Kuran / Sura 23. El-Muminun (Vjernici)

 1. Ono što žele – vjernici će postići, #
 2. oni koji molitvu svoju ponizno obavljaju, #
 3. i koji ono što ih se ne tiče izbjegavaju, #
 4. i koji milostinju udjeljuju, #
 5. i koji stidna mjesta svoja čuvaju – #
 6. osim od žena svojih ili onih koje su u posjedu njihovu, oni, doista, prijekor ne zaslužuju – #
 7. a oni koji i pored toga traže, oni u zlu sasvim pretjeruju – #
 8. i koji o povjerenim im amanetima i obavezama svojim brigu brinu, #
 9. i koji molitve svoje na vrijeme obavljaju – #
 10. oni su dostojni nasljednici, #
 11. koji će Džennet naslijediti, oni će u njemu vječno boraviti. #
 12. Mi čovjeka od biti zemlje stvaramo, #
 13. zatim ga kao kap sjemena na sigurno mjesto stavljamo, #
 14. pa onda kap sjemena ugruškom učinimo, zatim od ugruška grudu mesa stvorimo, pa od grude mesa kosti napravimo, a onda kosti mesom zaodjenemo, i poslije ga, kao drugo stvorenje, oživimo – pa neka je uzvišen Allah, najljepši Stvoritelj! #
 15. Vi ćete, poslije toga, pomrijeti, #
 16. zatim ćete, na onome svijetu, oživljeni biti. #
 17. Mi smo sedam nebesa iznad vas stvorili, i Mi bdijemo nad onim što smo stvorili; #
 18. Mi s neba s mjerom kišu spuštamo, i u zemlji je zadržavamo – a kadri smo da je i odvedemo – #
 19. i pomoću nje bašče za vas podižemo od palmi i loze vinove – u njima mnogo voća imate, i vi ga jedete – #
 20. i drvo koje na Sinajskoj gori raste, koje zejtin daje i začin je onima koji jedu. #
 21. I stoka vam je pouka: Mi vam dajemo da pijete ono što se nalazi u utrobama njezinim, i vi od nje mnogo koristi imate i vi se njome hranite, #
 22. i na njima, i na lađama se vozite. #
 23. Mi smo poslali Nuha narodu njegovu, i on je govorio: “O narode moj, Allahu ser samo klanjajte, vi drugog boga osim Njega nemate; zar se ne bojite?” #
 24. Ali su glavešine naroda njegova, koje nisu vjerovale, govorile: “Ovo je samo čovjek kao i vi, samo hoće da je od vas ugledniji. Da je Allah htio, meleke bi poslao; ovako nešto nismo čuli od naših predaka davnih, #
 25. on je lud čovjek, pa pustite ga neko vrijeme!” #
 26. “Gospodaru moj,” – reče on – “pomozi mi, oni me u laž utjeruju!” #
 27. I Mi mu objavismo: “Gradi lađu pod Našom pažnjom i prema Našem nadahnuću, pa kad zapovijed Naša dođe i voda na površinu zemlje izbije, ti u nju ukrcaj od svake vrste po par, mužjaka i ženku, i čeljad svoju, ali ne one o kojima je već sud donesen , i ne obraćaj Mi se za nevjernike, jer će, doista, biti potopljeni.” #
 28. Pa kad se smjestiš u lađu, ti i oni koji su uz tebe – reci: “Hvala Allahu, koji nas je spasio naroda koji ne vjeruje!” #
 29. I reci: “Gospodaru moj, iskrcaj me na blagoslovljeno mjesto, Ti to najbolje umiješ!” #
 30. U tome su, zaista, pouke, a Mi smo, doista, stavljali na kušnju. #
 31. Poslije njih smo druga pokoljenja stvarali, #
 32. i jednog između njih bismo im kao poslanika poslali: “Allahu se samo klanjajte, vi drugog boga osim Njega nemate, zar se ne bojite?” #
 33. Ali bi glavešine naroda njegova, koji nisu vjerovali, koji su poricali da će na onome svijetu biti oživljeni i kojima smo dali da u životu na ovome svijetu raskošno žive, govorili: “On je čovjek kao i vi; jede ono što i vi jedete, i pije ono što i vi pijete; #
 34. i ako se budete pokoravali čovjeku kao što ste vi, sigurno ćete biti izgubljeni. #
 35. Zar vama on da prijeti da ćete, pošto pomrete i zemlja i kosti postanete, doista oživljeni biti? #
 36. Daleko je, daleko ono čime vam se prijeti! #
 37. Postoji samo život na ovome svijetu, mi živimo i umiremo, a oživljeni nećemo biti? #
 38. On je čovjek koji o Allahu iznosi laži, i mi mu ne vjerujemo.” #
 39. “Gospodaru moj,”- zamolio bi on – “pomozi mi, oni me u laž utjeruju!” #
 40. “Uskoro će se oni pokajati!” – odgovorio bi On. #
 41. I zasluženo bi ih pogodio strašan glas, i Mi bismo ih kao što je nanos riječni učinili – stradao bi narod nasilnički! #
 42. A zatim bismo, poslije njih, druga pokoljenja stvarali – #
 43. nijedan narod ne može ubrazati ni usporiti vrijeme propasti svoje – #
 44. i poslanike, jedne za drugim slali. Kad bi jednom narodu došao njegov poslanik, u laž bi ga utjerivali, i Mi smo ih zato jedne drugima smjenjivali, i samo u pričama o njima spomen sačuvali – daleko bili ljudi koji nisu vjerovali! #
 45. Poslije smo poslali Musaa i brata mu Haruna sa znamenjima Našim i dokazom očiglednim #
 46. faraonu i glavešinama njegovim, ali su se oni uzoholili, bili su to ljudi nadmeni. #
 47. “Zar da povjerujemo dvojici ljudi koji su isti kao i mi, a narod njihov je roblje naše?” – govorili su, #
 48. i njih dvojicu su lažljivcima proglasili, pa su zato uništeni bili. #
 49. Musau smo onda Knjigu dali da bi sinovi Israilovi Pravim putem išli. #
 50. I sina Merjemina i majku njegovu smo znakom učinili. Mi smo njih na jednoj visoravni sa tekućom vodom nastanili. #
 51. “O poslanici, dozvoljenim i lijepim jelima se hranite i dobra djela činite, jer Ja dobro znam što vi radite! #
 52. Ova vaša vjera – jedina je prava vjera, a Ja sam Gospodar vaš, pa Me se pričuvajte!” #
 53. A oni su se u pitanjima vjere svoje podijelili na skupine, svaka stranka radosna onim što ispovijeda, #
 54. zato ostavi ove u zabludi njihovoj još neko vrijeme! #
 55. Misle li oni – kad ih imetkom i sinovima pomažemo, #
 56. da žurimo da im neko dobro učinimo? Nikako, ali oni ne opažaju. #
 57. Oni koji iz bojazni prema Gospodaru svome strahuju, #
 58. i oni koji u dokaze Gospodara svoga vjeruju, #
 59. i oni koji druge Gospodaru svome ravnim ne smatraju, #
 60. i oni koji od onoga što im se daje udjeljuju, i čija su srca puna straha zato što će se vratiti svome Gospodaru – #
 61. oni hitaju da čine dobra djela, i radi njih druge pretiču. #
 62. Mi nikoga ne opterećujemo preko njegovih mogućnosti; u Nas je Knjiga koja istinu govori, i nikome se nepravda neće učiniti. #
 63. A kada smo na muke stavili one među njima koji su raskošnim životom živjeli, oni su odmah zapomagali. #
 64. A kada smo na muke stavili one među njima koji su raskošnim životom živjeli, oni su odmah zapomagali. #
 65. “Sada ne zapomažite, Mi vam nećemo pomoć ukazati, #
 66. vama su ajeti Moji kazivani, ali vi ste uzmicali; #
 67. dičeći se Hramom i sijeleći, vi ste ružne riječi govorili.” #
 68. Zašto oni o Kur’anu ne razmisle? Zar im dolazi nešto što nije dolazilo njihovim precima davnim? #
 69. Ili oni ne poznaju Poslanika svoga, pa ga zato poriču? #
 70. Kako govore: “Džini su u njemu!” Međutim, on im istinu donosi, ali većina njih prezire istinu. #
 71. Da se Allah za prohtjevima njihovim povodi, sigurno bi nestalo poretka na nebesima i na Zemlji i u onom što je na njima; Mi smo im dali Kur’an, slavu njihovu, ali oni za slavu svoju ne haju. #
 72. Ili od njih tražiš nagradu? Ta nagrada Gospodara tvoga bolja je, On najbolje nagrađuje. #
 73. Ti njih pozivaš na Pravi put, #
 74. ali oni koji u onaj svijet neće da vjeruju s Pravog puta, doista, skreću. #
 75. I kad bismo im se smilovali i nevolje ih oslobodili, opet bi oni u zbludi svojoj jednako lutali. #
 76. Mi smi ih na muke stavljali, ali se oni Gospodaru nisu pokorili, niti su molitve upućivali, #
 77. tek kad im kapiju teške patnje otvorimo, oni će nadu izgubiti i u očajanje zapasti. #
 78. On vam daje sluh, i vid, i pameti; a kako malo vi zahvaljujete! #
 79. On vas na Zemlji stvara, i pred Njim ćete se sakupiti, #
 80. On život i smrt daje i samo od Njega zavisi izmjena noći i dana, pa zašto ne shvatite? #
 81. Ali, oni govore kao što su govorili oni prije njih. #
 82. Govorili su: “Zar kada pomremo i kad prah i kosti postanemo, zar ćemo, zaista, biti oživljeni? #
 83. I nama i još davno precima našim time se prijetilo, ali, to su samo izmišljotine naroda drevnih.” #
 84. Upitaj: “Čija je Zemlja i sve ono što je na njoj, znate li?” #
 85. “Allahova!” – odgovoriće, a ti reci: “Pa zašto onda ne dođete sebi?” #
 86. Upitaj: “Ko je Gospodar sedam nebesa i ko je Gospodar svemira veličanstvenog?” #
 87. “Allah!” – odgovoriće, a ti reci: “Pa zašto se onda ne bojite?” #
 88. Upitaj: “U čijoj je ruci vlast nad svim, i ko uzima u zaštitu, i od koga niko ne može zaštićen biti, znate li?” #
 89. “Od Allaha!” – odgovoriće, a ti reci: “Pa zašto onda dopuštate da budete zavedeni?” #
 90. Da, Mi im Istinu donosimo, a oni su zaista lažljivci: #
 91. Allah nije uzeo Sebi sina, i s Njim nema drugog boga! Inače, svaki bi bog, s onim što je stvorio – radio što bi htio, i jedan drugog bi pobjeđivao. – Hvaljen neka je Allah koji je daleko od onoga što oni iznose; #
 92. koji zna i nevidljivi i vidljivi svijet, i On je vrlo visoko iznad onih koje Njemu ravnim smatraju! #
 93. Reci: “Gospodaru moj, ako mi hoćeš pokazati ono čime se njima prijeti, #
 94. onda me, Gospodaru moj, ne ostavi s narodom nevjerničkim! #
 95. A Mi ti zaista možemo pokazati ono čime im prijetimo. #
 96. Ti lijepim zlo uzvrati, Mi dobro znamo šta oni iznose, #
 97. i reci: “Tebi se ja, Gospodaru moj, obraćam za zaštitu od priviđenja šejtanskih, #
 98. i Tebi se, Gospodaru moj, obraćam da me od njihova prisustva zaštitiš!” #
 99. Kad nekome od njih smrt dođe, on uzvikne: “Gospodaru moj, povrati me #
 100. da uradim kakvo dobro u onome što sam ostavio!” – Nikada! To su riječi koje će on uzalud govoriti – pred njima će prepreka biti sve do dana kada će oživljeni biti. #
 101. Pa kad se u rog puhne, tada rodbinskih veza među njima neće biti i jedni druge neće ništa pitati. #
 102. Oni čija dobra djela budu teška, oni će želje svoje ostvariti, #
 103. a oni čija dobra djela budu lahka, oni će posve izgubljeni biti, u Džehennemu će vječno boraviti, #
 104. vatra će im lica pržiti i iskeženih zuba će u njemu ostati. #
 105. “Zar vam ajeti Moji nisu kazivani, a vi ste ih poricali?” #
 106. “Gospodaru naš,” – reći će – “naši prohtjevi su bili od nas jači, te smo postali narod zalutali. #
 107. Gospodaru naš, izbavi nas iz nje; ako bismo ponovo zlo radili, sami bismo sebi nepravdu učinili.” #
 108. “Ostanite u njoj prezreni i ništa Mi ne govorite!” – reći će On. #
 109. “Kad su neki robovi Moji govorili: ’Gospodaru naš, mi vjerujemo, zato nam oprosti i smiluj nam se, jer Ti si najmilostiviji!’ – #
 110. vi ste im se toliko rugali da ste zbog toga na Mene zaboravljali i uvijek ste ih ismijavali. #
 111. Njih sam Ja danas nagradio za ono što su trpjeli, oni su, doista, postigli ono što su željeli.” #
 112. A koliko ste godina na Zemlji proveli?” – upitaće On. #
 113. “Proveli smo dan ili samo dio dana” – odgovoriće – “pitaj one koji su brojali.” #
 114. “Pa da, kratko ste proveli” – reći će On – “da ste samo znali! #
 115. Zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili i da Nam se nećete povratiti?” #
 116. I neka je uzvišen Allah, Vladar istiniti, nema drugog boga osim Njega, Gospodara svemira veličanstvenog! #
 117. A onaj koji se, pored Allaha, moli drugom bogu, bez ikakva dokaza o njemu, pred Gospodarom svojim će račun polagati, i nevjernici ono što žele neće postići. #
 118. I reci: “Gospodaru moj, oprosti i smiluj se, Ti si najmilostiviji!” #

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s

%d blogeri kao ovaj: