Kuran / Sura 21. El-Enbija (Vjerovjesnici)

 1. Ljudima se bliži čas polaganja računa njihova, a oni, bezbrižni, ne mare za to. #
 2. I ne dođe im nijedna nova opomena od Gospodara njihova kojoj se, slušajući je, ne podsmjehuju #
 3. srca rasijanih. A mnogobošci govore šapatom: “Da li je ovaj nešto drugo do čovjek kao i vi? Zar ćete slijediti vradžbinu, a vidite da jest?” #
 4. “Gospodar moj zna” – reče on – “šta se govori i na nebu i na Zemlji; On sve čuje i sve zna!” #
 5. Oni, čak, govore: “To su samo smušeni snovi; on ga izmišlja; on je pjesnik; neka nam donese kakvo čudo kao i prijašnji poslanici!” #
 6. Nijedan grad koji smo Mi prije njih uništili nije u čudo povjerovao, pa zar će ovi vjerovati? #
 7. I prije tebe smo samo ljude slali kojima smo objavljivali, zato pitajte sljedbenike Knjige ako ne znate vi! #
 8. Mi ih nismo stvarali kao bića koja žive bez hrane, ni oni nisu besmrtni bili. #
 9. Poslije smo im obećanje ispunjavali, i njih, i one koje smo htjeli, spašavali, a one koji su nevaljali bili uništavali. #
 10. Mi vam Knjigu objavljujemo u kojoj je slava vaša, pa zašto se ne opametite? #
 11. A koliko je bilo nevjerničkih sela i gradova koje smo uništili i poslije kojih smo druge narode podigli! #
 12. I čim bi silu Našu osjetili, kud koji bi se iz njih razbježali. #
 13. “Ne bježite, vratite se uživanjima vašim i domovima vašim, možda će vas neko što upitati.” #
 14. “Teško nama,” – oni bi govorili – “mi smo, zaista, nevjernici bili!” #
 15. I kukali bi tako sve dok ih ne bismo učinili, kao žito požnjeveno, nepomičnim. #
 16. Mi nismo stvorili nebo i Zemlju, i ono što je između njih, da se zabavljamo. #
 17. Da smo se htjeli zabavljati, zabavljali bismo se onako kako Nama dolikuje, ali Mi to ne činimo, #
 18. Nego istinom suzbijamo laž, istina je uguši i laži nestane; a teško vama zbog onoga što o Njemu iznosite! #
 19. Njegovo je ono što je na nebesima i na Zemlji! A oni koji su kod Njega ne zaziru da mu se klanjaju, i ne zamaraju se, #
 20. hvale Ga noću i danju, ne malaksavaju. #
 21. Zar će kumiri, koje oni od zemlje prave, mrtve oživiti? #
 22. Da Zemljom i nebesima upravljaju drugi bogovi, a ne Allah, poremetili bi se. Pa nek je uzvišen Allah, Gospodar svemira, od onoga što Mu pripisuju! #
 23. On neće biti pitan za ono što radi, a oni će biti pitani. #
 24. Zar da pored Njega oni uzimaju bogove?! Reci: “Dokažite!” Ova Knjiga je pouka za moje sljedbenike, a bilo je knjiga i za one koji su prije mene bili i nestali. Međutim, većina njih ne zna istinu, pa zato glave okreću. #
 25. Prije tebe nijednog poslanika nismo poslali, a da mu nismo objavili: “Nema boga osim Mene, zato se Meni klanjajte!” #
 26. Oni govore: “Milostivi ima dijete!” Hvaljen neka je On! A meleki su samo robovi poštovani.* #
 27. Oni ne govore dok On ne odobri i postupaju onako kako On naredi. #
 28. On zna šta su radili i šta će uraditi, i oni će se samo za onoga kojim On bude zadovoljan zauzimati, a oni su i sami, iz stahopoštovanja prema Njemu, brižni. #
 29. A onoga od njih koji bi rekao: “Ja sam, doista, pored Njega, bog!” – kaznili bismo Džehennemom, jer Mi tako kažnjavamo mnogobošce. #
 30. Zar ne znaju nevjernici da su nebesa i Zemlja bili jedna cjelina, pa smo ih Mi raskomadali, i da Mi od vode sve živo stvaramo? I zar neće vjerovati? #
 31. Mi smo po Zemlji nepomične planine razmjestili da ih ona ne potresa, i po njima smo staze i bogaze stvorili da bi oni kuda žele stizali. #
 32. I to što je nebeski svod osiguran Naše je djelo, a oni se ipak okreću od znamenja koja su na njemu. #
 33. I noć i dan Njegovo su djelo, i Sunce i Mjesec, i svi oni nebeskim svodom plove. #
 34. Nijedan čovjek prije tebe nije bio besmrtan; ako ti umreš, zar će oni dovijeka živjeti? #
 35. Svako živo biće smrt će okusiti! Mi vas stavljamo na kušnju i u zlu i u dobru i Nama ćete se vratiti. #
 36. Kada te vide nevjernici, samo ti se rugaju: “Je li to onaj koji vaše bogove huli?” A oni sami ne vjeruju kada se spomene Milostivi. #
 37. Čovjek je stvoren od žurbe. Pokazaću Ja vama, doista, dokaze Svoje, zato Me ne požurujte! #
 38. Oni govore: “Kada će već jednom ta prijetnja, ako istinu govorite?” #
 39. A da nevjernici znaju da tada neće moći otkloniti vatru od lica svojih i leđa svojih, i da im niko neće moći pružiti pomoć, #
 40. nego će im nenadano doći i zaprepastiti ih i neće je moći nazad vratiti i neće im se vremena dati! #
 41. I prije tebe su poslanike ruglu izvrgavali, pa je one koji su im se rugali stiglo baš ono čemu su se rugali. #
 42. Reci: “Ko će vas od Milostivog noću i danju štititi?” Niko! Pa ipak oni od Kur’ana glave okreću. #
 43. Zar će ih njihova božanstva, a ne Mi, odbraniti? Ta ona sama sebi ne mogu pomoći, i niko nevjernike od Naše kazne ne može pod okrilje uzeti! #
 44. Mi smo ovima, a i precima njihovim, dali da uživaju, pa su im dani radosti dugi. A zar oni ne vide da Mi u zemlju njihovu dolazimo i da je s krajeva njezinih umanjujemo, pa kako bi oni bili pobjednici?! #
 45. Reci: “Ja vas opominjem Objavom!” – ali, gluhi ne čuju poziv kad se opominju. #
 46. A da ih samo dašak kazne Gospodara tvoga dotakne, sigurno bi povikali: “Teško nama, doista smo sami sebi nepravdu učinili!” #
 47. Mi ćemo na Sudnjem danu ispravne terazije postaviti, pa se nikome krivo neće učiniti; ako nešto bude teško koliko zrno gorušice,* Mi ćemo za to kazniti ili nagraditi. A dosta je to što ćemo Mi račune ispitivati. #
 48. Mi smo Musau i Harunu dali Tevrat, svjetlo i pouku za one koji se budu grijeha klonili, #
 49. za one koji se Gospodara svoga budu bojali i kad ih niko ne vidi, i koji od časa oživljenja budu strepjeli. #
 50. A i ovaj Kur’an je blagoslovljena pouka koju objavljujemo, pa zar da ga vi poričete? #
 51. Mi smo još prije Ibrahimu razboritost dali i dobro smo ga poznavali. #
 52. Kad on ocu svome i narodu svome reče: “Kakvi su ovo kumiri kojima se i dan i noć klanjate?” #
 53. Oni odgovoriše: “I naši preci su im se klanjali.” #
 54. “I vi ste, a i preci vaši su bili u očitoj zabludi” – reče. #
 55. “Govoriš li ti to ozbiljno ili se samo šališ?” – upitaše oni. #
 56. “Ne”- reče – “Gospodar vaš je Gospodar nebesa i Zemlje, On je njih stvorio, i ja ću vam to dokazati. #
 57. Tako mi Allaha, ja ću, čim se udaljite, vaše kumire udesiti!” – #
 58. I porazbija ih on u komade, osim onog najvećeg, da bi se njemu obratili. #
 59. “Ko uradi ovo sa bogovima našim” – povikaše oni – “zaista je nasilnik?” #
 60. “Čuli smo jednog momka kako im huli”- rekoše -“ime mu je Ibrahim.” #
 61. “Dovedite ga da ga ljudi vide” – rekoše – “da posvjedoče.” #
 62. “Jesi li ti uradio ovo s bogovima našim, o Ibrahime?” – upitaše. #
 63. “To je učinio ovaj najveći od njih, pitajte ih ako umiju govoriti – reče on. #
 64. I oni se zamisliše, pa sami sebi rekoše: “Vi ste, zaista, nepravedni!” #
 65. Zatim glave oboriše i rekoše: “Ta ti znaš da ovi ne govore!” #
 66. “Pa zašto se onda, umjesto Allahu, klanjate onima koji vam ne mogu ni korisititi niti od vas kakvu štetu otkloniti?” – upita on. #
 67. “Teško vama i onima kojima se, umjesto Allahu, klanjate! Zašto se ne opametite?” – #
 68. “Spalite ga i bogove vaše osvetite, ako hoćete išta učiniti!” – povikaše. #
 69. “O vatro,” – rekosmo Mi – “postani hladna, i spas Ibrahimu!” #
 70. I oni mu htjedoše postaviti zamku, ali ih Mi onemogućismo #
 71. i spasismo i njega i Luta u zemlju koju smo za ljude blagoslovili, #
 72. i poklonismo mu Ishaka, i Jakuba kao unuka, i sve ih učinismo dobrim, #
 73. i učinismo ih vjerovjesnicima da upućuju prema zapovijedi Našoj, i objavismo im da čine dobra djela, i da molitve obavljaju, i da milostinju udjeljuju, a samo su se Nama klanjali. #
 74. I Lutu mudrost i znanje dadosmo i iz grada ga, u kom su stanovnici njegovi odvratne stvari činili, izbavismo – to, uistinu, bijaše narod razvratan i zao – #
 75. i u milost Našu ga uvedosmo; on je doista, od onih dobrih. #
 76. I Nuhu se, kad u davno vrijeme zavapi, odazvasmo i njega i čeljad njegovu od jada velikog spasismo #
 77. i od naroda ga, koji je smatrao neistinitim dokaze Naše, zaštitismo. To bijahu opaki ljudi, pa ih sve potopismo. #
 78. I Davudu i Sulejmanu, kada su sudili o usjevu što su ga noću ovce nečije opasle – i Mi smo bili svjedoci suđenju njihovu – #
 79. i učinismo da Sulejman pronikne u to, a obojici smo mudrost i znanje dali. I potčinismo planine i ptice da s Davudom Allaha hvale: to smo Mi bili kadri učiniti.* #
 80. I naučismo ga da izrađuje pancire* za vas da vas štite u borbi s neprijateljem – pa zašto niste zahvalni? #
 81. A Sulejmanu vjetar jaki poslušnim učinismo – po zapovijedi njegovoj je puhao prema zemlji koju smo blagoslovili;* a Mi sve dobro znamo; #
 82. i šejtane neke da zbog njega rone, a radili su i poslove druge, i nad njima smo Mi bdjeli. #
 83. I Ejjubu se, kada je Gospodaru svome zavapio: “Mene je nevolja snašla, a Ti si od milostivih najmilostiviji!” – #
 84. odazvasmo i nevolju mu koja ga je morila otklonismo i vratismo mu, milošću Našom, čeljad njegovu i uz njih još toliko i da bude pouka onima koji se Nama klanjaju. #
 85. I Ismailu, i Idrisu, i Zulkiflu, a svi su oni bili strpljivi. #
 86. I obasusmo ih milošću Našom, oni doista bijahu dobri. #
 87. I Zunnunu* se, kada srdit ode i pomisli da ga nećemo kazniti – pa poslije u tminama zavapi: “Nema boga, osim Tebe, hvaljen neka si, a ja sam se zaista ogriješio prema sebi!” – #
 88. odazvasmo i tegobe ga spasismo; eto, tako Mi spašavamo vjernike. #
 89. I Zekerijjau se – kada zamoli Gospodara svoga: “Gospodaru moj, ne ostavljaj me sama, a Ti si jedini vječan!”* – #
 90. odazvasmo i, izliječivši mu ženu, Jahjaa mu poklonismo. Oni su se trudili da što više dobra učine i molili su Nam se u nadi i strahu, i bili su prema Nama ponizni. #
 91. A i onu koja je sačuvala djevičanstvo svoje, u njoj život udahnusmo* i nju i sina njezina znamenjem svjetovima učinismo. #
 92. Ova vaša vjera – jedina je prava vjera, a Ja sam – vaš Gospodar, zato se samo Meni klanjajte! #
 93. I oni su se između sebe u vjeri podvojili, a svi će se Nama vratiti. #
 94. Ko bude dobra djela činio i uz to vjernik bio, trud mu neće lišen nagrade ostati, jer smo mu ga, sigurno, Mi pribilježili. #
 95. A nezamislivo je da se stanovnici bilo kojeg naselja koje smo Mi uništili neće Nama vratiti. #
 96. I kada se otvore Jedžudž i Medžudž i kada se ljudi budu niz sve strmine žurno spuštali #
 97. i približi se istinita prijetnja, tada će se pogledi nevjernika ukočiti. “Teško nama, mi smo prema ovome ravnodušni bili; mi smo sami sebi nepravdu učinili!” #
 98. I vi, i oni kojima se, pored Allaha, klanjate – bićete gorivo u Džehennemu, a u nj ćete doista ući. #
 99. Da su oni bogovi, ne bi u nj ušli, i svi će u njemu vječno boraviti, #
 100. u njemu će prigušeno uzdisati, u njemu ništa radosno neće čuti. #
 101. A oni kojima smo još prije lijepu nagradu obećali, oni će od njega daleko biti, #
 102. huku njegovu neće čuti, i vječno će u onome što im budu duše željele uživati, #
 103. neće ih brinuti najveći užas, nego će ih meleki dočekivati: “Evo ovo je vaš dan, vama obećan!” – #
 104. onoga Dana kada smotamo nebesa kao što se smota list papira za pisanje. Onako kako smo prvi put iz ničega stvorili, tako ćemo ponovo iz ništa stvoriti – to je obećanje Naše, Mi smo doista kadri to učiniti. #
 105. Mi smo u Zeburu, poslije Tevrata, napisali da će Zemlju Moji čestiti robovi naslijediti. #
 106. U ovome je doista pouka za ljude koji se budu Allahu klanjali, #
 107. a tebe smo samo kao milost svjetovima poslali. #
 108. Reci: “Meni se objavljuje da je vaš Bog – jedan Bog, zato se samo Njemu klanjajte!” #
 109. I ako oni leđa okrenu, ti reci: “Ja sam vas sve, bez razlike, opomenuo, a ne znam da li je blizu ili daleko ono čime vam se prijeti; #
 110. On zna glasno izgovorene riječi, zna i ono što krijete, #
 111. a ja ne znam da nije to vama iskušenje, i pružanje uživanja još za izvjesno vrijeme.” #
 112. “Gospodaru moj, presudi onako kako su zaslužili!” – reče on – “a od Gospodara našeg, Milostivog, treba tražiti pomoć protiv onoga što vi iznosite.” #

1 komentar »

 1. ztrztr said

  hvala mnogo

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s

%d blogeri kao ovaj: