Muhamedova psihička i duhovna stabilnost

prijevod članka Davida Wooda A Bewitched Prophet?

Valjanost islama tijesno je povezana sa pouzdanošću njegovog proroka Muhameda. To jest, ako postoje valjani razlozi zbog kojih bi mogli zaključiti kako je Muhamed bio pouzdan Božji glasnik, razumno je pretpostaviti da je islam istinit. Međutim, ako postoje jaki razlozi da Muhamedovu vjerodostojnost dovedemo u pitanje, islam će se urušiti sam od sebe.

Najranija muslimanska pisanja i tradicije, uključujući Kuran, Ibn Ishaqov Sirat Rasul Allah, Sahih Al-Bukhari i Sahih Muslim, pružaju pregršt razloga za odbacivanje Muhameda kao proroka. Glavni izvori podataka pokazuju kako je Muhamed često bio nasilan i okrutan prema onima koji su ga uvrijedili, da je često primao otkrovenja koja su mu dopuštala da krši prethodna otkrovenja u Kuranu, da je o ženama imao prezrivo mišljenje, da je sudjelovao u trgovini robljem, da je dozvoljavao nasilje prema ženama te da je jedna od njegovih seksualnih partnerica bila 9-godišnja djevojčica (više o tome ovdje). Dalje, Muhamed je objavio kako je laž dopuštena ako se koristi u svrhu mira, što tvrdnja koja bi nas trebala navesti da se zapitamo: koliko je često Muhamed iskorištavao ovo načelo dok je propovjedao svoju poruku.[1]


Dodatno svemu ovome, imamo razloga sumnjati kako je Muhamed patio ili od mentalne bolesti ili od demonske opsjednutosti. Dokazi iz najranijih izvještaja o njegovom životu pokazuju da je mogao biti psihološki i duhovno nestabilan prije, tijekom i nakon svog obraćenja. Kada se ovoj nestabilnosti pridodaju druge činjenice iz Muhamedova života, teško je dokučiti kako su muslimanski apologeti uspjeli uvjeriti milijune sljedbenika da je islam razuman sustav vjerovanja.

Podaci koji navode na Muhamedovu nestabilnost sežu sve do njegovog djetinjstva. Njegovi roditelji su umrli dok je bio mlad, pa su brigu o njemu preuzeli djed i ujak. Muhamed je imao dadilju koja se o njemu brinula prije smrti njegove majke. Od ove dadilje imamo slijedeći izvještaj o čudnom događaju koji se odigrao tijekom Muhamedovog djetinjstva:

  Nekoliko mjeseci nakon našeg povratka, [Muhamed] i njegov brat bili su iza šatora, tada je njegov brat dotrčao i rekao nam: “Dva čovjeka obučena u bijelo su uhvatila onog mog Qurayshi brata, bacili ga na zemlju, rasporili mu trbuh i sada ga miješaju.” Potrčali smo prema njemu i pronašli ga kako stoji uspravno, poplavjela lica. Prihvatili smo ga i upitali ga što se dogodilo. Rekao nam je: “Dva čovjeka u bijelim haljama su došli i bacili me na zemlju, otvorili su mi trbuh i pretražili ga, ne znam što su tražili.” Tada smo ga odveli natrag u naš šator.

  Njegov otac mi je rekao: “Bojim se da je ovo dijete doživilo udar, odvedi ga natrag njegovoj majci prije nego što postane očito.” Uzeli smo ga i odveli ga njegovoj majci, koja nas je upitala zašto smo ga doveli kada sam se ja brinula za njega i željela ga zadržati kraj sebe. Rekla sam joj: “Do sad je Bog mom sinu dao da živi i ja sam ispunila svoju dužnost. Bojim se da će ga snaći zlo, zato sam ga dovela tebi, kako si i tražila.” Pitala me što se to dogodilo i nije mi htjela dati mira dok joj nisam odgovorila. Kada me je upitala jesam li se bojala da ga je opsjeo demon, odgovorila sam da jesam.”[2]

Muhamedova dadilja nije bila jedina osoba koja se bojala Muhamedove demonske opsjednutosti; i sam Prorok je jednom, kada je počeo primati otkrovenja preko Gabrijela, došao do potpuno istog zaključka. Puni izvještaj Muhamedovog prvog susreta sa Gabrijelom možemo naći u Sirat Rasul Alahu:

  U noći u kojoj mu je Bog ukazao čast svojom misijom i tako pokazao milost koju On otad daje svojim slugama, Gabrijel mu je donio Božju zapovijed. “On mi je došao,” rekao je apostol Božji, “dok sam spavao, sa pokrivačem od brokata na kojem je nešto pisalo i rekao: ‘Čitaj!’. Ja sam rekao: ‘Što ću čitati?’ On me je s tim tako snažno pritisnuo da sam mislio kako ću umrijeti; onda me pustio i rekao: ‘Čitaj!’. Ja sam rekao: ‘Što ću čitati?’ On me je s tim ponovo pritisnuo i rekao: ‘Čitaj!’ Ja sam rekao: ‘Što ću čitati?’ On me je s tim pritisnuo treći put, tako da sam pomislio kako smrt dolazi i rekao mi: ‘Čitaj!’. Ja sam rekao: ‘A što ću onda čitati?’ – to sam rekao samo da ga se oslobodim, kako mi ne bi ponovo ono učinio. On je rekao:

   Čitaj, u ime Gospodara tvoga, koji stvara,
   stvara čovjeka od ugruška!
   Čitaj, plemenit je Gospodar tvoj,
   koji poučava peru,
   koji čovjeka poučava onome što ne zna…

   Čitaj, u ime svog Gospodara, koji je stvorio,
   Koji je stvorio čovjeka iz krvi zgrušane.
   Čitaj! Tvoj Gospodar je najmilosrdniji,
   On je učio perom,
   Učio je ono što ljudi ne znaju.

  I čitao sam, i on je otišao. Kada sam se probudio, bilo je kao da su mi te riječi zapisane na srcu.[3]

Zasad dobro, osim nasilnog način na koji je Gabrijel Muhamedu donio poruku. Međutim, Muhamedovo objašnjenje događaja mnogo otkriva. Njegov prvi utisak ovog susreta je bio da je bio opsjednut; kao posljedica toga Muhamed je ubrzo razvio samoubilačke namjere:

  Od stvorenja Božjih nijedno mi nije više omrznulo od (zanesenog) pjesnika ili čovjeka opsjednutog: Ni pogledati ih ne mogu. Pomislio sam, Jao, jesam li pjesnik ili opsjednuti – neće Qurayshi nikad to govoriti o meni! Popet ću se na vrh planine i baciti se dolje, tako da se ubijem i zadobijem mir. [4]

Muhamed se zaista pokušao baciti sa stijene, ali ga je Gabrijel zaustavio. Kasnije je opet dobio samoubilački poriv, kada mu nisu dolazila dodatna otkrovenja. Međutim, Muhamed je ponekad bio još prestrašeniji kada bi mu Džibril govorio, pa se čini kako su ova otkrovenja bila vrlo stresna:

  Sahih Al-Bukhari, Volume 4, Book 54, Number 461 (link)
  [Muhamed je rekao]: “Božanska Inspiracija jedno kratko vrijeme nije dolazila, ali iznenada, dok sam hodao, začuo sam glas sa neba i kada sam pogledao prema gore, na moje iznenađenje vidio sam anđela koji mi je došao u pećini Hirra, sjedio je na stolici između neba i zemlje. Tako sam se prestrašio da sam pao na tlo i došao do svoje porodice i rekao (im): “Pokrijte me! (pokrivačem), pokrijte me!” Tada je Alah poslao Otkrovenje: “O ti, pokriveni! Ustani i opominji! I Gospodara svoga veličaj! I haljine svoje očisti! I kumira se kloni!” (Kuran 74:1-5)
  Sahih Al-Bukhari, Volume 5, Book 58, Number 170 (link)
  Kada je Kaba ponovo izgrađena, Prorok (blagoslov i mir Alahov bili nad njim) i Abbas su otišli nositi kamenje. Abbas je rekao Proroku (blagoslov i mir Alahov bili nad njim): “(Skini i) stavi svoj pojas oko vrata, kako te kamenje ne bi ozlijedilo.” (Ali, čim je skinuo pojas) pao je bez svijesti na zemlju, a oba oka su mu bila okrenuta prema nebu. Kada je došao k sebi, rekao je: “Moj pojas! Moj pojas!” Tada je zavezao svoj pojas (oko struka).
  Sahih Muslim, Book 030, Number 5763 (link)
  Kada bi otkrovenje sišlo na njega, Alahov Apostol (blagoslov i mir Alahov bili nad njim) bi se znojio čak i pri hladnom vremenu.
  Ibidem, Number 5764 (link)
  A’isha izvještava: Kada bi otkrovenje sišlo na Alahovog Glasnika (blagoslov i mir Alahov bili nad njim), čak i ako je dan bio hladan, čelo bi mu se znojilo.
  Ibidem, Number 5765 (link)
  A’isha izvjestila kako je Harith bin Hisham pitao Alahovog Apostola (mir bio nad njim): Kako ti wahi (nadahnuće) dolazi? On je rekao: Ponekad mi dolazi kao zvonjava zvona i to je za mene tako snažno da se zadrži i kad je gotovo (ono što sam primio u obliku wahija), a povremeno mi dolazi (i govori) Anđel u obliku ljudskog bića i ja zapamtim sve što rekne.
  Ibidem, Number 5766 (link)
  Ubada bin Samit je izvjestila kako bi, kada bi se wahi (nadahnuće) spustilo na Alahovog Glasnika (mir bio nad njim), on osjetio njegovu težinu i boja lica bi mu se promijenila.

Iako se točna priroda ovih susreta ne može povijesno odrediti, dokazi pokazuju kako Muhamed nije uvijek mogao razlikovati otkrovenja od Boga i otkrovenja od Sotone. Najpoznatiji primjer Muhamedove nesposobnosti razlikovanja istine od laži je sramotni slučaj zloglasnih Sotonskih Stihova:

  Apostol je bio zabrinut za dobrobit svojih ljudi, želeći ih privući kako je god mogao… Kada je apostol vidio da mu njegovi ljudi okrenću leđa i zaboljelo ga je njihovo otuđenje od onoga što im je donio od Boga, žudio je da mu od Boga dođe poruka koja bi njegove ljude pomirila s njim. Zbog ljubavi za svoje ljude i žudnje za njima, ushićivala ga je mogućnost otklanjanja prepreke koja je tako otežavala ovaj zadatak… Tada mu je Bog poslao:

   Kuran 53:1-3
   Tako Mi zvijezde kad zalazi,
   vaš drug* nije s Pravoga puta skrenuo i nije zalutao!
   on ne govori po hiru svome –

  A kada je stigao do Njegovih riječi:

   Kuran 53:19-20
   Šta kažete o Latu i Uzzau*
   i Menatu, trećoj, najmanje cijenjenoj? –

  Sotona je, dok je meditirao nad otkrovenjem i žudio ga donijeti svojim ljudima, na njegov jezik metnuo ove riječi:

   Ovo su uzvišena božanstva (Gharaniq), utjecanje kojima je odobreno.

  Kada su Qurayshi to čuli, oduševili su se i bili su vrlo zadovoljni načinom na koji je govorio o njihovim bogovima i slušali su ga; a vjernici su držali kako je ono što im je njihov prorok donio od njihovog Boga istinito, ne sumnjajući na grešku ili taštu želju ili pak poskliznuće, a kada je došao do ispružanja i kraja sure pa se ispružio, muslimani su se također ispružili, tako potvrđujući ono što im je donio i slušajući njegovu zapovijed, a i Qurayshi mnogobošci i drugi koji su bili u džamiji su se ispružili kada su čuli spominjanje svojih bogova, tako da su se u džamiji ispružili svi, jednako vjernici i nevjernici… Tada su se ljudi raspršili i Qurayshi su izašli, radosni zbog onoga što je izrečeno o njihovim bogovima, govoreći: “Muhamed je izvrsno govorio o našim bogovima. Rekao je kako su oni, prema njegovim čitanjima, uzvišeni Garaniqi kojima je utjecanje dozvoljeno.”

  Novosti su došle i do prorokovih drugova koji bijahu u Abesiniji (Etiopiji), govorilo se kako su Qurayshi prihvatili islam, pa su se neki muškarci počeli vraćati, dok su drugi ostali. Tada je apostolu došao Gabrijel i rekao mu: “Muhamede, što si to učinio? Ovim ljudima si čitao ono što ti ja nisam donio od Boga i rekao si ono što ti On nije rekao.” Apostol je bio gorko ožalošćen i u velikom strahu od Boga. Tada mu je Bog spustio (otkrovenje), jer bio je milosrdan prema njemu, tješeći ga i ublažavajući njegov prekršaj, govoreći mu kako je svaki prorok i apostol prije njega žudio za onim za čim je on žudio i želio ono što je on želio i Sotona je ubacio nešto u njegove želje, kao što je ubacio i na njegov jezik. Tako je Bog poništio ono što je Sotona predložio i Bog je uspostavio Njegove stihove, on je samo poput svih ostalih proroka i apostola. Tada mu je Bog poslao: “Mi nismo poslali ni jednog proroka ili apostola prije tebe, a da mu Sotona, kad je žudio, nije u njegovu žudnju ubacio svoje prijedloge. Ali, Bog će poništiti ono što je Sotona poništio. Tada će Bog uspostaviti svoje stihove, budući da Bog zna i mudar je.”[5]

Ovaj odlomak pokazuje slijedeće:

 1. Muhamedovo primanje otkrovenja bilo je pod utjecajem njegovih osobnih želja
 2. Muhamed je primio otkrovenje od Sotone
 3. Tvrdio je kako je otkrovenje poruka od Alaha
 4. On i njegovi sljedbenici su se poklonili u čast primanja otkrovenja
 5. U suštini, Božji je odgovor je bio: “Ne brini se zbog toga Muhamede. Svi proroci s vremena na vrijeme izriču poruke Sotone”

Neki muslimani Sotonske stihove pokušavaju odbaciti kao krivotvorinu, ali Božji odgovor Muhamedu uključen je u sam Kuran:

  Kuran 22:52
  Prije tebe Mi nijednog poslanika i vjerovjesnika nismo poslali, a da šejtan nije, kad bi on što kazivao, u kazivanje njegovo nešto ubacio; Allah bi ono što bi šejtan ubacio uklonio, a zatim bi riječi Svoje učvrstio – Allah sve zna i mudar je –

Dakle, Sotona je mogao utjecati kako na Muhameda tako i na sve proroke prije njega. Ali Stotona nije bio jedini koji je imao utjecaja na Muhameda. Židovski čarobnjak imana Labid također je mogao kontrolirati “Pečat Proroka.”

  Sahih Al-Bukhari, Volume 4, Book 53, Number 400 (link)
  Aisha (Alah bio zadovoljan njom) pripovijeda: “Jednom je Prorok (blagoslov i mir Alahov bili nad njim) bio začaran, pa je počeo umišljati kako je napravio nešto što zapravo nije napravio.”
  Sahih Al-Bukhari, Volume 4, Book 71, Number 660 (link)
  Aisha pripovijeda: “Čarolija bijaše bačena na Alahovog Apostola, tako da je mislio kako je imao spolne odnose sa svojim ženama, a zapravo ih nije imao (Sufyan je rekao: To je najteža vrsta čarolije, budući da ima takvo djelovanje). Onda je jednog dana rekao: “Aisha, znaš li da me Alah uputio u ono što sam ga pitao? Dva čovjeka su došla, jedan mi je sjeo pokraj glave, a drugi pokraj nogu. Onaj blizu moje glave pitao je drugog: “Tko ga je začarao?” Drugi je odgovorio: “Labid bin Al-Asam, čovjek iz Bani Zuraiqa koji je saveznik židova i licemjer.” Prvi je upitao: “Koje je stvari koristio?” Drugi je odgovorio: “Češalj i kosu koja je bila na njemu.”

Ibn Ishaq također izvještava kako je “Labid bin A’sam… začarao Božjeg apostola, tako da ovaj nije mogao prići svojim ženama.”[6] Guillaume dodaje bilješku u kojoj kaže kako je, prema tradiciji, “čarolija trajala godinu dana.”[7]

Procjena

Prema najranijim i najpouzdanijim muslimanskim pisanjima i tradicijama, Muhamedov prvi utisak o njegovom božanskom susretu bio je da su ga opsjeli demoni. Ovaj susret Muhameda je toliko uznemirio, da se odlučio ubiti. Dalje, imamo priču iz Ibn Ishaqa, najranije Muhamedove biografije, koja tvrdi kako je i njegova dadilja iz djetinjstva mislila kako je moguće da je opsjednut demonima. Čini se kako i neki od detalja Muhamedovog susreta podupiru ovaj zaključak. Ponekad je bio tako užasnut svojim otkrovenjima, da je znao urlati da ga se pokrije. Obilno bi se znojio čak i ako je vrijeme bilo hladno, a lice bi mu promijenilo boju. Osim toga, Muhamed nije mogao razlučiti podmetanja Sotone od istinskih otkrovenja, a bio je i žrtva oslabljujuće čarobne čini, koja je trajala vjerojatno godinu dana.

Na Zapadu, mnogi Muhamedovi kritičari brzo zaključuju kako je bio opsjednut demonima. Iako ima nekih dokaza za to, takav zaključak je možda zbrzan. Znamo da sa Muhamedom nešto zasigurno nije bilo u redu, ali nemamo dovoljno podataka koji bi poduprijeli tako tešku tvrdnju. S druge strane, ima sasvim dovoljno dokaza kako bi razumna osoba ozbiljno posumnjala u Muhamedovu proročku vjerodostojnost. Čovjeku koji (sam je to priznao) izriče poruke Sotone i pada kao žrtva čarobnjaštva, a istovremeno se proglašava najvećim Božjim glasnikom, ne bi trebalo vjerovati bez izvanredno dobrih dokaza koji bi podurpli njegovu tvrdnju. Kako takvih dokaza nema, opravdano je sumnjati u njegovu ulogu Božjeg glasnika.

Nadalje, kada proučimo život drugog Božjeg glasnika, Isusa iz Nazareta, nalazimo kako je Muhameda najbolje potpuno odbaciti. Razmotrite jedan od mnogih Isuovih susreta sa demonima:

  Novi zavjet, Evanđelje po Marku, 1:21-27
  21 I stignu u Kafarnaum. Odmah u subotu uđe on u sinagogu i poče naučavati. 22 Bijahu zaneseni njegovim naukom. Ta učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci. 23 A u njihovoj se sinagogi upravo zatekao čovjek opsjednut nečistim duhom. On povika: 24 “Što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš? Znam tko si: Svetac Božji!” 25 Isus mu zaprijeti: “Umukni i iziđi iz njega!” 26 Nato nečisti duh potrese njime pa povika iz svega glasa i iziđe iz njega. 27 Svi se zaprepastiše te se zapitkivahu: “Što li je ovo? Nova li i snažna nauka! Pa i samim nečistim dusima zapovijeda, i pokoravaju mu se.”

Suprotno onome što tvrdi Kuran, nisu svi Božji glasnici povremeno bili marionete Sotone. Znamo za barem jednog koji je nad demonima imao potpunu moć. Ako trebamo izabrati kojeg ćemo glasnika slušati (a to je odluka koju kršćani i muslimani moraju donjeti), nije li razumno vjerovati onome čija je prisutnost prestravljivala demone? Nadalje, Isus je svoje sljedbenike upozorio:

  Novi zavjet, Evanđelje po Mateju 24:11
  Ustat će mnogi lažni proroci i mnoge zavesti.

Međutim, nisu svi lažni proroci namjerno obmanjivali svoje učenike. Neke je na to navodio Sotona, a dokazi upućuju na to da je Muhamed bio jedan od njih. Tako su čak i njegovi vlastiti sljedbenici zabilježili kako je bio začaran.


Ovaj članak je ispravljena i proširena verzija članka koji se prvobitno pojavio na www.answeringinfidels.com


Bilješke:

[1] U Sahih Al-Bukhariju [Dr. Muhammad Matraji, tr. (New Delhi: Islamic Book Service, 2002), Number 2692], Muhamed je rekao kako onaj “tko među ljudima postiže mir izmišljajući dobre vijesti ili govoreći dobre stvari, nije lažac.”

[2] Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah (The Life of Muhammad), A. Guillaume, tr. (New York: Oxford University Press, 1980), stranice 71-72.

[3] Ibid., stranica 106. Pogledati i Kuran 96.

[4] Ibid., stranica 106.

[5] Ibid., stranice 165-166.

[6] Ibid., stranica 240.

[7] Ibid., stranica 240.

13 komentara »

 1. alme mc said

  ova evandjelja sto se navode ovdje nisu vjerodostojna jer su mnogo iskrivljena u proslosti…ovo po mateju po marku ko su ti oni,ljudi koji su izmisljotinu nazvali biblijom…smijesno kako ste nisko pali a isa a.s. sada kad bi dosao zastidio bi vas se zato sto ste vi krscani postali olicenje zla.bas me zanima zasto se ovdje nije iznijelo evandjelje po barnabi.mozda se bojite neceg iz te knjige?Muhammed a.s. se spominje u evandjelju po barnabi i kaze se da vam se donosi radosna vijest o poslaniku cije ce ime ahmed biti tj. da nebude zablude Muhammed ibn Ahmed…smijesno je kako sve lose iz islama preuvelicavate a pred dobrim u islamu sklanjate pogled!ima jos dosta toga a ja slijepca ne mogu na pravi put uputiti kako se kaze u kur*anu a taj slijepac ili slijepci ste vi…

 2. Admin said

  Matej i Marko su, uz Luku i Ivana, napisali evanđelja, što je grčka riječ za radosnu vijest (evangelios), a koju je neuki i nepismeni Muhamed iskrivio u – Inđil. Original evanđelja je naime na grčkom. Ta evenđelja i još neki tekstovi iz ranog života crkve poznati kao poslanice čine Novi zavjet, koji uz Stari zavjet (židovski Tanakh i Torah) čini Bibliju. I biblija je grčka riječ (biblios), a značenje joj je knjižice, ili sveščići. Toliko o tome.

  Ništa u ovom članku nije ni izmišljeno ni preuveličano, kao ni u ovom:

  https://islamu.wordpress.com/2006/06/02/ubio-ih-je-muhamed/

  Ali evanđelje po Barnabi jest poznata muslimanska izmišljotina.

  Osim toga, ovaj blog je zamišljen kao kritika islama. Ako želiš čitati hvalospjeve islamu, slobodno otiđi drugdje.

 3. alme mc said

  ma nemoj mi samo reci da je sve istina u ovom clanku:) malo ozbiljnosti nece ti skoditi zar ne?nemoj lazi govoriti to je zabranjeno kako islamom tako i krscanstvom…preporucujem ti knjige jednoca Stvoritelja,Iman,Rijadus-s-salihin,zapecaceni dzenetski napitak…vidim nisi shvatio Kur’an pa mozda shvatis ove knjige lakse su za tvoj mentalni nivo…svako dobro…mada sumnjam…

 4. Admin said

  Kad me već optužuješ da lažem, bilo bi dobro kad bi pružio kakve argumente.
  A prije nego što me pokušaš uvrijediti kako sam glup, bilo bi dobro da naučiš pravopis i gramatiku, pa to barem napraviš na pismen način.

 5. istina said

  vidi vidi a kako su to dolazile poruke ostalim poslanicima jeli i njima se sejtan mjesao kako to da se samo muhamedu mjesao ,,,, mozete vi svasta pisati ali istina je jedna a to je da da je samo Allah dz Bog a da je Muhamed njegov rob i poslanik ,, a sve ovo sto pisete imat cete kada za ovo i odgovarati,,,

 6. istina said

  jos dodatak tih evandelja je bilo na hiljade a to su isto price rekla kazala bilo je ovako bilo je onako koja su ispravljanja i dan danas se ispravljaju i ubacuje svasta iskrivili ste rijec boziju sto je pisalo u indzilu zato je poslata posljednja obavijest casni Kur’an koji nemozete unistiti jer je zasticen od Boga tako sto je to jedina knjiga koja se moze napamet nauciti i tako da se nemoze iskriviti kada se zna sta je istina,,, pa stoji i ajet da se Bozije svjetlo nemoze zatrijeti ma koliko se trudili,,, a suvisno se svama i raspravljati kada vi to nerazumijete jer coravome namigivati gluhome sapcat a budalu upucivat nema fajde od toga,,, zato jos jedann ajet a to je vama vasa a nama nasa vjera

 7. Admin said

  Taj ajet je višestruko abrogiran, npr. slijedećim ajetom:

  Kuran 9:29-31
  Borite se protiv onih kojima je data Knjiga (protiv židova i kršćana, op. p.), a koji ne vjeruju ni u Allaha ni u onaj svijet, ne smatraju zabranjenim ono što Allah i Njegov Posalnik zabranjuju i ne ispovijedaju istinsku vjeru – sve dok ne daju glavarinu poslušno i smjerno.
  Jevreji govore: “Uzejr je – Allahov sin”, a kršćani kažu: “Mesih je – Allahov sin.”* To su riječi njihove, iz usta njihovih, oponašaju riječi nevjernika prijašnjih – ubio ih Allah! Kuda se odmeću?

  Očito, svjetlo i istina direktno od Alaha, kao i sve ostalo iz Kurana. ;)

 8. pastor Topic said

  Ne znam…dok čitam vaše komentare čini mi se da je u pitanju najobičnija besmislena prepirka a ne konstruktivan dijalog sa mogućnošću razumjevanja jedni drugih. Vaš ton i riječi nisu vam nimalo na čast niti potiču toleranciju…kao da još živimo u srednjem vjeku i periodu krstaških ratova. Hajde da budemo malo širi i otvorenijeg uma. Poštovanje mir gradi. Islam je jedan religiozni sistem. Istinsko, biblijsko hrišćanstvo je dijametralno suprotan. Koji je ispravan i tačan pred Bogom, neka presudi On sam. Ja kao netradicionalni hrišćanin koji svoju vjeru zasniva isključivo i jedino na Svetom Pismu (a pročitao sam Kuran i poznajem njegov sadržaj) smatram da su istinsko hrišćanstvo i istinski islam (sigurno ne ovaj u kojeg vjeruje “istina said”) veoma bliski i sa više dodirnih tačaka nego razilaznih. Jedina razlika i problem koji postoji je Isusova priroda ili veliko pitanje: Da li je Isus Bog? A vjerujte mi…nisam uzalud hrišćanin. Svoju vjeru nisam naslijedio, nisam primoran ili strogo odgajan u tom duhu nego sam tragajući za “Istinom za koju vrijedi umrijeti”, Božjom milošću otkrio da ona leži na svetim stranicama Svetog Pisma. Mogao bih sada da se raspišem i da ponudim teološke argumente (koje ni jedan ni drugi prijatelj nisu ponudili a bili su spremni osuditi i napasti jedan drugog – posebno brat musliman) jer sam školovani teolog i dobro upućen u Islam, međutim, to sad neću učiniti. Neki drugi put. Kada Islam, kao sistem stavite pred sud čistog racia, realnih ljudskih potreba duše, Svetog Pisma (kao mnogo starije knjige iz koje potiče više od 70 % sadržaja Kurana, što modifikovano, što faktički prepisano) i same istorije, na žalost, mogu da kažem da Islam (Kuran) ne nudi zadovoljavajuće odgovore na osnovna ljudska egzistencijalna pitanja. Pored toga, svaki iskreni posmatrač Islama i njegovih sljedbenika može da prizna da Islam nije religija “promjene srca” i da je nemoćan pred mnoštvom teoloških pitanja na koja Biblija nudi savršen odgovor. Islam nije u stanju i nikada neće ni biti da mijenja ljudsku suštinu (koja je grešna) u nešto bolje, nije u stanju da od devijantnih osoba stvara savjesne i uzorne pojedince, nije u stanju da mjenja grešne sklonosti ljudskog srca koje čini zlo da čini dobro…za razliku od čiste nauke Svetog Pisma i riječi koje je izrekao Isus Hristos. Islam doprinosi samo formiranju mnoštva elemenata koji podrazumjevaju spoljno manifestovanje vjere ali je srce praktično netaknuto i postaje nesrećni rob, objektivno pogrešnih Kuranskih predodžbi i nebrojenih pravila jednog takvog sistema. Islam raspravlja o svemu samo ne o suštini. Sveto Pismo i Isus Hristos su jedini u stanju da dadnu konačan odgovor na svaku potragu i potrebu svakog pojedinca koji iskreno traži Boga. Ja sam to iskusio u svom životu, i ne samo ja nego i milioni drugih vjernika širom ove naše planete. Kuran je za muslimane najveće čudo koje na ovome svijetu postoji. Jeste pošto ne znaju za nešto bolje. Nisu oni krivi koliko ultra zatvorenost unutar koje žive i kreću se…tako su naučeni, generacijski…da ne koriste sopstveni racio jer postoji opasnost da posumnjaju u svoja trenutna vjerovanja. To je jedan od glavnih razloga odbacivanja i namjernog zatvaranja očiju pred Biblijom i njenim učenjima. Ako želite konkretne informacije zašto je Kuran tipično ljudski proizvod a Islam sublimacija raznoraznih vjerskih ideja tog vremena i područja, možemo razgovarati….nije nikakav problem…ali budimo konstruktivni i smireni..meni nije problem..letimično sam pregledao gore ponuđeni tekst i mislim da postoji velika mogućnost da je istinit. Muhamedova ličnost je veoma tajnovita i sama po sebi nedorečena…na izjavu da je nestabilna to se definitivno slažem i to je fakat ali ne znam koliko i šta to sve može psihološki i patološki podrazumjevati…puno pozdrava! Uvjek sam otvoren za razgovor…

  • Klasi said

   Postovani gospodine Topic,
   vas je komentar odista primjeran civiliziranom gospodinu i mirotvorcu sto je odista pohvalno. I sama sam za to da bude dijalog i mir medu ljudima ma koje oni religije bili medutim da bi se to desilo moraju biti postovani neki preduvjeti: istinitost i argumentiranost navoda,a ne dogmatski i demagoski. Apologisti Islama ,u obrani svoje vjere, zatvaraju oci pred kritikama baziranim na argumentima,a oni sami neargumentirano napadaju tudu vjeru. Ne mogu oni sebi dozvoliti tvrdnju da je Kuran Allahova rijec (i namjerno ne upotrebljavam rijec Bog buduci da niti u jednom prijevodu njihovog Kurana nisam nasla rijec Bog vec uvijek ostaje nepromjenjena rijec Allah) te da je svaka rijec u njemu istinita kada se analizom te “nepogresive” knjige otkrije vrlo mnogo kontradikcija, pobijanja i abrogacija onog sto je prije receno. Da ne govorimo o njihovim Hadisima koji su jos gori i o kojima oni (opet) govore kao o nepogresivim zapisima Muhamedovog zivota te cak tvrde da za sve postoje “naucni” dokazi.

   Volume 5, Book 58, Number 208:
   Narrated Anas bin Malik:
   Ljudi iz Meke su pitali Allahovog Apostola da im pokaze neko cudo. On im je pokazao mjesec raspolovljen na dvije polovice izmedu kojih se vidjela Hiram planina.

   Pun je Internet web stranica na kojima Muslimanski “naucnici” dokazuju kako je mjeses odista bio raspolovljen. Da je to odista i istina opet se tuce sa onim sta pise u Kuranu (7:188), sam Muhamed izjavljuje da ne moze ciniti cuda.

   7:188 Reci: “Ja ne mogu ni samome sebi neku korist pribaviti, ni od sebe kakvu štetu otkloniti; biva onako kako Allah hoće. A da znam pronicati u tajne, stekao bih mnoga dobra, a zlo bi bilo daleko od mene; ja samo donosim opomene i radosne vijesti ljudima koji vjeruju.

   Takvih izjava ima mnogo i oni tvrdoglavo odbijaju priznati kontradikcije koje su ocigledne svakom sa minimumom zdravog rasudivanja. S druge strane pak optuzuju Bibliju kao korumpiranu,a da ne kazu kako oni to mogu znati. Gdje im je original Biblije po kojoj bi oni mogli usporedivati one korumpirane? Uostalom Muhamed je roden gotovo 570 godina nakon Isusa,a gotovo 1500 godina prije nego li je napisana prva knjiga tj. Genesis. Kako je on mogao znati da je Biblija korumpirana?

   Puno, previse je nelogicnosti i nefer ponasanja sa strane Muslimana,a da ne govorimo o vrijedanjima i ismijavanjima onih koji se usude staviti kritike na Muhameda , Kuran i Hadise. Oni mogu tvrditi da su Krscani politeisti jer vjeruju u tri Boga tj Oca, Sina i Duha Svetoga (mada u svojo ignoranciji niti ne razumiju da se tu radi o tri manifestacije istog Boga), a mi ne mozemo tvrditi da je vjerodostojnost Kurana upitna s obzirom da je kolekcija ajeta za Kuran skupljena (i zna se da je nepotpuna – tako makar izjavljuju njihovi povjesnicari) i standardizirana tek po rijecima samih Muslimana 22 godina nakon njegove smrti,a istrazivanja zapadnih strucnjaka kazu cak preko 150 godina. Nitko ne bi tjerao mak na konac kada ne bi u svijetu bilo dokaza o Islamskoj netoleranciji i sklonosti nasilju te pokusaju Muslimana da u zapadne drzave, koje su ih ugostile i dale im dom i posao, uvedu Shariju negirajuci civilne zakone. S mojeg stanovista ostatak svijeta se prema Muslimanima ponasa vise nego fer, za vrijeme njihovih svetih blagdana im javne televizije cestitaju njihove praznike (pa cak i sam Papa) i dozvoljava im se gradnja njihovih dzamija te nosnja zenskih pokrivala za glavu (neka od njih pokrivaju cijela lica – sto je za nas zapadnjake protuzakonito jer nas se ne moze identificirati). Koje Muslimanske zemlje to isto dozvoljavaju pripadnicima drugih vjera u njihovim drzavama? Koji presvjetli Imam ili Mullah je ikada javno na TV uputio cestitke povodom praznika katolicima, budistima , hinduistima ili sl.?
   Ja sam za mir, ja sam za postivanje, ja sam za dijalog. No sama rijec dijalog u sebi sadrzi brojku 2, sto znaci za dijalog je potrebno dvoje ljudi. Dvoje spremnih na posten i iskren razgovor.
   Cinjenica je da covjek ono sto ne priznaje ne moze promjeniti i poboljsati. Kako cemo onda ostvariti dijalog i mir,ako samo mi moramo biti ti koji povinuju glavu i pristajemo vjerovati onima koji nam tvrde da smo mi u krivu,a oni u pravu. I tu se ne radi samo o semantici vec o opasnoj ideologiji koja dijeli ljude na muslimane i ne-muslimane, a zna se sta pise u Kuranu gdje trebaju ici ne-muslimani i sto s njima treba raditi. Jedan mali primjer je ovaj ajet,a takvih je u Kuranu puno (jos gorih) i u Hadisima isto.
   Qur’an (9:123) – “O vi koji vjerujete, borite se protiv nevjernika u vasoj blizini
   i neka nadu vasu strogost.”
   Teroristicki napadi u cijelom svijetu ovo podupiru. Jos nisam nigdje cula niti vidjela izjave s vrha Islamskog svijeta o tome da se odricu takvih djelova iz Kurana ili Hadisa ili da osuduju teroristicke napade.
   Lijep pozdrav.

 9. estera said

  @pastor stvarno mi se sviđa vaš odgovor po čemu se mi razlikujemo od muslimana. i ja mislim da allah ima odgovore na sva pitanja, ali ja nijednom surom nisam ostala dirnuta kada sam čitala kuran. za razliku od kurana isusove me riječi itekako diraju, pa čak i bole i traže da budem bolja osoba. u kršćanstvu se stvarno radi o transformaciji srca, a u islamu kao što mu i samo ime kaže o pokoravanju i robovanju.

  @alme mc joj kad vi muslimani počnete nama soliti pamet o evanđeljima koji nisu u bibliji. pa barem za to što spominješ ti je istina dostupna i na wikipediji. zna se da je to musliman pisao, a svima je kristalno jasno da autor niti poznaje povijest i geografiju prvoga stoljeća. to je srednjovjekovna krivotvorina i ima dosta sličnosti sa knjigom gospel according to islam by ahmad shafaat. a sad nije ti teško pogoditi koje je vjere ahmad. budući da vam je muhamed rekao da ga možemo naći u našim kršćanskim i židovskim spisima, potrošili ste stoljeća tražeći ga, ali ne nalazi se on u deutoronomy nego tamo u onoj stavci kada nas isus upozorava na lažne proroke, i lažne anđele koji će pokušati širiti druga evanđelja koja nisu od krista… ima još u bibliji dosta toga i o islamu i muhamedu.. pa pročitaj malo ako hoćeš znati. ipak je naša sveta knjiga prva nastala. na vama je da dokažete da smo u krivi budući da nas u kuranu častite silnim epitetima tipa nevjernici, odmetnici, pretvarate nas u majmune i svinje itd.

 10. Ja Sam ON said

  Biblija nikoga ne proziva..niti poziva na rat..niti govori o nekim ne vjernicima..pola kurana je napisano kao neka vrsta manifesta i pokusaja nasilnog ubjedjivanja da je kuran istina..tri puta ponovi laz pa ce postati istina a u kuranu..samo nevjernici..samo nevjernici..samo ubij samo zapali..pa daj ljudi dali tu ima nesto sto ne stima??

  Najgore je to sto muslimani samo znaju za kontradiktivnost kurana pa radi toga pokusavaju da ispoljavaju svoju agresiju..jer sto je vise ljudi na njihovoj strani manje ce da ih boli ne istina…to ti je ono…ajde ako ja pijem ajde i ti samnom da se bolje osjecam.

 11. WALHALA said

  AKO POSTANEM MUSLIMAN JEL MOGU JA U DJEĆJEM VRTIĆU NAĆI PARTNERICU!!!!!!!!!!

 12. Terminator said

  Doci ce vam Isus (Isa a.s), koji je da naglasim ziv a ne ubijen niti razapet kako vi krscani, zapravo ne vi nego vasi ucenjaci zamajavaju oci obicnom narodu…Doci ce on kada bude borba između pravovjernih i krivovjernih (ili ti ga Armageddon kao sto vi krscani vjerujete) i vidjet cete na cijoj ce strani biti…Ponovni silazak Isaa a.s. na Zemlju ce se, usput da kazem, desiti na jutarnjoj molitvi ili ti ga po naski (mislim muslimanski) na sabah namazu u jerusalimskoj dzamiji Al-Aksa…Pored toga, po silasku na Zemlju ce i da slomi krst i zakolje svinju,dakle obracunace se sa dva ponajveca obiljezja onih koji za sebe tvrde da su pravi isusovi sljedbenici tj. krscani…Mislim da je jasno onda ko su krivovjerni a ko pravovjerni…Mene samo cudi kako vi krscani ne mozete da shvatite svoju pogresku i naucite lekciju iz proslosti…Zar zaboravljate kako je nastalo krscanstvo?Tako sto je Bog poslao poslanika Mesiju ili Isusa da uputi Zidove i oni su to odbili i cak su pokusali da ga ubiju (i nisu uspjeli) pa su onda oni koji se naslijedili Isusov nauk (koji je kasnije iskrivljen, jer Isus nije Bog vec obicni covjek od krvi i mesa kao i svi mi) postali krscani…Zasto vi krscani postupate isto kao Zidovi i odbijate uputu od Boga u kojeg vjerujete a koja je dosla kroz poslanstvo Muhammeda (s.a.v.s)…

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s

%d blogeri kao ovaj: