tuci, odnosno udarati zenu. Ili je rijec samo o jos jednom Muhamedovom svojeglavom misljenu. Jer kako je to moguce da ona, andjeo Djibril, samu sebe potlaci kroz objavu Kurana. Bice ponajprije da se Muhamedu neko drugi ukazao, jer kroz svoje objave on Boga napravi muskim sovinistom. Nek njemu Alah bude milostiv za takve grijehe.

 51. Manyale said

  Cesto kao argument za njihovu nadredjenost muskarci navode hadis u kojem Muhammed a.s. kaze da zena poslije Allahu dz.s. treba da se klanja muskarcu. Pitam se zasto ne nastave ostatak tog hadisa, u kojem pise da se muskarac poslije Allahu treba klanjati MAJCI svojoj. U 90% slucajeva sam nalazila samo prvi dio tog hadisa. Ostatak se precuti. Zasto?
  Saida, koliko sam ja upoznata, priznali su da Marija Magdalena nije bila ona bludnica koju su htjeli kamenovati, ali imas pravo Isus je to zabranio. Jos ju je nu Nag Hamadi evandjeljima uzdigao i iznad muskarca (zadnji odlomak Tominog evandjelja). Doduse Crkva se ne slaze s tim.

 52. Admin said

  Manyale, Muhamed je stvarno svašta govorio, taj hadit mi nije poznat. O čemu se radi?

 53. Manyale said

  Nedavno sam nasla taj hadis, bolje reci ostatak. Kao sto rekoh, u vecini slucajeva, bilo to na netu ili u knjigama, spominjan je samo prvi dio tog hadisa gdje se kaze da poslije Allahu dz.s. zena treba ciniti sedzdu muskarcu, ali da muskarac treba poslije Bogu ciniti sedzdu svojoj majci. Prvi dio navode, kako bi potvrdili da su muskarci “iznad” zena, ali drugi dio opet kaze da i iznad muskarca je niko drugi nego zena (u ovom slucaju majka). Tuzno je sto se taj drugi dio ne spominje toliko cesto kao prvi.
  Iskerno me zaboli, kada cujem ovu tezu da su zene manjkavog uma, buduci da licno dajem instrukcije iz matematskih predmeta. Moram reci da nisam primijetila znacajnijih razlika izmedju muskog i zenskog razmisljanja. Na zupanijskom takmicenju iz fizike prvih 5 mjesta pripalo je zenama. Da mozda u mom kraju decki nisu dovoljno pametni? To su sve samo predrasude, kao i one da su svi muskarci isti, grubijani itd.

 54. iblis said

  Muhamedove zene:

  1.Kadija
  2.Sauda,
  3.Aisha ( imala samo 9 godina a on 50 kada se “ozenio”)
  4. Omm Salam,
  5. Hafsa,
  6. Zainab (Jash),
  7. Jouairija,
  8.Omm Habiba,
  9.Safija,
  10.Maimuna iz Haret,
  11.Fatima,
  12. Hend,
  13. Asma iz Saba,
  14. Zainab,
  15.Habla,
  16. Asma iz Noman.

  Uz to i robinje:
  17.Maria,
  18.Raihana.

  A i muslimanke, ljubavnice
  19.Omm Sharik,
  20. Maimuna,
  21.Zainab,
  22.Chaola.

  Napisano od Ali Dashti

 55. Kanita said

  Greske se desavaju u metodologiji proucavanja islama i islamskih propisa, ne moze se stvarati slika o necemu na osnovu 5-6 ajeta ili citata iz Kur’ana, a njih ima ukupno 6666, svi se oni medjusono preplicu i tumace jedan drugim, ista je stvar sa hadisima. Uz to hadiska nauka se bavi i daif/slabim, neistinitim, podmetnutim hadisima, kojih ima veliki broj, i koji su, najcesce sredstvo za kaljanje zivota Poslanika Muhammeda.Takodjer, nerijetko se desava da se, s ciljem nanosenja stete islamu i Poslaniku Muhammedu navodi jedan dio nekog hadisa, a drugi se presuti, kao sto je slucaj sa hadisom koji je neko gore spomenuo. Tako i u ovoj raspravi oko odnosa islama i Poslanika Muhammeda prema zenama, jasno je da Admin nije dovoljno upucen u nauk Kur’ana i hadisa, govori bez utemeljenog znanja, neupucen je u derogiranost ajeta, u razloge objave nekog konkretnog ajeta, i svoj stav gradi na osnovu jednog clanka, ali obrazovani ljudi koji imaju za cilj stvarno da dodju do pravih odgovora i oni cija srca su spremna da prodru do naljepse Spoznaje, do svoga Izvora i Izvora svega sto postoji, nakon ove rasprave potrudit ce se da na ispravan nacin i iz pravih izvora dobiju informacije o islamu i Nasem Poslaniku i da nadju svoj spas. Sto se vise govori o islamu, bilo pozitivno, bilo negativno, on sve vise interesovanja kod ljudi budi, pa tako danas u svijetu islam je religija koja svakim danom ima sve vise svojih pristalica. Tako da si, Admine, ucinio veliku uslugu mnogima koji ce, upravo na tvoju inicijativu, postati novi muslimani.

 56. Admin said

  Svi navedeni ajeti su sasvim jednoznačni. Nitko ih nije pokušao ozbiljno osporiti, osim ovako, pričajući priče za malu djecu, a u biti se ne dotičući teme. Također se događa da muslimani, s ciljem skrivanja prave prirode islama navedu jedan dio jednog hadita, a drugi prešute. Što se tiče abrogacije, da si se potrudio pogledati pronašao bi ove članke:

  Islamsko načelo abrogacije (ukidanja)
  Dva lica islama

 57. iblis said

  Ako je zena silovana, nasilnik se nemoze osuditi bez da su prisutna 4 svjedoka, naravno muskarca: “Ako nemogu da dovedu 4 svjedoka, koji su muskarci, one su u ocima Alaha lazljivci/ce.”-Sura 24.13

  Dosta losega pise o zenama i dosta je onih/muslimana koji za sve te navode tvrde da su lazi. Uglavnom se tvrdi da drugi neznaju tumaciti Kuran ili da to ne pise tamo. Ok, dajte nesto da se takve “lazi” i “neznanja” ospore.

  O tima, koji prelaze na islam, nema se mnogo reci sem da su to individue kojima bi mozda bila potrebnija ljecnicka pomoc. Osobe koje privlaci ovakav stav prema zeni ili zenu, koju privlaci batinanje i omalovazavanje, svakako su sadisti ili mazohisti.

 58. Kanita said

  Iblise, bolje da ne govoris o onome sto ne znas, jer tako sam sebe pobijas. Ajet koji si naveo odnosi se na zenu koja je optuzena da je pocinila blud, tj. ucinjena je potvora na nju, ili zargonski receno ”smjestili su joj da je kurva”. Ti UPRAVO KORISTIS ONU METODU DA VADIS IZ KONTEKSTA NEKE DIJELOVE kUR’ANA PA IH TUMACIS KAKO TEBI ODGOVARA, A ZASTO NISI NAVEO I PRETHODNA DVA AJETA IZ OVE SURE KOJA GOVORE O TOME:
  ” Medju vama je bilo onih koji su iznosili potvoru. Vi ne smatrajte to nekim zlom po vas; ne, to je dobro po vas. Svaki od njih (koji cini potvoru) bice kaznjen prema grijehu koji je zasluzio, a onoga koji je to najvise cinio ceka patnja velika.
  Zasto, cim ste to culi, nisu vjernici i vjernice jedni o drugima dobro pomislili i rekli: “Ovo je ocita potvora”
  Zasto nisu cetvoricu svjedoka doveli? A posto svjedoke nisu doveli, oni su onda kod Allaha lazljivci” (SURA 24/11, 12, 13)
  DAKLE, BOG U KUR’ANU STAJE U ZASTITU ZENE, U OVOM KONKRETNOM SLUCAJU, ZENE KOJA JE LAZNO OPTUZENA ZA BLUD, PROSTITUCIJU. EVO TO JE JASNO IZ OVIH AJETA, SAM SEBE POBIJAS.

 59. iblis said

  Sura se odnosi na jedan istorijski dogadjaj koji se desio u pustinji. Posto svi znamo da je Muhamed bio “karavanista” desilo se da je Aisa(Muhamedova zena) greskom, sticajem okolnosti, ostala u pustinji. Kasnije ju je pronasao jedan mladic, Safwan, koji joj je pomogao da sustigne Muhamedov karavan. Citav taj slucaj je izazvao tzv. “Veliku laz” o Aisi. Dakle, ovdje nije rijec ni o kakvom Bogu i njegovoj zastiti zene, kako ti to hoces da predstavis, nego o privatnoj stvari Muhameda. Koja je postala zakon.
  Lijepo je rekao: Onome kome 4 svjedoka nemogu posvjedociti u njegovoj optuzbi je u ocima Alaha lazljivac. Isto vazi i za silovanu zenu. Dakle, iako zena moze biti uistinu i silovana, bez ta 4 svjedoka je obicna lazljivica.
  Drugi put, ako moze, navedi i dogadjaj koji je vezan za suru. Jer bez dogadjaja, mogao bih povjerovati u svu ljepotu i iskrenost Muhamedovih rijeci.

 60. Kanita said

  Tacno je da je povod objave ovih ajeta potvora na Aishu, a i ona je bila zena, zar ne? Ovim ajetima sa nje je skinuta ljaga i ona je poslije toga bila presretna, to je samo jedan od primjera kako je zena u islamu dobila zastitu. Ovi ajeti jesu objavljeni konkretnim povodom Aishe, ali se odnose i na svaku drugu zenu koja bude optuzena da je pocinila blud, prevarila muza ili sl., a ona to nije uradila.
  Ovo se ne odnosi na silovanje zene, jer silovana zena na sebi nosi tragove odupiranja, borbe, npr. tragove udaraca, ugriza, krvi, pocijepane odjece isl., pa joj nisu potrebna cetiri svjedoka za to.

 61. Admin said

  U Pakistanu silovanoj ženi jesu potrebna četiri svjedoka:

  Pravednička silovanja

  I to je pod pretpostavkom da ju obitelj nije ubila, zbog povrede časti.

 62. Kanita said

  Ako se to desava u Pakistanu, a ne moze se vjerovati svakom clanku i pogotovu onom ciji se autor ne zna, ali, eto, i da jeste to tako, to nema nikakve veze sa islamom, ovdje razgovaramo o kur’anskim ajetima, pa hajde ima li igdje ajet koji se odnosi na to da silovanoj zeni trebaju cetiri svjedoka? Drugo su price, drugo je navod iz Kur’ana. Ovo sto govori ovaj clanak, mozda se i dogodilo, ako jeste, ti ljudi nemaju ni ”m” od muslimani. Ali cudno kako se silovanja zena muslimanki, konkretno, Bošnnjakinja u proteklom ratu od strane srpskih (krscanskih) vojnika nikako ne pripisuju falicnosti krscanstva, a ako neki musliman (po imenu ili nasljedju) ucini ista lose, odmah je to zato sto je to tako u islamu…. Providna stvar, potpuno, …

 63. iblis said

  Neznam da li je Aisa bila “zena” ili dijete ali znam da Ste pokusali izmanipulisati javnost sa nenavodjenjem dogadjaja vezanog za Suru, te optuzba upucena meni, kako izvlacim ono sto mi odgovara, dakako se Vama moze pripisati. Vidite i sami da je to muhamedova privatna stvar a nikakvo ” BOG U KUR’ANU STAJE U ZASTITU ZENE, U OVOM KONKRETNOM SLUCAJU, ZENE KOJA JE LAZNO OPTUZENA ZA BLUD, PROSTITUCIJU”
  Muhamed kaze: “zasto nisu doveli 4 svjedoka…” Znaci, svjedoci su potrebni a nikakva pocijepana odjeca, kako me Vi zelite ubjediti, da je to dovoljno u Islamu.
  Propisa je Muhamed mnoge dao ali dajte Vi meni njegov propis u vezi silovanja. Da li ga uopste ima, jer ako ga nema, onda se je podrazumjevalo da silovanje potpada pod nebitan dogadjaj, cim nije naveden. Ili mozda nije bilo silovanja? Ili je zenina obaveza da “sluzi” covjeka pa tako pojam silovanje i ne postoji u Muhamedovom Kuranu.

  “A oni, koji ogovaraju postene/udane zene, a koji nakon toga ne dodju sa 4 svjedoka, njima dajte 80 udaraca bicem i nikada vise njihova svjedocenje ne prihvatajte.”

  “Profet, reci svojim zenama i kcerkama, i zenama vjernicama (muslimankama) da se prikladno prekriju odjecom svojom. Tako ce biti najlakse prepoznatljive i time nece biti ometane.”- ili napastvovane. sura 33.59
  Sta reci, nego da je silovanje pozeljno, ali nad “nevjernicama”

  Sta li Muhamed kaze za silovane djevojcice i zene ili za neudane zene? Ima li kakva Sura o tome?

 64. Kanita said

  Ja nemam potrebe da ”manipulisem javnoscu” jer konkretan dogadjaj u vezi Aishe ide samo u prilog tvrdnji da je Kur’an (Bozija Objava, a ne Muhammedov govor) stao u zastitu jedne zene koja je lazno optuzena za blud. Jos jednom ponavljam, a vidi se iz ajeta, da se radi o zeni koja je potvorena za blud, a ne o silovanoj zeni. Ja Vam se mogu samo zahvaliti sto ste i mene i javnost posjetili na taj dogadjaj.
  A to sto se to dogodilo upravo sa zenom Poslanika Muhammeda a.s., tj. u njegovom privatnom zivotu, kako kazete, jos je dodatan dokaz o njegovoj plemenitosti, da je on, kojim slucajem onakav kavim ga vi smatrate, on bi svoju zenu, koja je ostala sama sa nepoznatim muskarcem i bila optuzena za prevaru, vjerovatno izbicevao ili dao smrtno kazniti.
  I opet, hvala Vam, uporno navodite ajete koji idu u prilog mog stava, samo sto vasi komentari ispod ajeta nemaju logike, kao sto je slucaj sa ajetom 33:59 i komentarom ispod njega, nigdje nisu spomenute ”nevjernice” ili ”da je silovanje pozeljno” ili nesto sto aludira na to.
  Evo sta je rekao Muhammed a.s. o zlostavljanju zena:
  ”Prema zenama su velikodusni i pazljivi samo plemeniti ljudi, a zene ponizuju i zlostavljaju samo oni koji su losi i niske naravi.” (Hadis prenosi Ibn Asakir)
  “Bojte se Allaha u pogledu zena! Vi kod njih imate svoja prava, a i one kod vas imaju svoja prava.” (Muslim)

 65. iblis said

  Nemate se cemu toliko “zahvaljivati” . Javnost dakako niti je glupa niti neuka pa da doslovna cita i da si ne postavlja pitanja, ili izvodi zakljucke na osnovu napisanog.
  Reci da taj slucaj nije privatna stvar je u najmanju ruku cinicno, ali kako Vi hocete.
  Ali, nikakav nekakav hadit ili sura nemoze bolje da potvrdi Poslanikov stav prema silovanju nego sto to moze da uradi njegov “brak” sa Aisom. Kriti se iza nekih providnih navoda kao- ”Prema zenama( rijec je o udatim zenama) su velikodusni i pazljivi samo plemeniti ljudi, a zene ponizuju i zlostavljaju samo oni koji su losi i niske naravi.” (Hadis prenosi Ibn Asakir)- je licemjerstvo jer Vas Poslanik nije bio ozenjen zenom nego djetetom, a svaki seksualni akt sa djetetom je silovanje. Ili Vi smatrate da to nije bilo silovanje? Da li Ste u mogucnosti da se izjasnite?
  Nadalje, trazite da se cita Kuran bez upotrebe ljudske logike. Smjesno, zar ne? Pa nismo djeca.
  Ja sam Vas zamolio da mi navedete naredbe u vezi silovanja ali Vi to niste uradili, jer toga nije bilo u Poslanikovoj glavi. Sta sada da radim? Da prihvatim stvar zdravo za gotovo i pravim se lud ili da postvaim pitanje- Ako takvoga necega nema, a za svaku drugu glupost ima-sta da se jede- da li je moguce da u ocima Muhameda pojam silovanje nije ni postojao? Da li je zenina duznost da zadovolji covjeka seksualno pa i onda kada nije u stanju?
  Vi ocigledno drzite, ako ste muskarac, da je Vasa zena dio Vase imovine.

  Da Vas nadopunim sa istih izvora:

  “Dvije vrste ljudi bice stanovnici Dzehennema i ja ih poslije ovozemaljskog zivota necu vise vidjeti;silnici,u cijim su rukama bicevi debeli kao kravlji repovi,kojima tuku svijet,i zene koje nose prozirnu odjecu kao da su gole,koje okrecu lice od Allahovih zapovjedi i sklone su zlim djelima a glave njihove su im kao grbe deva.Takve zene nece uci u Dzennet,niti ce osjetiti njegov miris,a miris njegov se siri na sve strane veoma daleko”.

  ” Kada muskarac pozove svoju zenu u postelju i ona mu se ne odazove,pa on zaspe srdit na nju,proklinju je meleki sve dok ne svane”

  -“Kada covjek pozove svoju zenu u postelju,neka mu se odazove,makar bila na samaru deve”.
  -“Kada covjek pozove svoju zenu iz bilo koje potrebe,neka mu se odazove,pa makar bila kod sporeta”.

  Dajte Vi recite, kako da ovo sve shvatim.

 66. D said

  Dogadjaj o 6-godisnjoj Aish dokazuje samo pedofilstvo Muhameda koji je navodno bio Bozji poslanik

  ‘A’isha (Allah be pleased with her) reported: Allah’s Apostle (may peace be upon him) married me when I was six years old, and I was admitted to his house when I was nine years old.
  Muslim 8. 3310;

  Narrated ‘Aisha:that the Prophet married her when she was six years old and he consummated his marriage when she was nine years old, and then she remained with him for nine years (i.e., till his death).
  Bukhari 7. 62. 64;

  Narrated ‘Aisha:that the Prophet married her when she was six years old and he consummated his marriage when she was nine years old. Hisham said: I have been informed that ‘Aisha remained with the Prophet for nine years (i.e. till his death).” what you know of the Quran (by heart)’
  Bukhari 7. 62. 65

  Narrated ‘Ursa:The Prophet wrote the (marriage contract) with ‘Aisha while she was six years old and consummated his marriage with her while she was nine years old and she remained with him for nine years (i.e. till his death).
  Bukhari 7. 62. 88

  Kako moze biti normalno da 51 godinu star profet ozeni 6 godisne dijete?

  Neki Muslimani tvrde da je Abu Bakr upitao Muhameda da ozeni njegovo dijete ali to nije tacno sto se vidi iz sljedeceg:

  The Prophet asked Abu Bakr for ‘Aisha’s hand in marriage. Abu Bakr said “But I am your brother.” The Prophet said, “You are my brother in Allah’s religion and His Book, but she (Aisha) is lawful for me to marry.” Bukhari 7.62.18

 67. hajrija said

  Dovoljno je dokaza da je Muhamed silovao kada je osvajao.
  Procitaj u vezi Safiyah 17 godina stare zidovke iz Kheibar ((Ibn Ishaq, stranica 766), Rayhanah 15 godina stare djevojke iz Banu Quraiza.
  Procitaj Bukhari, Volume 5, Book59, Number 459. ; Bukhari 3.34.432; Abu Dawood, 29.29.32.100; Bukhari 3.46.718, 5.59.459, 7.62.135, 7.62.136, 7.62.137, 8.77.600, 9.93.506 Sahih Muslim 8.3383, 8.3388, 8.3376, 8.3377,

 68. Ahmed said

  “Najboji od vas je onaj ko je najbolji prema svojoj zeni”

  OK SLAZEM SE ALI STA AKO ZENA POCNE DA TRAZI STVARI IZ SVOJIH PROHTJEVA >> JELI TANA DAJBOLJI ONAJ KO JOJ DOPUSTI DA SE NJENE STRASTI SIRE ILI JE NAJBOLJI ONAJ KO JE SPRIJECI

  NA KRAJU KRAJEVA NE SJECAM SE DA CE ZENA ODGOVARATI ZA TO KAKAV JOJ JE MUZ BIO ODGOVARACE ZA TO KAKVA JE ONA BILA PREMA MUZU A MUZ CE BITI PITAN AKO ONA NIJE POKRIVENA I MUZ I SIN I OTAC itd …

  NEMOJTE GLUPO TUMACITI TAJ HADIS…

  NISTA TI NISI DOBAR NI SEKUNDE PREMA SVOJOJ ZENI AKO ONA HOCE DA HODA U KRATKOJ SUKNJI PO CARSIJI I TI JOJ NISTA NE KAZES I NE POKUSAS DA JE SPRIJECIS PRVO RIJECIMA GOVORECI JOJ I OBJASNJAVAJUCI ZASTO TO DA NE RADI A AKO JOJ JE TOLIKO STALO DA NECE DA SLUSA ARGUMENTE I DOKAZE,… ONDA I FIZICKI JE SPRIJECITI

  ALI NE UDARATI DA JOJ STETU NANESES TJ> OTVARANJE KRVI LOMLJENJE KOSTIJU I SLICNE SILEDZIJSKE METODE…

 69. Munja said

  vidim da iscrpno kazujete kako je se Prophet Muhammed as ozenio sa Aisom ra, i iznosite svakojake argumentaciju, sto je i dobro. No ako se ovdje govori o polozaju zene, zasto niste tako iscrpni da prenesete iskustva iz braka koje je imala Aisa ra sa Prophetom Muhamedeom as. Na taj nacin vasa argumetacija bi bila kompletna. Jer nesportski je iznositi samo jednu stranu medalje, treba i onu drugu. A vidim da je Iblis la. itekako iscrpan i detaljan u tome, pa ga pozivam da nam iznese i iskustva koja je Aisa ra imala u svome braku:

 70. Admin said

  Dobra ideja. Dakle, Muhamed je silovao Aishu od njezine devete godine. Osim toga, tukao ju je, a tukli su je i drugi muškarci bliski Muhamedu. Sve piše u vašim vlastitim “svetim” spisima:

  http://www.answering-islam.de/Main/Silas/childbrides.htm
  http://www.answering-islam.de/Main/Silas/wife-beating.htm

  • kas said

   admine samo i ti pripadas skupini SIJA…..ajoj da te nadjem gdje pokazao bih ja tebei sta je musliman za ove gluposti

 71. Iblis said

  Svakako bi bilo pozeljno kada bi hrana, krov nad glavom i odjeca mogle da koliko-toliko ublaze seksualno zlostavljanje djeteta, u ovom slucaju Aise. Ocito je, dragi Munja, da je ta Vasa druga strana medalje usko povezana sa banalnim potrebama jednoga bica, koja da to nisu, bila bi od neprocjenjive vrijednosti u obrani dobroga lika Vaseg Poslanika. Eto, zelite li da kazete da komad kruha moze da kompenzira svu moralnu i zakonsku ozbiljnost seksulanog akta sa djevojcicom ili Vam mozda jos uvijek nije jasno da svako placanje za seksualne uzitke ne cini od djevojcice zenu, nego prostitutku; u ovome slucaju, Vas Poslanik je ne samo zlostavio djete nego je i svojom “dobrotom” ucinio prostitutkom.
  Za Vasu utjehu a i za mali doprinos drugoj strani medalje; Vas Poslanik je maloj Aisi pribavio nesto sluga:

  ‘A’isha had at least one servant who cooked for her during the time of the delegation from Banu’l Muntafiq. Abu Dawud vol.1 no.142 p.34

  A’isha had a male Muslim slave she later freed named Abu Yunus. Sunan Nasa’i vol.1 no.475 p.340

  A’isha had a slave girl. Abu Dawud vol.1 no.371 p.96

  Barirah was a female slave of A’isha’s, whom she later freed. Abu Dawud vol.2 no.2223 and footnote 1548 p.601

  A i imala je “prava”, kao sto vidimo:

  1) Mohammed’s wives could command for tents to be set up. Ibn-i-Majah vol.3 no.1771 p.67.

  2) One-fifth of the war booty went to the Muslim treasury, and Mohammed could take of that for he and his wives. Sahih Muslim vol.2 no.2347,2348; vol.2 footnote 1463 p.519; Bukhari vol.4 book 51 ch.80 no.153 p.99; vol.6 book 60 ch.297 no.407 p.379

  I za kraj:

  Ablution

  …If you are ill, or traveling, or had any digestive excretion, or had contact with the women, and you cannot find water, you shall observe the dry ablution by touching clean dry soil, then rubbing your faces and hands….

 72. Manyale said

  Ahmede da te nesto upitam. Da li zena treba popustiti svakom muskom prohtjevu? Naravno, brak je zajednica ljudi koja zahtjeva kompromise. Medjutim, da li ti kompromisi trebaju uvijek biti s jedne strane. Glavni problem je sto su uvijek zene ucili da se trude samo da “upecaju” sebi muza i samo tada ona vrijedi. Buduci da ona nije razvijala neke druge svoje sposobnosti, kao npr obrazovanje, takva zena je morala da se pokori svome muzu i prihvati njegove udarce kao izraz njegove “ljubavi”. Ako su ti udarci doista izrazi te ljubavi, onda takvi muskarci uopste nisu odrasli.
  Zbog ovakve tradicije, koja ima svoju potvrdu u religiji, danas jos uvijek nisu toliko poznate zene naucnice. Muslimani smatraju da emocionalnost zene je njena slaba tacka koja dovodi do “manjka” uma, ali ne misle, da iako je mozda muskarcima tesko istovremeno i osjecati i razmisljati, zenama i nije neki problem jer su lijeva i desna strana zenskog mozga blize. Nama ne predstavlja neki problem razmisljati o voljenoj osobi i istovremeno izvrsavati neke intelektualne poslove.

 73. Admin said

  Manyale, naišao sam na vrlo zanimljiv članak koji govori o evolucijskim razlozima za razlike između muškaraca i žena:

  A fresh look at gender stereotypes…

  Mislim da je autor pogodio u sridu. Stvar je izuzetno jednostavna kad se postavi u pravi kontekst. Kad uhvatim vremena prevesti ću članak.

 74. Manyale said

  Teorija jeste zanimljiva. Autor razlike nalazi ipak u motivaciji. Medjutim, postavlja se pitanje, sta kada zena ima istu motivaciju kao i muskarac. Da li da istraje u tome? Ukoliko to ucini, prekrsit ce islamsko pravilo (ukoliko je muslimanka).
  I dalje smatram da je nepravedno suditi osobi na osnovu pripadnosti nacije, rase i spola. Svaka osoba je posebna individua, posebno kompleksno bice i ne postoji nikakav sablon koji bi objasnio ponasanje svakog covjeka.
  Samo jedno pitanje. Koliko sam upoznata, islam podrzava sve prethodne religije, judaizam i kriscanstvo. Priznaje da su Mojsije i Isus postojali i bili Boziji poslanici. Da li to znaci da prihvata i prethodne zakone? Znam da je jedna od 10 zapovjedi bila: Ne pozeli tudju zenu.
  S druge strane Muhammed a.s. je pozelio Zejnebu, zenu svog posinka, koju je konacno i ozenio.

 75. Manyale said

  Da ne bude zablude. Ovako je predstavljen Muhammed a.s. u hadisima, u koje ja licno sumnjam. Citava ova rasprava se i odnosi na hadise koji su, ispravite me ako grijesim nastali negdje oko 200 godina poslije njegove smrti. Sam Kur`an ne daje jake osnove za vjerovanje u neravnopravnost spolova, prije razlicitost, koje su potvrdjene u tom clanku.

 76. Tresnja said

  Nasla sam ovu stranicu slucajno.Hmm
  Vrlo diskutabilne teme. Da li je i bitno kako tumaciti, mislim da je bitnije shvatiti da je ovo pisano jako davno i tesko primijeniti u danasnjem nacinu zivljenja.
  N treba se ljutiti neka tumaci sebi kakao ko hoce i neka zivi tako. Cemu tolika diskusija?!

 77. Admin said

  U današnjem svijetu, stotine milijuna ljudi primjenjuju napisano, a sve više njih to primjenjuje i u Europi.

  Što se tiče pitanja, protupitanje – zbog kojih točno razloga tebi ova diskusija smeta?

 78. Admin said

  Manyale, u članku nisu citirani samo Haditi.

 79. Tresnja said

  Admin
  ponovim jos jednom:
  “Ne treba se ljutiti, neka tumaci sebi kako ko hoce i neka zivi tako. Cemu tolika diskusija?!”
  Meni ne smeta, ili bolje da kazem bas me briga,
  Zasto ici u detalje. Vjerujem, postujem,ako mislim zlo drugom nek to Bog da meni.
  A to, je li rekao da zenu mozes udarati ili udariti, kakve ima veze.
  Hvala Bogu pa ima zakon, policija,sud. Salim se-
  Zar je bitno da li je udarati i koliko kad svi znamo da se ne smije a i ne treba. Nisu vise zene glupe. ne daju se prevariti tako da je udaris pa kazes “to pise u Kuranu”.
  Nema toga.
  Lijepi pozdrav za sve vas.

 80. Ummu Jihad said

  bismillah…Zaista, da nije zalosno bilo bi smijesno kako ljudi pokusavaju blatiti islam… Ali zasto da se brinemo kad je Allah swt Zastitnik islama i muslimana. Allahov Poslanik saws je rekao…”ZAISTA CE OVA VJERA POBIJEDITI” Nimalo ne sumnjam da ces ti jadnice, SEJH IBN SEJTAN, uspjeti u svojim namjerama da se neko odrekne islama. Zaista,sve ovo proizvodi kontraefekat, tj. nekima ucvrscuje iman, a neke navodi da vise saznaju o islamu, a samo je bitno nekoga navesti da pocne uciti o islamu, i vec je pola posla obavljeno…njega ce njegova fitra odvesti do istine, tj. saznanja da je islam zaista “jedina ispravna vjera”…i da islam dize zene na visoke stepene. KO TO ZELI DA ME VRATI U DZAHILIJJET ZGAZENOG DOSTOJANSTVA ZENE IZ KOJEG ME JE ISLAM IZVUKAO??? Zaista je Muhammed saws poslan kao “milost svim svjetovima”… Ja cu uvijek ponosno ici u svome hidzabu, drzeci svoga covjeka za ruku, koji mi nije uputio NIKADA wallahi ni jednu ruznu rijec a kamoli me udario…zasto? zato sto je musliman koji vjeruje u Allaha

  • Nina said

   Aferim ! Naravno, kada vidim da ima ovakvog naroda.. – JA JOS VISE VJERUJEM, JOS SE VISE DIVIM SVOJOJ VJERI I ZAHVALJUJEM ALLAHU DŽ.Š. STO ME JE UPUTIO U PRAVU I JEDINU ISPRAVNU VJERU ! To je velika privilegija.. dragi moji. Hvala Allahu dž.š.

 81. Iblis said

  Bilo bi lijepo ne ici u detalje, Tresnja; ili bilo bi pozeljno za Islam da covijek mnogo ne pametuje. Zakon protiv zlostavljanja zena imas u normalnim drzavama ili u drzavama gdje nije Islam. Mozda si cula, u Saudijskoj Arabiji je silovana jedna djevojka, 19 godina; pocinioci su osudjeni a ona je kaznjena sa 6 mjesevi zatvora i 200 udaraca bicem jer je bila u autu sa nekim ko nije iz njene porodice. Vidis sad kako ti je dobro tamo gdje si a detalje/tumacenje Muhamedovog zakona cemo ostaviti toj jadnici, ako prezivi.

 82. Iblis said

  Vi, Ummu Jihad, bi bili zasigurno presretni kada bi ovom Zemljom vladao Islam. Sumnje nema, samo morate znati da nisu svi poslusni/robovi Muhamedu i svome supruzniku kao Vi. A to sto niste nikad kaznjeni od strane svoga supruznika, pa zahvalite svojoj poniznosti i svojoj poslusnosti. Za mene tu nema nista zacudjujuceg niti zadivljujuceg. Procitajte i Vi o onoj jadnici iz Saudijske Arabije; shvaticete koliko ste sretni u svojoj poslusnosti.

 83. rea said

  Muslimani moraju najprije shvatiti jedno – znacenje izraza `duh vremena`! Kad ovo shvate bit ce i manje kritike Biblije a i na Kur`an ce gledati drugacije. u raspravama koje, uvijek `slucajno`zapocinju, glavni argument za kritiku Biblije jeste krscanski stav da je Isus Sin Bozji. Kao sto rekoh, kad shvate znacenje gore navedenog izraza, postace im jasno da je ovo samo jedna metafora, simbolika kojih je u Bibliji pregrst i na kraju krajeva zbog koje ona i ima toliku literarnu vrijednost. Sinovima Bozjim bili su nazivani svi izraelski kraljevi, pa i sam Izrael.
  Duh vremena u kur`anskim surama i hadisima ogleda se ne samo u jeziku i nacinu pripovijedanja vec i u samom nacinu razmisljanja. smatranje zene manje vrijednom ali itekako vrijednom batina nije nista drugo nego nacin razmisljanja i djelovanja onog vremena i podneblja. znaci, kad Muslimani danas, nebitno nalazili se oni na Istoku ili Zapadu, shvate da Kur`an nije bezuvijetno nekakav kodex zivljenja vec tvorevina nastala kao posljedica ondasnjeg nacina zivljenja, svima ce biti lakse. Krscani ne osporavaju Muhamedovo postojanje ali Muslimani osporavaju njegovo postojanje kao nekoga ko je od krvi i mesa. I sam Rahman, jedan od najvecih islamskih znanstvenika kaze :`Ne postoji dvojba da je objeva na jednoj strani izlazila od Boga, a na drugoj strani da je bila povezana s njegovom (Muhamedovom) dubljom osobnoscu`(Major Themes of Qur`an, s 100)
  Slijepo vjerovanje neophodno mora biti prevazidjeno, ovdje konkretno u Islamu jer je o njemu trenutno rijec ali i u ostalim religijama. ne desi li se to uskoro, sve cemo cesce i ovdje u Europi vidjati `oplavljene` zene samo zato sto je Polslanik `oplavljivao` svoju. a da ne pricam o drugim vidovima nasilja, koje je Poslanik, sudeci po navodima, takodje praktikovao…

 84. M said

  strasno.

 85. MEDY said

  TEMA JE OK ALI IMA I ISPADAKA JA BI VOLJELA DA NADEM TU KNJIGU GDIJE JE “MUHAMED” SPAVAO SA AISOM KADA JE ONA IMALA 9 GODINA TO JE STVARNO OVER AKO JE THRU

 86. elvis said

  samo mogu reci da ce doci dan kad cete svi vi koji znate osnovne karakteristike islama, kao sto je npr. to ja je bog jedan tj. ALlah shvatiti tek kada dodje vrijeme ispitivanja u kaburu, tada cete se kajati bezuspjesno, a naposljetku slijedi velika kazna za sve kriovjernike, narvano islam nije prisilna vjera i iz prica koje se spominju u brojnim knjgama poznatih islamskih pisaca mozemo zakljuciti da je islam svoje najvece sirenje dozivio u vrijeme mira, neka vas Allah uputi i Mir s vama…

 87. Admin said

  Elvise, već mi je poznato čime sve Alah prijeti krivovjernicima. Moram priznati, vrlo je maštovit u svojim prijetnjama:

  https://islamu.wordpress.com/islamski-citati/alahove-prijetnje/

  Kuran 22:17-23
  Allah će na Sudnjem danu odvojiti vjernike od jevreja, sabijaca, kršćana, poklonika vatre i mnogobožaca. Allah je, zaista, o svemu obaviješten.
  Zar ne znaš da se i oni na nebesima i oni na Zemlji Allahu klanjaju, a i Sunce, i Mjesec, i zvijezde, i planine, i drveće, i životinje, i mnogi ljudi, a mnogi kaznu i zaslužuju. A koga Allah ponizi, niko ga ne može poštovanim učiniti; Allah ono što hoće radi.
  Ova dva protivnička tabora spore se oko Gospodara svoga; onima koji ne budu vjerovali biće odijela od vatre skrojena, a ključala voda biće na glave njihove ljevana;
  od nje će se istopiti ono što je u trbusima njihovim, i koža,
  a gvozdenim maljevima biće mlaćeni;
  kad god pokušaju zbog teškog jada iz nje izići, biće u nju vraćeni: “Iskusite patnju u užasnoj vatri!”

  Zgodno… mir s tobom Elvise!

 88. Bimbrlok said

  Iskreno se nadam da ce autor ovih tekstova biti ubijen . Siriti laz i izvlaciti rijeci iz konteksta je krajnje smjelo i odvratno, pogotovo jer se radi o direktnom napadu na ISTINU!!!

  Allah dz.s. obecava da ce Islam ostati do sudnjeg dana pa makar neprijateljima Islama bilo krivo!!!
  Obecanja je sasvim dovoljno…Gospodar svih svjetova obecava potupnu bezbjednost i ne promjenjenost casnom Kur`an-u…Elhamdulillah…

  Vase spletke su tako beznacajne i nekorisne na globalnom nivou , da toga niste ni svjesni…

  Zasto Islam gledati kroz ljude…Islam je onakakv kakav je…a vas je problem ako niste u stanju uskladiti harmoniju izmedju Kur`anskog sadrzaja i hadisa koji u potpunosti prakticno do detalja opisuju neke vjerske propise…

  Kur`an je objavljen Poslaniku i On je kroz svoj zivot i praksu uputio ljude u sadrzaj Kur`ana.

 89. lida said

  Da te admine Allah dragi pogleda.. Inace ti spasa nema.
  Da progledas i da se stresas svako jutro na pomisao.. samog sebe.

 90. Ummu Jihad said

  Ko je to izbrisao moj komentar? Je li se to neko boji pogledati istini u oci?…………….. Kukavice nevjernicke! Kad neko kaze istinu uklanjate komentare-a kad se siri laz onda je sa slascu promovirate!!! FUJJJ

 91. Admin said

  Opet se moram ponavljati – ovaj članak je skup citata iz islamskih svetih (jelte) spisa, na koji je dodano nekoliko jednostavnih zaključaka.

  Urlikati je lako, ali ovdje treba dati argumente. Moj blog, moja pravila. Ako ti se ne sviđa – doviđenja!

  Dakle, molim lijepo, što je u članku netočno?

 92. Benjamin said

  Ma nesekiraj se ubijen ili ne ubijen isto muje. Ako se ne opameti tesko njemu, ali dacu mu ja iz Biblije malo vise, da o tome pocenomo pricati, kako su zene ponizene u Biblij. A taj pavle sam kaze daje progonio Kriscane i da utjera svoje vjerovanje. Neka njiha ja se za takve ne bojim, naj vise za sebe kad dodze vrijeme dase stane pred Allaha dz.s. Moze on dase trudi koliko god zeli.. ali moramo znati da ovo sto on radi njegov je grijeh a druge nemuslinae ce navesti da uce Kuran i dase vrate Islamu. Admin daje pametan otvrio bi i Islam vs Krsicastvo pa da krenemo redom… !

 93. Benjamin said

  Dali ti imas i malo u toj glavi mozga? Sta ti radis damije znati, trudis se i zelis da 2.1 Miliradu Muslimana na planeti da prihvate tvoju teoriju o Islamu.
  Halo dodzi sebi malo, de okreni se oko sebe i vidi da se svaki dan Islam siri kao sto se siri miris ranog sabaha. Neces ti nikome nauditi nego sam sebi, ako se bojis istine zasto onda samo islam, dabi usli u razgovor moramo krenuti i o tvojoj vejeri, ali tako je to kod NEVJERNIKA strah uhvati pa sta veli nece BIBLIJA biti ovjde,… kada imate preko 78 Versia ni sam neznas koja je tacna.,.. i uhvatio se casnog Kurana da izvrce ovdje umjesto da uci i dase poklonis Allahu dz.s. Smrt nije daleko Admine ona je blizu svima nama nikad neznas kada ce dusa izaci i pred Allaha stati.. ali kasno je onda.

 94. Admin said

  Benjamine, ja nemam teoriju o islamu. Ti tvrdiš da izvrćem Kuran, pa te molim da pokažeš gdje, inače ću biti slobodan reći kako lažeš.

  Molim sve komentatore da se drže teme.
  Npr. umjesto da mi prijetite smrću i pišete o tome koliko Biblija ima inačica, pišite o Muhamedovoj dozvoli za silovanje robinja i zarobljenih žena i tome slično.

  Unaprijed hvala.

 95. bayernfc said

  Ja tebi nemam sta da dokazujem niti da ovdje postavljam kada znas i sam sta pises i citas. Mozes ti koliko god zelis da vodis brigu o Islamu to je do tebe, bilo bi bolje da sjednes i da lupis glavom o zid, i da krens od BIBLIJE.
  GDJE SE BAS PONIZAVAJU ZENE …!
  To imas u BIBLIJ.. ja bih rado postavio i to pa da onda krenemo ja i ti u dokazivanje daje Kura’n knjiga od Allaha dz.s ali Biblija je izvrnuta i ima 78 verzija i mozda vise. Prema tome Admine ja kao Musliman koji nikoga ne mrzi niti zeli da nekome na zlo navedem, ma nebitno sta on bio. Moje je da postujem onako kako meje ucio Poslanik Muhamed a.s.w.s i GOSPODAR SVIJETOVA.
  Da je on tako radio kako ti tvrdis, onda bi pisalo UBAJ SVE STO HODA ZEMLJOM STO NIJE NASE VJERE… KORISTI MAC i tako dalje.. Posto toga nema sada se vadis na Ajete iz Kurana koje nisu ni od pocetka ni do kraja citaj 100 puta i proucavaj Arapski jezik da znas sta je Islam. jeli tesko tebi kasnije kada dodje dan smrti. A to neces da znas, jeli sejtan je taj koji prica iz tvojih usta jeli treba PAKLU HRANA…. i on mora dase hrani na sudnjem danu….
  Nebih bio u tvojoj kozi, a ja se nadam dace se Allaha dz.s smilovati i date uputi na pravi put. Cuvaj se Admine, lahko je saznati gdje zivis imam IP tvoj….. nismo daleko…!

  Selam !

 96. Beshir said

  Samo da kazem…Zar i zena nije kriva,ako je neko siluje???
  Da se pokrila da li bi je neko silovao???Ne daj mi Boze silovat zenu koju ne znam kako izgleda.
  Kao sto neko rece “nijedna zena,ako je dovoljno inteligentna,nece dovesti sebe u situaciju da bude udarena”…
  Zasto vi ne razmislite o Kur’anu???
  Naravno da ima stvari koje nisu pogodne za ovo doba,ali zene su prije Muhameda a.s. bile zive zakopavane,silovane itd…
  Da posteno kazem ni ja se ne slazem sa nekim stvarima,ali ipak Allah najbolje zna…Pogledajte od cega ste napravljeni…Od kapljice sperme kao sto kaze Allah,a nauka tek otkriva…Mora koja se dodiruju,ali ne mjesaju….I to je dokazano…Grad,ako se ne varam Irem,o kom Allah govori je pronadjen satelitskim snimcima…Ali ne znam zasto ovo uopste i govorim kada je vama Allah zakljucao vasha srca i nije moja duznost da vas prevodim na Islam…Nego razmislite o Kur’anu…

 97. Lejla said

  Jao opet se raspravljaju…e ovako ja sam djevojka(sutra zena),i svidja mi se to sto po Islamu muskarac smije udariti svoju zenu…e ovako recimo ja se ne bi ni pokusala odbraniti kad bi me sutra moj muz udario ili mi bilo sta drugo uradio jer to sigurno ne bi bilo bez razloga…jednostavno svaka zena koja postuje,cijeni i slusa svog muza sigusno nece nikada trpiti ni galamu a da ne pricam o udarcima i raznom zlostavljanju s njegove strane!!!Preljubnice,bludnice i ko zna kakve zene po meni i zasluzuju to sto dobiju ne bitno bile udate za muslimane,pravoslavce,katolike ili nekog desetog….

  • ifce-na-tafce said

   dopustila bi mu da te udari,ako-po NJEGOVOM MISLJENJU , nesto krivo napravis!? -a sta ako on nesto napravi,a da se to tebi ne svidi??sta onda? jel ti njega smijes ‘udariti’ i tako ga ‘odgojiti’/’ukazati na gresku’ ?a? –pomolit cu se za tebe svom bogu!

 98. Admin said

  Beshir, kažeš: “Ne daj mi Boze silovat zenu koju ne znam kako izgleda.”
  Pretpostavljam da, kao pravi musliman, siluješ samo žene za koje znaš kako izgledaju, tj. one koje nisu pokrivene plahtom?

  To je za svaku pohvalu, vidi se da slijediš milosrdni naputak Alahov po proroku Muhamedu, mir bio nad njim:

  Kuran 33:39
  O Vjerovjesniče, reci ženama svojim, i kćerima svojim,
  i ženama vjernika neka spuste haljine svoje niza se.
  Tako će se najlakše prepoznati pa neće napastovane biti.
  A Allah prašta i samilostan je.

  Dakle vidim da je muslimanima zabranjeno silovati muslimanke, ali silovanje nepokrivenih nemuslimanki se podrazumjeva.

  Jesam li onda nešto krivo shvatio, ili je islam zaista religija drumskih razbojnika i silovatelja?

 99. mirsad said

  nakon svega procitanog trebalo bi puno vremena i prostora da e odgovori na svaciji komentar samo mogu da danas ima preko milijardu mozda i 2 muslimana u svijetu,i po Adminu i njemu slicnima ispada da su svi oni cudjaci,ludjaci ili psihopate…to je ono paznja jedno auto se krece suprotnim smijerom, ma sta jedno ima ih na hiljade,eh ti si Admine u onom jednom autu ustvari malo vas se vise natrpalo u njeg!

 100. selma said

  Zalosno je vidjeti kako ima glupih i zalupanih ljudi koji su slijepi kod ociju.
  jedina je istina na svijetu da je islam prava vjera, a ima milion dokaza da su ostale religije neispravne. Dovoljno je sto glupi papa zabranjuje upotrebu kondoma pa jadni neobrazovani narod u africi pridrazava se toga i umire od side. Svaka cast onome ko je za bibliju u gornjem tekstu uptrijebio izraz the latest edition, jer to je stvarno tako, vi mjenjate i ubacivate sta vam je volja i sta vam najbolje odgovara. Idete u crkvu i molite se obicnom komadu drveta, A STO SE TICE ISPOVJEDANJA TO JE TEK PRAVI CIRKUS, kakva je to vjera gdje mozes ubijati, silovati, krasti i onda dodjes jednom obicnom covjeku, on oprosti i ti kao od majke rodjen, bez grijeha, hahahahahaha. ovo vi nazivate pravom vjerom. nek vam je bog na pomoci, bit ce vam kasno kad shvatite neke stvari.

 101. Admin said

  Mirsade, ako te to tješi i muhe imaju isti argument.

  Selma, krivo su te učili o kršćanstvu. Ali, po 100-ti put, nije ovdje tema kršćanstvo. Pozabavi se radije Muhamedovom dozvolom silovanja robinja i zarobljenih žena.
  Hahahahahaha, jeli tako?

 102. mirsad said

  upravu si samo vjeruj mi Admine da i te iste muhe o kojima govoris imaju bolju spoznaju i znanje o tome Ko ih je stvorio,zbog cega, i bolje shvataju mudrost i Istinu tog istog Kur’ana kojem ti i tebi slicni nalazite manjkavosti… vjeruj mi da je za zenu sa psiholoske strane,ako cemo vec ici u te krajnosti, bolje je i silovati nego da bude po krscanskom ucenju CASNA pa da nikada ne spozna sta je muskarac i kakva je blagodat u sexu!

 103. mirsad said

  a sto se tice gore cini mi se Meriminog komentara da je citajuci Kur’an prepala se “muslimanskog” Boga i da je ON dz.s. onaj koji samo prijeti i kaznjava…… pa zasto onda ako je krscanski bog ili neciji drugi milostiv i skroz dobar, odkuda onda kazne i katasrofe jos na dunjaluku (ovom svijetu),od kuda onda Tsunami,poplave,vjetrovi,zamljotresi…. ako je vec taj njihov bog, utjecem se Allahu od takvog vjerovanja,tako fin i milostiv…sto nam ne oprosti sto smo ovako losi….. Nas Bog je Milostiv prema vjernicima a stog prema nevjernicima samo sto se merima i slicni mufessiri (tumaci) Kur’ana nasla u ovoj drugoj skupini pa joj se Kur’an ucinio takvim…

 104. Admin said

  Nisam upućen u spoznaju muha o Kuranu, ali vjerovat ću ti na riječ.

  Ali za ovo sa časnim sestrama, celibatom i psihološkom blagodati silovanja…
  Jedan komentator je na Muhamedovo dopuštanje svojim vojnicima da siluju zarobljene žene, a kojima su prethodno pobili muževe, ustvrdio kako je to bilo u redu jer su ih oni prije toga šarmirali.

  Nakon toga me ni ova tvoja izjava ne čudi.

 105. mirsad said

  doduse u pravu si, zapravo celibat i casne sestre u osnovi i ne postoje,oni se madjusobno……..”nadopunjuju”! Samo sto oni tim laznim pravilnikom svoje “vjere” siluju psihu miliona ljudi koji ih slijede i koji im vjeruju, a to psihicko silovanje je gore od fizickog,uostalom ti si admine najbolji dokaz da je to tako,tvoja psiha i tvoj razum su nazalost izgubili nevinost, iako te hvala Bogu muslimani nisu ni zarobili ni silovali,jer mogu misliti kakve bi tek tada logove i komentare na racun Islama pisao…..

 106. selma said

  Ok, ali u svakom slucaju mislim da, onaj koji ne poznaje neku religiju kao sto je to slucaj sa tobom i islamom, nije kompetentan da je tako blati kao sto ti to radis. Ocito je da te neko dobro zatrovao protiv islama i da citas iz pogresnih izvora, jer ja takvo nesto u zivotu nisam cula. Te tvoje bajke o Muammedu a.s. apsolutno nisu istina, a za neke danasnje slucajeve to ne mogu reci jer ima svakakvih ljudi i sekta pa to rade svojim zenama, a definitivno to nema nikakve veze sa Islamom. Istina je da su prije dolaska Islama ljudi zivu zensku djecu zakopavali, ali za tvoju informaciju pojavom Muhammeda a.s. i Islama to je strogo zabranjeno. HAJ POGODI KO JE TO ZABRANIO? Licno Muhammed a.s. A za svoju vjeru ocito je da nemas nikakve dobre argumente dok izbjegavas druge teme.

 107. Admin said

  Selma, pa jesi li ti uopće pročitala članak na ovoj stranici? Te stvari koje ti meni tu u komentaru “otkrivaš” opisane su u članku. I zašto ono što ovaj članak tvrdi apsolutno nije istina, zar zato što ti eto nisi čula za to?

  Nemaš doma Kuran? Nisam pružio reference? Tko ovdje što izbjegava?

  Daj se probudi!

 108. Peđa said

  ali meni jedna stvar nije ovde jasna kod nekih pripadnica islamske verispovesti?!! Kako možete da branite tezu da vas neko sme udariti i da ste na manjem ili nižem intelektalnom nivo od muškarca?!! Bez uvrede,ali to meni deluje kao da ste ROBOVI svojih muškaraca!!

 109. mirsad said

  Pedja mi muslimani postujemo princip ETA’ATA-a “pokornosti Allahu” bez toga da plaho raspravljamo o tome kako je to i zasto tako,mi vjerujmo da nas je Allah stvorio i da On najbolje zna ko je u ovom slucaju nadredjen a ko podredjen kome,kod Njag je mudrost i znanje o svakom propisu,a i logicno je da onaj ko je konstruisao primjera radi auto najbolje zna vrline ali i mane tog auta……. kontas! Zato Allah najvise voli one koji,a to stoji i u Kur’anu, kad im se nesto zapovidi govore SEMI’ANA WE ETA’ANA……… “cujemo i pokoravamo se…..” u vjeri se dakle trazi POKORNOST I POSLUSNOST a ne raspravljanje i filozofiranje o kakvoci….zbog tih rasprava o tome sta je bolje i sta bi trebalo dodati a sta izbaciti od Bozije objave krscanima se desilo to da oni danas,zapravo ni njihova “ulema” vise ne zna sta je u Bibliji od Boga a sta je pisano ljudskom rukom odnosno sta je iz ljudske glave…. a ako je zena kako kazes “rob” muzu evo uzmimo i da jeste a zasto si ti Pedja rob svome direktoru u firmi,pa ako ti njemu “robujes” i slijepo ga slusas zasto zena ne bi svog muza,a ako bude poslusna sigurno da do tih “batina” NIKADA NECE ni doci……

 110. selma said

  Pocetak clanka je apsolutno istinit. Naravno da se Muhammed a.s. borio za prava zena. A za ostatak clanka neko je ocito pogresno informisan jer ako nisi znao postoje ljudi koji pisu lazne hadise ili izvrcu znacenje postojecih. Naravno da imam Kuran u kuci, i to ne samo jedan. I u njemu nisam nasla nista slicno glupostima koje se ovdje iznose jer to su sve ciste lazi i izmisljotine. Neko je ovdje naveo da je Kuran zastrasujuci tj. da su u njemu zastrasujuce price o Sudnjem danu. Istina, ali Bog time upozorava nevjernike sta ih ceka ako skrenu s pravog puta i da je ovaj zivot prolazan, samo jedan dio na putu prema zivotu poslije smrti u kojem ce svaki covjek biti nagradjen ili kaznjen prema zaslugama. Dakle, bolje je da su to zastrasujuce price, ima koristi od njih jer ko ih procita vratit ce se na pravi put.

 111. Admin said

  Selma, nećemo se tako igrati. U ovom članku su dane sasvim precizne reference, ne piše neodređeno “ovo je iz Kurana” ili “ovo je iz Hadita”, nego je dan broj sure, broj ajeta, Hadit, broj retka u Haditu. Dakle, tvrdiš da su ovo izmišljotine? Imaš doma Kuran, web ih je isto tako pun, prijevoda i bošnjačkih i engleskih i arapskih, Hadita isto tako, pa da vidimo, što je točno izmišljotina? Izvoli. Ali ne, ti nisi ni članak pročitala kako treba, pa ipak znaš kako je sve to izmišljotina i mene optužuješ kako mi nedostaju argumenti. Sjajno.

  Mirsade, već kad je, kako kažeš, u islamu slijepa vjera bez razumjevanja na najvišoj cijeni (bravo Selma), kako znaš da je islam ispravna religija? Piše u Kuranu? Zar to nije vrtnja u krug?

 112. Peđa said

  u vjeri se dakle trazi POKORNOST I POSLUSNOST-Mirsad said! Okejjj Mirsade slažem se da vera tražipokornost i poslušnost,ali ti meni kaži ako je neko nepokoran i neposlušan jer ga treba batinom ubeđivati da bude ono što već nije! Neverujem da Tvorac Svemira želi da se neko batinom ubeđuje!! Mislim čemu onda takva vera ako neko nekog batinom ubeđuje da treba da SLEPO veruje u to?!! Onda on veruje Batini,a ne TVORCU,zar ne?!

 113. mirsad said

  pedja osnovno pravilo u Islamu a ujedno i kur’anski ajet je LA IKRAHE FIDDINI “nema prisile u vjeru” znaci nemas prava nekoga natjerati da bude musliman ali ako je to on vec postao i izjasnio se kao musliman onda unutar vjere i islamskog zakona seriata (drzave) ima prisila, npr kada neko ukrade a musliman je Allah kaze kradljivcu i kradljivici odsijecite ruke njihove,bez toga dakle da ih pitas hoce li ili nece ili bicevanje bludnika i bludnice jer su se prije izjasnili kao muslimani,naravno da se ovi propisi ne odnose na nevjernike……. sa druge strane po seriatu muslimanu je zabranjeno ili hajd blaze receno pokudjeno da se zeni sa nemuslimankama,samim tim ona je muslimanka i za nju vazi ona prisila ne U vjeru nego UNUTAR vjere! nadam se da me razumijes pedja!

 114. Peđa said

  Ali je tu Mirsade i dalje reč PRISILA!! Ja tebe opet pitam,da li ti veruješ da je Tvorcu Svemira ugodno i milo mu kad neko nekog PRISILJUJE jer je ovaj drugi otpadnik od vere? Bog je nešto duhovno i on jedino tako može da se oseti,a ne nekom prisilom!! Ja opet kažem možda će taj otpadnik da se povinuje PRISILI,ali i dalje je pitanje šta on u svom SRCU misli? Ja znam iz ličnoga iskustva da Prisila samo pravi još veći Bunt u meni(pravila je),a da je Reč ta koja me je istinski oslobodila!!

 115. shida said

  Pedja np: dijete je pogresilo,opomenuo si ga,obrazlozio zasto ne valja to ciniti,i dalje je gresilo…zasto? Zato sto si mu dao ”slobodu” u shvatanju svojih postupaka,dete ce grijesiti mozda do 100 puta ili beskonacno,jer je to u ljudskoj prirodi, a ALLAH DZ. to zna…ako ga isibas,s tim mu i govoris zasto to cinis,batina nece imati kontraefekat,naprotiv dete ce se cak postideti,shvatiti da je zaslusilo batinu(jer je pretjeralo,i trebao ga je neko otrezniti)a prica nije delovala),nece biti ljuto,i na kraju ”sutra ” biti zahvalno roditelju.ALLAH JE SVEVISNJI,MUDAR I SVE ZNA!!!

 116. Adler said

  Ove podatke sam našao na web-u. Mislim da su u kontekstu zadane teme i da govore sami za sebe:

  ” Muslimani, uz velika alarmiranja imama i njihovi državnih tirana, odriču se islama u milijunima. Web stranica WikiIslam objavila je na stotine prominentnih imena muslimana, znanstvenika, političara, umjetnika, pisaca, glazbenika, i k tome još i bivših terorista iz islamskog svijeta koji su napustili islam i prešli na kršćanstvo, većinom u anglikanske verzije. Mnogi su također našli put u Katoličku crkvu. U Francuskoj svake godine od 15.000 muslimana konvertira na kršćanstvo, 10.000 pređe u Katoličku crkvu .(…)

  ”Različita izvješća pokazuju da u Engleskoj oko 200.000 muslimana konvertira na kršćanstvo u posljednjih nekoliko godina.; u Rusiji, Interfax je priopćio da su 2005. godine 2,5 milijuna muslimana konvertirali na pravoslavlje: 50.000 muslimana u Iranu konvertiralo je na kršćanstvo u posljednje dvije godine; u Maleziji više od 200.000 već su konvertiti; Godine 2004. u Turskoj 35.000 prešlo je iz islama na kršćanstvo; u Kyrgyzstanu – većinskoj muslimanskoj državi od pet milijuna stanovnika – konvertiralo je na kršćanstvo u posljednje tri godine 100.000 muslimana; u Indoneziji, u prosjeku svake godine oko 10.00 muslimana konvertira na kršćanstvo. Prema podatcima objavljenim u evangelističkom Charisma magazine, više je muslimana konvertiralo na kršćanstvo u posljednja dva desetljeća nego u cijeloj povijesti.

  Arapska TV postaje Al Jazeera objavila je u 2003. kako svake godine oko šest milijuna muslimana konvertira na kršćanstvo; a to predstavlja 667 svakog sata ili 16.000 dnevno.”

 117. Nadja said

  Shida nema tog deteta kome ce biti drago zato sto je bilo udareno! Udarci su samo odraz NEMOGUCNOSTI roditelja da recima nauce dete nesto! Nasilje nikad nije resenje, NIKAD!
  Citanjem celog ovog bloga, sticem utisak da zene nisu ni blizu ravnopravnosti u muslimanskom svetu kao sto je to slucaj na zapadu (gde hriscanstvo preovladjuje), ili barem cemu se tezi na zapadu, gde postoji puno uspesnih, poslovnih zena; sto je jako zalosno, jer mozda u svom zivotu vecina muslimanki nece dobiti sansu da otkrije svoje prave potencijale i ostvari nesto znacajno.. Jednostavno, dovoljna je cinjenica da je ovde rec o polozaju zena u islamu a ne u hriscanstvu..
  Meni je zao sto zene u islamu moraju da nose one haljine preko celog tela i sto su skroz pokrivene, jer, zensko telo koje je tako lepo ne zasluzuje da bude pokriveno.. svaka zena zasluzuje da se oseca lepo i da bude ponosna na svoje telo, da bude sigurna u sebe.. zene su ipak one koje omogucavaju nastavak vrste na ovoj zemlji, a to se cesto zaboravlja.. nijedna vera ne bi trebalo da dopusti ni najmanji udarac muskarcu prema zeni! tacnije, nijedna vera ne bi trebalo da podrzava bilo kakvo nasilje!
  Na kraju, mislim da muslimani preteruju u svom verovanju, u svom predavanju islamu, i da je to ono sto im uglavnom onemugucuje razvoj u danasnjem, ipak modernom drustvu, i da je steta sto je vera razlog zbog kog vecina njih nece doziveti razna iskustva i zadovoljstva koja ovaj zivot pruza, za razliku od ipak , dosta naprednijih evropljana na primer… pozdrav

 118. Murat said

  Djubrad jedna krscanska, bavite se vi svojim nasiljem prema zenama, a ostavite covjeka kojeg svaki dan spominju milijarde muslimana i mole za njega. Za ono što je on uradio, svi veliki umovi su priznali genijalnost. Vi koji ste procitali tri knjige i naucilki pet engleskih rijeci, mislite da ste pokupili svu pamet svijeta, pa da mozete komentarisati najboljeg čovjeka od svih ljudi koji su živjeli u svim vremenima. Njegovu genijalnost su mu priznali i njegovi najgori neprijatelji, koji su bili daleko pametniji od tebe.
  A ako ti nije jasno na kakvo nasilje s vaše srtane mislim, pogledaj malo porno filmove i kako se zene tu ponizavaju. Te filmove nisu izmislili muslimani, djubre jedno krscansko!

 119. Catheheo said

  Islam je religija licemjerja,latentne pedofilije i obmane,a ono sto je laz,odnosno sto je u svojoj biti laz nemoze nikada parirati Istini.
  Deus Caritas est-nadam se da ce se Bog smilovati Muhamedu koji je tolike ljude u propast odveo i zabludu doveo

 120. Murat said

  Obzirom da sam slučajno zalutao na ovu stranicu i vidio šta se ovdje piše, ne mogu a da se ne pozabavim malo sa ovim momcima od nauke koji ovo pišu.
  Prvo, zašto se vi gospodo uopšte toliko zanimate i bavite islamom ako je to nešto toliko loše?
  Zašto ne pišete o koristima kršćanstva koje, vjerujem, držite ispravnim? Zašto ne pišete o inkvizicijama, milionima bobijenih ljudi u nekoliko dana, porušenim vjerskim objektima s vaše strane kad god izbije bilo kakav sukob između kršćana i muslimana? (skora historija je najbolji dokaz tome, a prijašnja još više).
  I otkud vam pravo da ovako blatite čovjeka kakvog historija nije vidjela ni prije ni poslije njega?
  Zar vi mislite da ste svu pamet svijeta dostigli ako ste završili neke “školice”?
  Zar ste pametniji od svih pametnih ljudi koji su živjeli u prošlim stoljećima i pisali o Islamu i Poslaniku Muhammedu a.s.?
  Kako vas nije stid da vrijeđate milione ljudi, i to da vrjeđate do srži?
  Da ste vi rekli:”Muslimani grebemo vam majku, vaše majke su kurve, i vaše sestre i kćerke. Gori ste od cigana i sve bi vas trebalo pobiti, žene silovati, djecu pobiti, imovinu vam oduzeti i protjerati vas u neku stvar materinu”, mi to ne bismo smatrali ni najmanjom uvredom. Rekli bismo vam:”Dobro”!
  Međutim, vi blatite ono najsvetije. Kada ste pročitali tekst u kome muslimani blate nešto od kršćenstva ili neku vašu svetinju? I kada se govori o nečemu govori se na osnovu dokaza i zdravog razuma.
  A vi otvoreno lažete i bljazgarite i još to vaše bljazgarenje držite ozbiljnim, te kažete kako se niko nije javio da demantuje ono što vi ovdje pišete.
  Malo ko od ozbiljnih ljudi će posjetiti ovakve stranice. I ja sam ovdje dospio slučajno. I samo zbog ljudi koji će se naći, možda, u dilemi kada pročitaju ovakve gnusobe, pozabaviću se malo vama.

  1.) Vi kažete da je Muhammed (za mene alejhiselam) dozvolio da se tuku žene i o tome naglabate nadugo i naširoko!
  NIJE ON TO DOZVOLIO, NEGO ALLAH UZVIŠENI U KUR’ANU!
  Vaš je problem što vi ne vjeruete u Boga. Ali;
  I budali je jasno da kada su dva čovjeka na bilo koji način partneri mora se znati ko je od njih glavni, odnosno, mora jedan biti vođa. Allah dž.š. je dao prednost muškarcu zato što muškarci vode brigu o ženama. I šta ima čudno u tome da onaj koji vodi brigu o porodici ima pravo da odgojno kazni bilo kojeg člana porodice, i to na način kako je Milostivi Bog propisao, pogotovu ako primjeti da bi žena mogla da pokaže nevjerstvo svome mužu.. Tada se ona upozori na primjeren način, ili se od nje razdvoji u postelji ili se, kao krajnja mjera kazni. (Za tumačenje Kur’ana je potrebno poznavati arapski jezik sa najfinijim njegovim finesama i još mnoštvo nauka za koje vi i ne znate da postoje, a kamo li kako se zovu) Ali ta kazna mora da bude odmjerena i u skladu sa onim što je rekao Poslanik a.s. A on nikada nije udario ni jednu svoju ženu, nije ni pokušao, a ni pomislio da to uradi. Ono što vi pišete su laži koje su izmislili orjentalisti koji su puni mržnje prema islamu, kao i vi. Ali niste vi ni prvi ni posljednji koji to rade. Allah je vas opisao upravo onakvim kakvi i jeste:
  „O vjernici, za prisne prijatelje uzimajte samo svoje, ostali vam samo propast žele: jedva čekaju da muka dopadnete, mržnja izbija iz njihovih usta, a još je gore ono što kriju njihova prsa. Mi vam iznosimo dokaze, ako pameti imate.“
  Mržnja se pojavljuje onda kada svom protivniku ne možeš ništa, ili kada te nadgovori argumentima (malo edukacije iz psihologije). Muslimani se ne bave drugima zato što znaju da su na istini i nemaju potrebe da nekome nešto dokazuju, dok se vi, gospodo, slomiste da ocrnite istinu na svakom dostupnom mjestu, te i na ovom internetu, svakako, budući da je ne možete pobiti! No dobro, vrijeme u kome živimo vam to dozvoljava. Vrijeme koje je Poslanik milosti najavio prije 1400 i nešto godina:
  „Neće nastupiti Sudnji dan sve dok među ljudima ne postane najpriznatiji prostak, sin prostaka“, ili
  „Nastupit će prevrtljive godine, lažov će se smatrati iskrenim, a iskreni lažovom, nepovjerljivi će se smatrati povjerljivim, a povjerljivi lažovom. Govorit će samo ogrezli griješnik koji će govoriti samo o općim stvarima“.
  Danas je najgori ljudski nakot najpriznatiji (glumci, kurve, pjevači,homoseksualci, pokvareni bogataši…), a muslimani su, vidi apsurda, teroristi.

  2.) Ja ne znam kakvu ste vi osnovnu školu završili, pa da ne znate za PMS od kojeg pate sve žene, u većoj ili manjoj mjeri. To zna biti toliko izraženo da žena, recimo, svog muža udari nožem ili sjekirom iz čista mira. (morate se još malo obrazovat’ i morate pratiti vijesti iz svijete i otkrića vašeg, savremenog božanstva „nauke“) Ako je žena u ovom stanju pri zdravoj pameti onda smo mi svi ostali ludi. Isto tako, zar ne bi Poslanik Božiji koji je objasnio najbolji, najsretniji i najzdraviji način života, od najbanalnijih stvari, do uređenja države, bio nepravedan kada ne bi muževe upozorio na ovu pojavu kod žena.

  3.) Ono što je mjerilo jednog vremena ne mora da znači da je to univerzalno mjerilo u svim vremenima. Jedino univerzalno mjerilo je Božija riječ, koju vi, eto, ne priznate, a vaša koja je vrijedila samo u jednom vremenu niste dobili sačuvanu u originalnoj verzji. Jer u njoj je mijenjao, dodavao i oduzimao kako je ko šta htio. I normalno, kao posljedica toga, lutate gospodo u svome neznanju.
  U današnjem vremenu homoseksualizam, na primjer, je definisan kao nešto sasvim normalno, kao stvar odabira svakog pojedinca. Unazad nekoliko godina kakrakterisan je kao nešto najgore, najprljavije i sl. Ja sam ovog starijeg stava po ovom pitanju. Navešću samo ovu pojavu u modernom društvu kao primjer ljudskih mjerila.
  U 6. stoljeću nije bilo ništa čudno u tome da stariji se žene ili udaju za mlađe (uostalom ovoga ima i danas). Da je to bilo čudno i neobično, ondašnji neprijatelji vjere bi na sav glas ocrnjivali ženidbu Poslanika a.s. sa Aišom. Međutim nigdje nije ništa zabilježeno o tome. A nisu stupili u bračni odnos dok ona nije sasvim stasala za brak. O prijateljstvu Muhammeda a.s. i Ebu Bekra (otac Aišin), te o razlozima ovog braka su napisane knjige, pa ko hoće da se educira neka nađe objektivne pisce, a ne orjentaliste, pa neka čita.
  Islam je ukinuo ropstvo, samo što vaši „mozgići“ ne mogu to da dokuče, a vi ste ga ponovo uveli u skoroj prošlosti.

  4.) O PRELASKU MUSLIMANA NA KRĆANSTVO!
  Prvo, izvještaji koje ste naveli su u najmanju ruku smiješni. Drugo, hajde vi nemojte trošiti silne pare koje trošite na misionarstvo pa ćete vidjeti koliko će muslimana „konvertirati“ u kršćanstvo. Treće, pitanje je koliko je taj prelazak iskren ako gledamo u konetstu ovih troškova koje vi, kršćani, izdvajate na tom polju. U kontekstu ova dva pitanja, provjerite koliko muslimani troše na „misionarstvo“ i koliko „obraćenika“ ostavi vjeru, i zbog čega, uopće, ljudi iz razvijenih zemalja (papin izvještaj o islamizaciji Evrope) prelaze u islam. I četvrto, Poslanik kome je dato najveće znanje je najavio da će se vjera „prodavati“ za ovaj svijet, pa možete ovo promatrati u tom kontekstu.

  5.) O ubistvu židova bih vas zamolio da proučite validne izvore kakvo izdajstvo su oni napravili. A da je Muhammed a.s. ubio nekoga, pa šta? Njegova misija se razlikuje od misije drugih poslanika. Recimo Isa a.s. On nije smio nikoga ubiti jer to nije bilo u sklopu njegove, od Boga , poslaničke misije. Vi nikako ne shvatate da je poslanike slao Bog i On im je davao propise. Za što vi krćani ratujete, kad Isa a.s. nije ratovao? Zato što je nemoguće organizirati državu, ako nema ovog segmenta države. Pa Muhammed a.s. je od Boga poslan svim ljudima i propisi koje je on dobio su primjenjivi na svakom mjestu u svim vremenima. A uostalom, šta smeta pobiti pse kao što ste vi, koji siju mržnju i šire najgnusnije laži (ovo je moje lično mišljenje, ne propis islama).

  I na kraju:
  “Hodite, pozvaćemo sinove naše i sinove vaše, i žene naše i žene vaše, a doći ćemo i mi, pa ćemo se usrdno pomoliti i Allahovo prokletstvo na one koji neistinu govore prizvati!”
  Ovo je Kur’anski izazov kršćanima. U vrijeme Poslanika a.s. se nisu usudili da ovo urade, kažem,
  Ako ste vi toliko sigurni u ispravnost svoje vjere, odgovorite na ovaj izazov, u suprotnom molim vas de se ispričate svim muslimanima koje ste uvrijedili svojim neistinama i da više nikad ništa o islamu ne napišete.
  BOŽE, MILOSTIVI ALLAHU, MUSLIMANI VJERUJU DA NEMA BOGA OSIM TEBE I DA TI NEMAŠ SINA, UZVIŠEN SI OD TOGA, I VJERUJU DA JE MUHAMMED ALEJHI-S-SELAM TVOJ ROB I TVOJ POSLANIK KOGA SI TI POSLAO SA ISTINOM I UPUTOM KOJA ĆE VAŽITI DO SUDNJEG DANA
  (a i ja sam musliman)
  PA AKO SU ONI NA NEISTINI MOLIM TE UNIŠTI IH, ZATRI IM SJEME I DA NE OSTANE NI JEDAN OD NJIH NITI BILO KAKVOG TRAGA OD NJIH. A AKO SU NA ISTINI POMOZI IH PROTIV NJIHOVIH NEPRIJATELJA ČIJA SU USTA PUNA MRŽNJE, a još je gore ono u mnjihovim prsima I KOJI SIJU NEISTINE I LAŽI O NJIMA I TVOM MILJENIKU MUHAMMEDU S.A.V.S

  Odgovorite i vi na isti način – kletvom protiv samih sebe ako ste na istini.
  Ako se, pak, ne usudite, preporučujem vam da proučite islam sa njegovih istinskih izvora, ako ste iskreni u svom traženju vjere koja vodi sreći na oba svijeta.

  • istina said

   Ovo sto ovaj govori mi lici pravo na sotonizam. Ko se boji Krista i krsta nego Sotona. Ovo ne cisti Sotonizam, sto i ne cudi jer je i Muhamed sam tvrdio da je bio opsjednut, pa je u vrijeme te opsjede i pisao Kuran

 121. Admin said

  Prvo, iz kojeg razloga se bavim islamom. Ja se islamom radije ne bih bavio, ali islam se nameće, kako u Europi, tako i u čitavom svijetu i ja držim svojom dužnošću Hrvate na to upozoriti dok je vrijeme.

  Drugo, Murate, bilo je i prije tebe komentatora koji su me optuživali da lažem i blatim. I njih sam pozvao da to dokažu, pa tako pozivam i tebe. Pokaži što je lažno i ja ću to maknuti sa bloga. Svi izvori u ovom članku su točno referencirani, uložio sam dodatan trud kako bih dao više različitih prijevoda istog teksta, a sve kako bih izbjegao ovakve optužbe. Međutim, muslimani koji dođu na ovaj članak uvijek i ponovo tvrde kako lažem i blatim. Pri tome, nitko od njih nije se potrudio uprijeti prstom u ono što je lažno ili što je blaćenje. Budi prvi i pokaži! Dok to budete izbjegavali napraviti, ja ću tvrditi da ste vi ti koji lažete i blatite. Sve u ovom članku je istinito. A vi mi prijetite smrću, zbog čega točno?

  Pa nisam ja musliman, nisu to moji spisi. Licemjeri!

  Dalje, po točkama:

  1) Dakle, točno je da Kuran dozvoljava muškarcima da tuku svoje supruge, a jeli Muhamed Kuran napisao sam ili mu ga je netko prenio od Alaha ili koga već, u to ne ulazim.
  Što se tiče toga da Muhamed nikad nije udario ni jednu od svojih 20ak žena, Sahih Muslim i Sahih Al-Bukhari su zabilježili da je tukao Aishu:
  http://answering-islam.org/Silas/wife-beating.htm

  2) Odgovor na ovo prepuštam ženama, članak se ne bavi PMS-om.

  3) Islam nije ukinuo ropstvo. Muhamed (ili Alah preko njega, kako god hoćeš) u Kuranu 23:1-6 muslimanima dozvoljava da “spavaju” sa svojim robinjama. Osim toga u raznim haditima je zabilježeno kako je zarobljene židovske žene i djecu prodavao u roblje.

  4) Ni ovdje ne pokazuješ što je to u ovom članku navodno lažno.

  5) Isto tako, ni ovdje to ne pokazuješ. Što ćeš s tim što je Muhamed ubijao ljude tvoj je problem, ne moj – ja nisam musliman.

  Ja proučavam islam sa njegovih izvora, a to što ti nemaš konkretnog prigovora nego pjeniš i prijetiš, nije moj problem.

 122. rea said

  nisam citala komentare na ovom blogu gotovo godinu dana ali vidim da nisam nista ni propustila. muslimani i dalje bjesne, dokazujuci nama krscanima, da smo u pravo kad mislimo da su oni izrazito agresivan soj, da su vrlo cesto opasni i da ima smisla to sto ih se dobar dio ove nase planetice boji. nadam se da ce se njihova agresivnost u ovom slucaju zaustaviti na verbalnim pokusajima da nas usutkaju, da nece poprimiti velike razmjere pa da se desi, recimo, da nam neki muslimancic hacker posalje trojance, sto, kako cujem, ne bi bilo prvi put.
  s druge strane, dragi muslimani, zasto sami ne dovedete u pitanje svoju covjecnost, zasto se ne zapitate da mozda stvarno vi neki (nikad naravno svi, nisam za generaliziranje) jeste licemjeri, jer kako jedan duboko religiozan covjek, koji propovijeda mir, ljuskost i ljubav, moze izgovoriti onolike kletve, koje je jedan od vas gore iznad ispisao. kako mozete pozeljeti nekome nesto lose a istovrmeno toliko biti zaljubljen u ideju islama, koja se navodno bazira i svodi iskljucivo na ljubljenje drugoga?!
  zaista, covjek mora biti nadprosjecno mastovit da sve one pakosti osmisli…

 123. rea said

  i kao sto sam vec jednom davno i napisala, dajte ljudi pocnite malo racionalnije razmisljati i shvatite da je proslo vrijeme slijepog vjerovanja, jer danas, za razliku od prije hiljadu i po godina, postoje discipline cije cinjenice lako opovrgavaju ondasnje teze, iskljucivo kroz religiju nastale. mozda su danasnji moral i etika ono na cemu se svakodnevno zivljenje treba bazirati, a cini mi se da bas te grane stoje u najvecoj opreci s danasnjim (prakticiranjem) islama. ovo pisem iz prostog razloga, sto je vecini religioznih muslimana danas dovoljno da pojedini kur*anski ajeti ili hadisi dokazuju moderne naucne teze, poput medicinskih, astronomskih i dr., da bi povjerovali da je islam ta vrhovna istina, sto vrlo cesto javno i izlazu. zasto napokon ne preispitate te, od vajkada vam pogresno usadjene, ideje o ljudskim vrijednostima, a dobar korak na tom putu je i citanje novog zavjeta jer iz njega samog mozete dovoljno toga nauciti. ne grize, vjerujte, barem do sada nikoga nije ugrizao, a cisto sumnjam da ce i nekoga od vas!

  p.s. samo citanje jedne krscanske knjige ne znaci automatski prelazak na krscansvo, ne strahujte, necete biti proglaseni otpadnicima od vjere

 124. Ivana said

  Prvo i osnovno šta moram reći, jest da sam poprilično šokirana nakon čitanja svih ovih komentara.
  Tek sad, mogu pozdraviti sve ( zapravo, gotovo sve) koji su iznijeli svoje mišljenje ovdje.
  Nekako, slučajno zalutah na ovu stranicu, ali drago mi je šta jesam. I nakon skoro 3 sata čitanja svih ovih komentara, imam toliko toga za reći, a opet ne znam odakle da počnem. Nevjerovatno je šta sve ljudi mogu izgovoriti a opet se izjašnjavati kao vjernici. Naime, ja sam ateista. I koliko sam uspjela zapamtiti, bit ću prvi ateist koji komentira ovu raspravu dugu više od 2 godine.
  Počet ću od kraja jer mi je najsvježije i zapravo me to najviše i iznenadilo…jednostavno se zgražam nad onime šta je Murat napisao. Nepojmljivo mi je kako se netko takav može smatrati vjernikom ukoliko ima takav način razmišljanja. Ja, kao ateista, NIKADA u svom životu nisam rekla nešto tako ružno. Odraz visoke razine nekulture. Sve šta je on gore napisao je omalovažavanje svih ljudi koji ne pripadaju islamu. To je prva stvar. Tako isto npr. i ja mogu reći da su svi osim ateista budaletine jer vjeruju u nešto šta nikada nisu vidjeli, opipali, doživili, za šta zapravo ne postoji nikakav čvrsti dokaz. SVAKI čovjek bi trebao imati pravo na izbor.
  Dalje, u njegovom komentaru se vidi da ne poštuje školovane ljude, ne odobrava slobodu govora i zauzimanja stavova koji su različiti od njegovog ( muslimanskog ) , podržava nasilje nad ženama zato šta muškarac tobože vodi brigu o ženi i čitavoj obitelji. Znači, nasilje je prihvatljivo zbog toga šta žene praktički NE MOGU, ne “ne žele”, nego ne mogu napredovati u društvu. Kažnjavaju se znači ne samo fizički, već i samim tih šta im nije omogućen napredak u toj mjeri koliko i muškarcima. A slučajeve silovanja, pedofilije neću niti komentirati. Dovoljno je reći da i sam osnivatelj ovog bloga poziva već 2 godine na dokaze koji će to opovrgnuti pa nije dobio niti jedan. Jedino šta zaista moram napomenuti jest da na rečenicu koja slijedi mi je pozlilo.
  => “A nisu stupili u bračni odnos dok ona nije sasvim stasala za brak.” Svaka čast. Ovo je nešto izvanredno. Zaista.
  Te na kraju, odobrava ubojstvo.
  Iako ja smatram da se radi svog mišljenja i stava nitko ne treba ispričavati, Murat tvrdi suprotno. Pa, ako ćemo već tako, kad bi se trebalo ispričavati, jedini tko bi se trebao ispričati si ti. Iz nebrojeno mnogo razloga.
  Sada, kada sam se u najkraćem mugućem obliku izjasnila o Muratu mogu nastaviti.
  Sada bi se bilo dobro osvrnuti na komentare koji su stariji. I to one komentare koje su pisale žene koje se izjašnjavaju kao apsolutno zadovoljne načinom života koji im je nametnut. Nema nikakve prevelike mudrosti u tome. Stvar je jednostavna. Nije bitno je li to blagi ili jaki udarac. Je li to ostavlja ili ne ostavlja masnicu. Je li to udarac “čačkalice ” kako se netko izrazio, ili baseball palice. Udarac je udarac. I problem udarca nije u fizičkoj boli, već u osjećaju manje vrijednosti. Sama stvar šta je negdje napisano da žena smije biti udarena je ponižavajuća. Nije bitno je li to jedan udarac u čitavom životu ili konstantno mlaćenje. Nitko na kugli zemaljskoj ne moze biti zadovoljan time. Nebitno koje vjere on bio. Jer SVE, svaki problem, svaka pogreška, svako ponašanje koje netko drugi ( u ovom slučaju govorimo o odnosu dvoje vjenčanih ljudi ) smatra nekorektnim, uvredljivim, ili mu na bilo koji način ne odgovara, se može riješiti razgovorom. Čak i ako netko smatra da se ne može, nikakav oblik nasilja nikada nije bio , niti je, niti će ikada biti prikladna, odgovarajuća reakcija. Niti se time išta postiže. A ukoliko se i postigne, opet dolazi do problema od kojeg smo i počeli a to je prisila, koja nikada, ni u kojem obliku ne može biti pozitivna.
  Stoga, sve ovo o čemu se raspravlja na kraju nekako i nema smisla, ako uzmemo u obzir da svi ostajemo pri svom mišljenju. Šta je za nekoga dobro, a za nekoga nije, ali to jednostavno ni ne zna. Stvar je u tome da ti se onaj način života, ono okružje u kojem si odgojen, u kojem si odrastao čini najboljim. I sve je to kombinacija mnogo različitih faktora koje je jako teško promijeniti ili iskorijeniti.
  Na kraju, jedino šta stoji i u čemu se vjerovatno nitko neće složiti sa mnom ( iz proste činjenice šta ste svi vjernici ) jest da bi svatko trebao imati pravo izbora te živjeti ne po nekim knjigama starijim od ne znam ni ja koga i čega, već po najjednostavnijem mogućem “receptu” : stavi se na tuđe mjesto. Zašto onemogućavati tuđi napredak, zlostavljati, ne davati jednaka prava, šanse, ( a da ne govorim o ubojstvima i sličnim kombinacijama zločina ) kada ti ne bi htio nešto takvo doživjeti ?
  Lijep pozdrav skoro svima.
  Ivana

 125. Kaktus đek said

  Čitam ovu raspravu i mogu reći da će u budućnosti biti onako kao želi dragi Bog.
  Bolesnika kakav je Murat je bilo i bit će ih. Protiv takvih se treba boriti svim sredstvima, jer takvi kao on ubijaju u ime vjere.
  Sudjelovao sam u debati na Forumu.hr sa muslimanima. Moram reći da sam naišao na različite diskutante. Otvorene i spremne za diskusiju i one druge. MEĐUTIM, iz razgovora sam se povukao nakon što sam shvatio da NITI JEDAN OD MUSLIMANA ne dozvoljava nikakav, pa niti najmanji odmak od Kurana. Idu čak tako daleko da odstupanja Biblije od Kurana tumače grijehom, a nas kršćane grešnicima ukoliko vjerujemo Bibliji, a ne Kuranu. Nakon toga sam zaključio da je na taj način nemoguće razgovarati.
  Mislim da njima fali ne malo, nego puno više tolerancije i osjećaja za različitost. Bojim se da će 21.stoljeće biti stoljeće borbe za “urazumljavanje” i “civiliziranje” muslimana, inače će biti teških sukoba.

 126. HALID said

  svi vi koji se protivite ovome sto je cestiti admin napisao, da ste i jednom u svom životu procitali prijevod casnog Kur`ana sve bi vam bilo jasno. zato uzmite Allahovu dž.š, objavu pa procitajte.

 127. Liberalan Musliman said

  Da, u Islamu je dozvoljeno udariti zenu, ali onda kada nijedan drugi nacin ne pali. To udaranje ne smije da ostavi fizicki trag. Cilj tog udaranja nije fizicka bol nego psihicki efekat koji to kaznjavanje ostavlja na zenu.
  Osim toga, sama cinjenica da je dozvoljeno njeno kaznjavanje zenu tjera da bude poslusna muzu.
  No, vi ne morate udarati svoje zene i kad vam nisu poslusne i kad vas varate. A zasto biste ih i vi udarali kad ih udaraju njihovi ljubavnici – po zadnjici!

  • ifce-na-tafce said

   jel ti sebe slusas, covjece?? ‘Osim toga, sama cinjenica da je dozvoljeno njeno kaznjavanje zenu tjera da bude poslusna muzu’–sta?? di je tu ono da muz slusa zenu,u cijeloj ovoj situaciji?? jel smije muslimanka udarit muza!? p.s zasto bi se uopce udarali!?? nema smisla, pa nismo zivotinje-ljudi smo..

 128. ja said

  jako je dobro da se pokreću ovakva pitanja, iako bi to trebalo činiti malo pristojnije i s više poštovanja jednih prema drugima .

  ako se već svi (ili barem vecina) koji ste ostavljali komentrae nazivate vjernicima i vjerujete u Božju volju dakle, zašto onda vrijeđate jedni druge tako??

  dobro, jednima nije jasno da je dozovoljeno, štoviše, preporuča se, udariti ženu u odgone svrhe, a drugima nije jasan princip ispovijedi u kršćana, odnosno katolika. tražite neka vam seobjasni.
  usotalom, sve te velike obrane vlastite religije su smiješne, jer, dokazivanja ispravnosti onoga u što vjerujemo samo je dokaz naše nesigurnosti u isto. na koncu, može li čovjek Boga obarniti, treba li Bogu obrana?

  nisam baš najbolje upoznata s islamom, a radim na jednom projektu gdje trebam iznijeti položaj žene u islamu pa bih htjela postaviti nekoliko pitanja na koja ću, nadam se, i dobiti odgovre :)

  zenu je dozovoljeno udariti i to iskljucivo udarcem koji sluza kao odgojna mjera, taj udarac ne smije ostaviti posljedicu.to je dakle rezimirano kao činjenica.

  1. smije li sin udariti majku?

  2. koji to udarac ne ostavlja posljedice?

  3. što se definira kao “neposluh” ?

  4. smije li žena udariti muškarcca (prije toga udaljiti ga iz zajednicke postelje)?

  unaprijed zahvaljujem :)

 129. estera said

  ovaj murat nije normalan čovjek,
  čuj vi muslimani nikada ništa niste na netu rekli protiv nas kršćana, a mi vas ovdje blatimo. pa pročitaj samo šta ti pišeš čovječe ludi, pa onda nešto se usudi napisat. bacaj ti kletve na ljudi, kao da živimo u doba vještica, a ne u 21. stoljeću. to je problem kod vas muslimana. svi ste zapeli u 7. st. i nikako se pomaknuti sa mrtve točke. ja sam pročitala kuran i neke hadise, i tamo je jasno rečeno da je muškarac jedan stepen iznad žene. to se dobro i vidi budući da vam je dozvoljena poliginija, smijete udariti ženu, nasljeđujete više od nje, ne morate se motati i da ne nabrajam više. i nemoj ti nas učiti o isusu ili kako ga ti zoveš isa. pročitaj malo bibliju kao što sam ja pročitala kuran, pa možda skužiš šta znači : mir, ljubav, oprost ..dok nas isus poziva da mi oprostimo svojim neprijateljima, vama allah daje savjete kako ćete ih kazniti i šta ćete im sve uraditi kada se nađete u borbi sa njima. slažem se da ovaj članak ne ide na ruku muslimanima, ali čovjek je citirao kuran i hadise, a na vama je da pokažete pravu interpretaciju, a ne da proklinjete sve kršćane na netu. i za kraj: never trust a religion which name translates into submission. :D

 130. xx said

  Nakon citanja svih ovih komentara primjetila sam par stvari.
  1) Muslimani koji su ovdje komentirali govore da su napisane samo lazi, a nitko da kaze sto onda pise na tom mjestu u Kur`anu ako vec ne stoji to sta se ovdje tvrdi. Konstantno govore da je sve laz bez kontraargumentacije. Po meni je to apsurdno!

  2) Nije mi jasno kako uopce mozete raspravljati o tome jer zenu dozvoljeno “tuci” ili “udariti”! To je na kraju krajeva tako svejedno. Zena je tim cinom ponizena (cak i ako udarac ne boli) i stavljena u potcinjen polozaj. Kao da je ona neko dijete koje muskarac mora odgajati i govoriti sta je dobro, a sta ne.

  3) Procitala sam tonu gluposti o zenskoj inteligenciji. Ljudi, obrazujte se! Postoji 7 faktora inteligencije. Jedan od njih je spacijalni faktor (bitan za snalazenje u prostoru, a isto tako nuzan za igranje saha). Taj je faktor puno razvijeniji kod muskaraca. U tom grmu lezi zec zajedno s muskim sahistima! Zene imaju npr. razvijeniji fluentni faktor (bitan za jezicno izrazavanje) i zbog tog puno lakse pokazuju emocije (sto opet ne znaci da su emotivnije, a pogotovo ne da zato vrijede kao pola muskarca). Ove gluposti da je zena inferiornija me jako vrijedjaju i ne znam kako netko uopce moze takve gluposti pisati.

  4) Pogresno ste informirani sto se tice odnosa zena i muskaraca. Zena ima vise u razvijenijim drustvima dok npr. u Africi ima vise muskaraca jer tamo zene nemaju nikakva prava i vise rade od muskaraca. Analogno tomu- vjerojatno je i za vrijeme Muhameda bilo vise muskaraca, pogotovo ako se uzme u obzir da se zensku djecu znalo i ubijati, sto opet pobija argument da je poligamija bila logicno rjesenje.
  Na kraju zelim samo reci da nemam nista ni protiv jedne vjere, pogotovo ne bih nekog nazvala nevjernikom ako nije deklarirani ateist, a cak ni tad to ne bih rekla u nekom losem smislu, ali vjera u kojoj zena ima takav polozaj da je konkretno u praksi zamotana, da ne smije ici na bazen, da mora trpjeti jos par muzevih zena definitivno zasluzuje kritiku.
  I da se jos vratim na inkviziciju i na ostale optuzbe na racun Crkve. Istina- sve je to bilo, i grozno je sto se desilo, samo razlika je u tome da su krscani ipak uvidjeli propuste. Uostalom to nije tema, tako da ne vidim smisla o tomu raspravljati.

 131. istina said

  Evo jedan Dokumentarni video kako su se Turci odnosili prema krscanima i pogotovo njihovim zenama i djeci
  http://gloria.tv/?media=20220

 132. WALHALA said

  TAJ PEDOFILĆIĆ MUHA-MED POHOTNIK JEBO JE CURICU OD 11 GODINA TREBALO GA JE UŠKOPITI….A I JE MI NEKI MUŠKARAC SVOJU SUPERIORNOST DOKAZIVATI TIME DA MLATIŠ ŽENU KOJA JE FIZIČKI SLABIJA I TO MI JE DOKAZ DA JE MUŠKO HAHAHAHA

 133. WALHALA said

  PRVO GA JE OVA OD 40 GODINA POUĆILA SEX-U,KAD MU JE DOSADILO ONDA JE NAŠAO MLAĐU.OŠO JE U DJEĆJI VRTIĆ I NAŠO CURICU OD 9 GODINA.OBIĆNI POHOTNI PEDOFIL KOJEGA JE TREBALO UŠKOPITI.FUJ!OBIČNI PERVERZNJAK BOLESNIK ZREO ZA UMOBOLNICU A NE ZA PROPOVJEDANJE.A KAK VI TO MUSLIMANI TUĆETE ŽENE?PRIJE NEK JU IZMLATIŠ DA SE ZNA RAZLIKA KAŽEŠ:EVO TI JEDNA ODGOJNO POPRAVNA!!!!!!!

 134. Reuf said

  Pozdrav svima,

  nisam imao vremena da svaki komentar procitam jer ih je stvarno previse. Ja kao bosanac i musliman, moram NAZALOST reci da se slazem sa Adminom! Ja sam naucen da se rukovodim cinjenicama,DOKAZIMA i da na osnovu istih stvaram svoje misljenje. Ne moze mi biti dovoljna jedna knjiga(Kur’an) u kojoj pise brdo stvari sa kojima se ne slazem da bih zivio svoj zivot u skladu sa Islamskim porpisima. Jednostavno se kosi sa mojom logikom, odgojem itd. Mozda sam ja ogranicen, mozda smo svi mi ljudi ograniceni i neke stvari koje sad izgledaju glupe i primitivne, jednog dana nakon “prosvjeljenja” ce dobiti svoj smisao. S druge strane, ja imam sestru, majku, djevojku i sutra buducu zenu…da mi neko kaze da je njihov intelekt 2 puta manji od onog muskog dobio bi po ustima! I kakva je to prica da se moze udariti jednom zena u vaspitnu svrhu, da bi se ukazalo na ozbiljnost situacije? Sto zena ne moze udariti muskarca da bi mu ukazala na ozbiljnost situacije? Udariti zenu!? Takvi muskraci su krmad! Cuj da bi se upozorilo na ozbiljnost situacije!?!? Haloo, udariti fizicki inferiorno bice? Za takve ljude bi trebalo uvesti stavku SERIJATSKOG zakona gdje se sijeku ruke! I dragi moji ljudi, poslanih Muhamed je bio ozenjen 9-ogodisnjakinom!!! To se zove pedofilija, za to se danas ide u zatvor! Na poslijetku, ako sa ovim grijesim neka mi Bog oprosti ali je moje misljenje: meni u Kur’anu, od onoga sto sam uspio procitati nista, ali bas nista ne zvuci uzviseno, bozanstveno i sl. Naprotiv, i opet neka mi Bog oprosti ako grijesim, cini mi se da je to pisala seljacka ruka nekoga ko je htio da vlada, da ima sto vise zena na raspolaganju i da “visom silom” ulijeva strahopostovanje. Vjerujem da postoji Bog koji je sve sto nas okruzuje stvorio i to je sve! Ne vjerujem da je Muhammed A.S. bio u kontaktu s njim, kao niti bilo koji drugi covjek koji tvrdi da jeste. Jos gore misljenje imam o katolicanstvu gdje je prikazan vrhunac idiotizma u ljudskoj historiji paljenjem “vjestica i vjestaca” na lomacama,krizarskim ratovima i sl. Nazalost, i danas sve ove stvari postoje, samo u pritajenom obliku…i dalje se vode krizarski raotvi u Afganistanu, Iraku, jos malo pa Iranu..jos uvijek se ljudi dijele na one koji nose krst i one koji ne nose. Na zalost nema razuma, nismo svi dobri ili losi ljudi, vec smo onakvi kakvi smo “zigosani” rodenjem!

 135. Manyale said

  Reufe, tebi svaka cast na tim rijecima i na hrabrosti da izneses svoje misljenje i pored tog sto si musliman rodjen kao i ja. Hvala Bogu pa se jos radjaju normalni muskarci i takve muskarce treba cijeniti :) a sto se tice inteligencije, nedavno smo dragi i ja mjerili nase IQ i zanimljivo oboje imamo108, a ako racunamo da je 108/108 = 1 a ne 2, prosto matematicki zakljucujemo da on nije 2 x inteligentniji od mene (jedino ako neko zeli uvesti nove modele u matematici). Znam da ce sad me mnogi napasti i govoriti da sam ja ispod muskarca zbog “obilja” emocija, ali ja sebe uhvatim da sam u nekim situacijama manje emocionalna od svog dragog tako da i to pada u vodu. I da, jesam normalno zensko bice, normalni hormoni sve OK :D
  Ako primjetite za vecinu je OK da muskarac bude stariji od djevojke, zato sto nam je u pozadini misao da zene u prosjeku 2 godine prije svojih vrsnjaka odrastaju. Ako je tako, zasto ce mene neko udarati i primjenjivati odgojne mjere na meni? Zar ne bi onda trebalo biti obratno. Neko je napisao da muskarci slobodno puste da ih zene vuku za nos i varaju. Hmmmm… Ne cine li to i muskarci (i to cesce nego zene)? Znaci i mi vas trebamo udarati, sto na kraju vodi besmislici zajednickog zivota. Zato pamet u glavu pri zenidbi, izaberi sebi finu djevojku a ne fuficu, pa da se poslije zalis kako zene ne valjaju pa je udaras. Nismo sve iste! Receno je da je to prije psiholoski a ne fizicki efekat – slazem se ali takav psiholoski efekat da te ta zena prestaje voljeti, a ako to zelis neka ti je Bog na pomoci.

 136. Skeptik said

  Religija puna straha. Kazne sa svih strana. Prve rijeci ‘uci, pisi’ ili kako vec, a najdrazi ljudi Bogu su oni koji samo prihvate i poslusno ispunjavaju ono sto im je odredeno.
  Pa gdje bismo bili da su tako zivjeli svi oni naucnici kojima bi po toj religiji bilo zabranjeno ista se pitati kako/ zasto, to bi cak grijeh bio.Ne bi ni postojala slova da se ista od tog zapise, a tek knjige koje danas nazivamo svetima. Na svako pitanje mogli bismo odgovoriti ‘Bozije davanje’.
  I ne mogu da vjerujem da neko citav ovaj svijet moze u trenu promijeniti nabolje, a ne cini to… a stvorena sam da ovako razmisljam i to je grijeh :/
  Licno sam agnostik, neuspjela muslimanka…U religijama se ipak mogu naci upute za one koji vec sami ne mogu da skontaju sta ne trebaju da rade, utjeha da postoji taj svijet poslije smrti gdje cete biti nagradeni sto je ujedno i razlog da uradite poneku dobru stvar..
  A koja ce religija pobijediti, pa, vidjet cemo hoce li kinezi nastaviti ovim tempom :) Sve te prijetnje su upravo nesto sto je mene navelo da se zapitam da li je ono cemu me uce ispravno?!
  Da ne spominjem taj raj za zene… eto to niko nije prokomentarisao od ovih sto tvrde da je sve u post-u laz, lose tumacenje, vadenje iz konteksta.. Stvarno me interesuje koja je nagrada za pokorne i poslusne zene? Je li zaista tacno da pise da ce upravo one koje umru kao djevice biti hurije?

 137. Kristina said

  Pozdrav!

  Ne želim svojim komentarom izazvati niti držati ikome stranu, ali UDARITI nekoga, bilo žena muškarca ili u ovom slučaju i tematici oko islama muškarac ženu je bilo vjerski ili van religijskog opredjeljenja ružno za ćuti a kamoli takav spis koristiti sebi kao put života i jedan od ispravnih religijskih stavova. Nitko nije toliko glup da ne zna da udariti nekoga je ružno i nebi se trebalo na to uopće pomišljati i smatrati opravdanim postupkom neke vjere. UDARAC NEMA OPRAVDANJA DA JE POD BILO KOJIM “STILOM/OPISOM/NAČINOM” NAPRAVLJEN JER UDARAC JE NASILJE. Opravdanje kakav je udarac i na kakav se misli je igranje čiste psihologije i apsurdno je da se takav akt opravdava ostavljao on nekoj osobi modricu ili ne.

 138. mario-st said

  a oprostiti će te ko je pisao Kuran Muhamed moš mislit opet kroz stoljeća su razni pisari i mudraci dopisivali u skladu s vremenom u kojem su živjeli i upamtite to je slučaj i s Biblijom to je i sam Papa priznao bog treba bit u srcu a ne na papiru i zato nam je dao mozak i svijest da se izgrađujemo i napredujemo zar nije bogohuljenje ići na mjesec jest se pojedini sveti spisi čitaju doslovno sjetimo se Galileja itd

 139. aemlak said

  Pozdrav!
  Pročitala sam i tekst članka i sve komentare, napisat ću samo da sam zgranuta mišljenjima muslimana, od toga na koji način se ženu treba tući, do toga kako odjevenu ženu ima pravo silovati, pa do toga da se sa svim tim slažu i njihove žene. Strašno.
  Što se tiče jedne stvari, skoro bih se složila sa muslimanima, a to je da je svakako muškarac musliman pametniji od žene muslimanke. Možda ne inteligentniji, ali što joj vrijedi inteligencija kad ju ne smije koristiti, kad ne smije razmišljati, kad je jedino i najvažnije u njezinom životu ugoditi mužu, biti poslušna i pokorna!? Ali to nije sve, ima i bonus, može dakle završiti u vječnom ognju jer je negdje ipak pogriješila, možda ga je krivo pogledala, nije ga dobro opslužila, tko će ga znat, sve što napravi ima potencijal da ispadne pogrešno, ili još bolje, može završiti gdje- u jednom super dijelu raja gdje može u vječnost služiti muškarcima. Opet. Jupi je.

  Nego, admin, čitala sam jednu knjigu pa sam zbog toga i nabasala na ovo, jer sam htjela pročačkati je li moguće da je islam toliko isključiv i toliko opasan. Nemam osobnih poznanstava s muslimanima, ali nisam islam doživljavala tako strašnim do te knjige.
  Pa sam htjela provjeriti je li autorica tako stroga prema islamu zato što se ona loše provela, ili je to činjenično stanje.
  Možeš li mi malo pojasniti koji dio vjere predstavlja Kuran, a koji ti Muhamedovi zapisi? To nije isto, ili sam krivo shvatila? Mora li pravi musliman poštivati i jedno i drugo ili?

 140. Sarah said

  Gospon Administrator, Vi ste jedan vrlo arogantan i bezobrazan covjek! A, ja cu Vam sada detaljno opisati odnos covjeka muslimana VJERNIKA, prema svojoj zeni, muslimanki VJERNICI (ovo VJERNIK/CA oznacavam, jer mnogi ljudi se samo prozivaju na vjeru, bez da zive po njenim nacelima)

  1. Udariti zenu kao opomenu da je neposlusna – ja imam muza i znam da u odredjenim danima u mjesecu sve mi ide na zivce i iracionalno procjenjujem stvari, i ljuta sam i skoro pa ujedam, nisam tome kriva ja vec moji hormoni – koji su takvi kakvi jesu da bi mogla radjati djecu, sama sebi udarim na zivce, ALI moj muz je vjernik i tih dana me pazi, mazi, nasmijava i tjesi, na cemu sam mu jako zahvalna -nikada ne bi bio grub prema meni, ali recimo da ja kada izadjem s njim sretnem kolegu s posla i onako se po ZAPADNJACKI izgrlim s njim i poslije me muz opomene i kaze mi da to nije uredu i ja ga NE poslusam i opet po starom, onda zasluzuje muzev prijekor, da zeni da do znanja, da ako nepali razgovor, onda moze blag udarac da ukaze na ozbiljnost situacije koja ukazuje da je muzu pun kufer i da je posljednja sansa da se takva zena pokaje ili ce se razvesti.
  Ovo sa kolegom je jedan primjer samo – koji mi je eto sasvim slicajno pao na pamet, a sigurna sam da ima i mnogo boljih, ali bitno je da se shvati bit ophodjenja.
  Uostalom eto kod tebe u tvojoj glavi udariti zenu nije dozvoljeno, pa bi mi bas bilo drago cuti da ti je takva situacija doma i u drzavi.
  Mislim da otvori svoja cula i osjeti bit toga sto ti se u hadisima i Kur’anu govori – uostalom jesi li procitao ista sem ta 4 navoda koja uporno kao papagaj ponavljas? Ne bi rekla, jer da jesi onda bi i ovo bolje shvatio, a ne tako kao sto jesi…..

 141. Sarah said

  2. Dalje, zene nisu umno ogranicene, vec su toliko emocionalne, da emocije utjecu na nasu procjenu, i ne samo emocije vec i nagle hormonske promjene.
  Ja nisam glupa niti zena ogranicenog misljenja, ali se svome muzu divim kako racionalno postupa u teskim situacijama, dok se ja prvo rastuzim, pa mi treba par minuta da dodjem do sebe, pa da tek onda znam uzvratiti objektivan odgovor, a priznat ces da je u nekim vaznim situacijama kada iskocis iz takta par minuta i suvise dug period.

  3. Ovo si toliko fulao da nije vrijedno ni spominjati – presmijesno – ponovo procitajte argumente onog covjeka koji vam je u par navrata probao objasniti.

  4. Rob u Islamu ima posebno znacenje – jer ti se kao zarobljeniku nudi da prijedjes na Islam i budes ravnopravan i oslobodjen ropstva, zatim u Islamu je zabranjeno mucenje, izgladnjivanje i tortura nad drugim Bozijim stvorenjima, jer svi smo Boziji i svi cemo Mu se vratiti, pa onog koga nije strah nek izvoli.
  Ostalo Vam je takodjer spomenuti covjek objasnio.

  Eto, mislim da je vrlo jasno.

 142. emina said

  ISLAM can never be stopped, koliko god se vi trudili ovo vam nista nece pridonijeti!

 143. antz said

  NIsam pročitala sve komentare jer me zgrozila obrana :
  ” nije udarati nego udariti tako da ne ostane trag udarca, masnica i slično.

  To što je dopušteno “udariti” ženu JEDNOM (LAGANO) je dovoljno, jer je u tome sadržana misao o tome da su žene manje vrijedne. Slično kao kad imaš psa – ne trebaš ga jako udariti srolanim novinama – tek toliko da shvati tko je gazda…

  Tako da ova obrana o “udariti jednom” vrijeđa moje ljudsko dostojanstvo, inteligenciju i zdrav razum.

  A ovo ostalo zvuči kao naputak zlostavljačima – sve je u redu dok nema vidljivih tragova zlostavljanja…

  Ostale točke je suvišno komentirati. U svijetu 21.st, u kojem su žene teško izborile svoje pravo na jednakost strašno je da se ovakve stvari događaju pod okriljem “tradicije” i vjerske snošljivosti.

  Nije ni kršćanstvo bolje tretiralo žene kroz povijest… ali se mijenjalo i prilagođavalo, što islam nije.

  Sekularne države trebale bi jamčiti jednakopravnost svim svojim građanima bez obzira na spol, rasu ili vjeroispovijest, sve dok se ponašaju u skladu sa zakonima koji upravo to i jamče.

 144. musliman25 said

  Vi koji iznosite laži o Allahu i Božijem poslaniku bit će te uništeni ne od mene već od UZVIŠENOG JEDINOG ALLAHA dz.
  Toliko ste slijepi da niste svjesni. Sve vaše lažne tvrdnje su tako labave i oborive..A vi kršćanske gospodje ili gospodjice toliko ste licemjerne da samo UZVIŠENI zna koliko ste rogovo napravile svojim nevjerničkim muževima..Vi ste nevjernici kreirali porno-filmove sa vašim cijenjenim ženama i mnogo toga..Mi muslimani ali vjernici čekat će mo suđeni čas a čekajte ga i vi..Sto kaze murat pozovite na sebe proklestvo ako istinu ne govorite…slobodno…teško vama i kad meleki dođu po vašu dušu…jadni ste vi nevjernici….Muhamed a.s je bio oličenej doborte, pravednosti i i nikad u životu nije slagao…Molim Allaha da nakon moje i vaše smrti imogući mi da viidm vašu patnj uu kaburu, osim ako se ne pokajete i predjete na pravu vjeru ISLAM…ALLAH UKBER

 145. sajma said

  admine, da te Allah dz.s.uputi inshAllah….nemas pojma o pravoj vjeri. U jednom komentaru si napisao : “Muhamed u Kur’anu kaze….” eto koliko znas o tome sto pises, zar ne znas da to nisu Muhammeda a.s.rijeci,nzgo Gospodara Jedinog,Stvoritelja zivog i nezivog. I pises o ovakvim glupostima, a znas odlicno da se u vasoj crkvi, da vasi popovi siluju djecake, a pricas o drugim stvarima.

 146. bolest said

  Koja bolesna religija

 147. Elvin said

  Allahu ekber we lillahi l hamd. La ilahe ilellah Muhammedu rresulullah

 148. Smijesni ste said

  1. Kao prvo postovani ghareab se uhvatio jednog ko magarac ne zna objasniti da da bi doslo do tog jednog udarca (jednog koji se ne smije ponoviti i koji je uporedjen sa jacinom udarca slame – odnosno da ti vise bude krivo nego ista drugo (da bi razmislila o svojim postupcima)) postoji lista stvari koje se cine. Odnosno osoba mora biti toliko bezobrazna da ce se naljutiti na nju, pa ce ona biti jos gora, pa se odvojiti u postelji itd itd pa onda udariti tolikom blagoscu da nema posljedica samo da bi se spasio brak, a to ne znaci da se te stvari nece raditi i ako je muskarcas (muz) uzrok propadanja braka. Samo sto ga ona nece udariti jer ako to uradi on bi je opalio da je ubije na licu mjesta, jer da je ista bolji ne bi doslo do svega toga.

  2. Gospodine ghareab, poslanik nije nikad rekao da su zene u pola gluplje, niti je to istina, zene kad bi htjele bile bi na istom nivou kao muskarci ali sam si rekao, ili neke nisu zainteresovane ili im, onima koje jesu, drustvo ne dozvoljava jer je moja sestra licno imala probleme na elektrotehnickom fakultetu jer joj nikada nisu davali rijec uvijek joj odbivali na, ma hajd ti si zensko a sad je bolja od svih njih. Razlog zasto idu 2 zene jedan muskarac je skroz drugi, samo glupi ljudi to mogu shvatiti kao: jao Poslanik rekao zene glupe. I da, nema ih puno na tim listama, jer ne mogu, neda drustvo i ljudska zelja za neravnopravnoscu.

  3. Misli se na broj – povecani broj zena, razmislite malo zvucite glupi. Nije 2% isto na 10 ljudi i na skoro 7 milijardi.

  4. Za razliku od Krscanstva koje kaznjaje zenu silovanu, Islam oslobadja zenu grijeha odnosno kao da nije ni pocinila blud nakon silovanja a silovatelj se kamenuje i sav grijeh je na njemu. Pa ti meni reci da Islam dozvoljava silovanje. I gledajuci na to da je blud veliki grijeh u Islamu, te zene moraju biti udate za te ljude i kao sto je navedeno ni na sta se zene ne smiju prisiljavati. Ne zeli brak, ne zeli odnos, nema ga. Kraj rasprave.

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s

%d blogeri kao ovaj: