Sura 37. Redovi

 1. Tako Mi onih u redove poredanih* #
 2. i onih koji odvraćaju* #
 3. i onih koji opomenu čitaju – #
 4. vaš Bog je, uistinu, Jedan, #
 5. Gospodar nebesa i Zemlje i onoga što je između njih i Gospodar istoka! #
 6. Mi smo nebo najbliže vama sjajnim zvijezdama okitili #
 7. i čuvamo ga od svakog šejtana prkosnoga #
 8. da ne prisluškuje meleke uzvišene; njih sa svih strana gađaju #
 9. da ih otjeraju: njih čeka patnja neprekidna, #
 10. a onoga koji što ugrabi – stigne svjetlica blistava. #
 11. Upitaj ih da li je teže njih stvoriti ili sve ostalo što smo stvorili? – Njih stvaramo od ljepljive ilovače. #
 12. Ti se diviš a oni se rugaju, #
 13. a kada im se savjeti upućuju oni ih ne prihvaćaju, #
 14. i kad dokaz vide, oni jedni druge na ismijavanje podstiču, #
 15. i govore: “Ovo nije ništa drugo do prava čarolija! #
 16. Zar kada poumiremo i kada kosti i zemlja postanemo, zar ćemo mi, zaista, biti oživljeni #
 17. i naši preci davni?” #
 18. Reci: “Da, a bićete i poniženi!” #
 19. To će biti samo glas jedan, i svi će odjednom progledati #
 20. i reći: “Teško nama, ovo je – Sudnji dan!” #
 21. Da, ovo je Dan strašnoga suda u koji vi niste vjerovali! #
 22. Sakupite nevjernike i one koji su se s njima družili i one kojima su se klanjali #
 23. mimo Allaha, i pokažite im put koji u Džehennem vodi #
 24. i zaustavite ih, oni će biti pitani: #
 25. “Šta vam je, zašto jedni drugima ne pomognete?” #
 26. Ali, toga Dana oni će se sasvim prepustiti #
 27. i jedni drugima prebacivati: #
 28. “Vi ste nas varali” #
 29. “Nismo” – odgovoriće – “nego vi niste htjeli vjerovati, #
 30. a nikakve vlasti nad vama nismo imali, obijestan narod ste bili #
 31. i riječ Gospodara našeg da ćemo, doista, kaznu iskusiti na nama se ispunila, #
 32. a u zabludu smo vas pozivali jer smo i sami u zabludi bili.” #
 33. I oni će toga dana zajedno na muci biti, #
 34. jer Mi ćemo tako sa mnogobošcima postupiti, #
 35. Kad im se govorilo: “Samo je Allah Bog!” – oni su se oholili #
 36. i govorili: “Zar da napustimo božanstva naša zbog jednog ludog pjesnika #
 37. A nije tako, on Istinu donosi i tvrdi da su svi poslanici istinu donosili, #
 38. a vi ćete sigurno bolnu patnju iskusiti – #
 39. kako ste radili, onako ćete kažnjeni biti! #
 40. A Allahovi iskreni robovi #
 41. posebnu će opskrbu imati, #
 42. razno voće, i biće poštovani #
 43. u džennetskim baščama naslada, #
 44. na divanima, jedni prema drugima, #
 45. biće posluženi pićem – iz izvora koji će stalno teći – #
 46. bistrim i prijatnim onima koji budu pili, #
 47. od njega neće glava boljeti i od njega se neće pamet gubiti. #
 48. Pored njih će biti one koje će preda se gledati, očiju prekrasnih, #
 49. kao da su one jaja pokrivena.* #
 50. I oni će jedan s drugim razgovarati, #
 51. i jedan od njih će reći: “Imao sam druga jednoga #
 52. koji je govorio: ’Zar i ti vjeruješ #
 53. da ćemo, kada poumiremo i zemlja i kosti postanemo, doista, račun polagati?’” #
 54. “Hoćete li pogledati?” #
 55. I oni će pogledati, i toga usred Džehennema ugledati. #
 56. “Allaha mi”, – reći će – “zamalo me nisi upropastio; #
 57. da nije bilo milosti Gospodara moga, i ja bih se sada mučio.” #
 58. “A mi, je l’ de, više nećemo umirati? – #
 59. jednom smo umrli – više nećemo biti mučeni, #
 60. to će, zaista, uspjeh veliki biti!” #
 61. Za ovako nešto neka se trude trudbenici! #
 62. A da li je bolja ta gozba ili drvo Zekkum #
 63. koje smo nevjernicima kao kaznu odredili? #
 64. To je drvo koje će usred Džehennema rasti; #
 65. plod će mu poput glava šejtanskih biti. #
 66. Oni će se njime hraniti i trbuhe svoje njime puniti, #
 67. zatim će to s ključalom vodom izmiješati, #
 68. a potom će se, sigurno, opet u Džehennem vratiti. #
 69. Oni su očeve svoje u zabludi zatekli #
 70. pa i oni stopama njihovim nastavili, #
 71. a i prije njih su većinom drevni narodi u zabludi bili, #
 72. iako smo im Mi slali one koji su ih opominjali; #
 73. zato pogledaj kakav je bio kraj onih koji su bili opomenuti, #
 74. samo nije bilo tako s Allahovim robovima iskrenim. #
 75. A kada nas je Nuh zovnuo, Mi smo se lijepo odazvali: #
 76. njega i porodicu njegovu nevolje teške smo spasili #
 77. i samo potomke njegove u životu ostavili, #
 78. i u naraštajima kasnijim mu spomen sačuvali: #
 79. “Mir Nuhu od svjetova svih!” #
 80. Eto tako Mi nagrađujemo one koji dobra djela čine, #
 81. on je bio rob Naš, vjernik, #
 82. a ostale smo poslije potopili #
 83. Iste vjere kao i on bio je i Ibrahim, #
 84. kad je Gospodaru svome iskrena srca došao, #
 85. kad je ocu svome i narodu svome rekao: “Čemu se to vi klanjate? #
 86. Zar lažna božanstva umjesto Allaha hoćete? #
 87. I šta o Gospodaru svjetova mislite?” #
 88. I on baci pogled na zvijezde, #
 89. pa reče: “Ja ću se, evo, razboljeti!” – #
 90. i oni ga napustiše, uzmaknuvši, #
 91. a on se kumirima njihovim prikrade, pa reče: “Zašto ne jedete? #
 92. Šta vam je što ne govorite?” – #
 93. i krišom im priđe desnom rukom ih udarajući, #
 94. pa mu narod trkom dođe. #
 95. “Kako se možete klanjati onima koje sami klešete?” – upita – #
 96. “kad Allah stvara i vas i ono što napravite?” #
 97. Pripremite za njega lomaču” – povikaše – “pa ga u vatru bacite?” #
 98. I htjedoše ga na muke staviti, ali Mi njih učinismo poniženim. #
 99. “Idem onamo gdje mi je Gospodar moj naredio” – reče – “On će me kuda treba uputiti. #
 100. Gospodaru moj, daruj mi porod čestit!” – #
 101. i Mi smo ga obradovali dječakom blage naravi. #
 102. I kad on odraste toliko da mu poče u poslu pomagati, Ibrahim reče: “O sinko moj, u snu sam vidio da te trebam zakolati, pa šta ti misliš?” – “O oče moj,” – reče – “onako kako ti se naređuje, postupi; vidjećeš, ako Bog da, da ću sve izdržati.” #
 103. I njih dvojica poslušaše, i kad ga on čelom prema zemlji položi, #
 104. Mi ga zovnusmo: “O Ibrahime, #
 105. ti si se Objavi u snu odazvao; – a Mi ovako nagrađujemo one koji dobra djela čine – #
 106. to je, zaista, bilo pravo iskušenje!” – #
 107. i kurbanom velikim ga iskupismo #
 108. i u naraštajima kasnijim mu spomen sačuvasmo: #
 109. “Nek je u miru Ibrahim!” #
 110. Eto tako Mi nagrađujemo one koji dobra djela čine, #
 111. a on je, doista, bio rob Naš, vjernik, #
 112. i obradovali smo ga Ishakom, vjerovjesnikom i čovjekom dobrim, #
 113. i blagoslovili smo i njega i Ishaka; a među potomcima njihovim ima vjernika i nevjernika očitih. #
 114. I Musau i Harunu smo milost ukazali, #
 115. pa i njih i narod njihov nevolje velike spasili #
 116. i pomogli im da pobijede, #
 117. i Knjigu im jasnu dali #
 118. i obojicu na Pravi put uputili #
 119. i u naraštajima kasnijim im spomen sačuvali; #
 120. “Nek su u miru Musa i Harun!” #
 121. Eto tako Mi nagrađujemo one koji dobra djela čine, #
 122. a njih dvojica su, uistinu, bili robovi Naši, vjernici. #
 123. I Iljas je bio poslanik. #
 124. Kad on reče narodu svome: “Zar se ne bojite? #
 125. Što se Balu klanjate, a najljepšeg Stvoritelja ostavljate, #
 126. Allaha, Gospodara svoga i Gospodara vaših predaka drevnih?” – #
 127. oni ga lašcem nazvaše i zato će, sigurno, u vatru svi oni biti bačeni, #
 128. samo neće oni Allahovi robovi koji su Mu bili odani. #
 129. I sačuvasmo mu spomen u naraštajima kasnijim: #
 130. “Nek je u miru Iljas!” #
 131. Eto tako Mi nagrađujemo one koji dobra djela čine, #
 132. a on je bio rob Naš, vjernik. #
 133. I Lut je bio poslanik. #
 134. Mi smo njega i čitavu njegovu porodicu spasili – #
 135. osim starice, ona je nastradala s onima koji su nastradali – #
 136. a ostale smo uništili, #
 137. i vi pored nastambi njihovih prolazite i danju #
 138. i noću, pa zašto se ne urazumite? #
 139. I Junus je bio poslanik. #
 140. I on pobježe na jednu lađu prepunu* #
 141. i baci kocku i kocka na njega pade, #
 142. i riba ga proguta, a bio je zaslužio prijekor, #
 143. i da nije bio jedan od onih koji Allaha hvale, #
 144. sigurno bi ostao u utrobi njenoj do Dana kad će svi biti oživljeni, #
 145. i Mi ga izbacismo na jedno pusto mjesto, a on je bio bolan, #
 146. i učinismo da iznad njega izraste vriježa jedne tikve, #
 147. i poslasmo ga stotini hiljada ljudi, i više, #
 148. i oni povjerovaše, i njima dadosmo da do roka određenog požive. #
 149. A upitaj ih: “Zar su za Gospodara tvoga – kćeri, a za njih – sinovi, #
 150. zar smo u njihovu prisustvu meleke kao žene stvorili?” #
 151. Eto, oni, zbog toga što lažu, doista govore: #
 152. “Allah je rodio” – oni su, zaista, lažljivci. #
 153. Zar je On kćeri sinovima pretpostavio? #
 154. Šta vam je, kako rasuđujete?! #
 155. Zašto ne razmislite? #
 156. Ili, gdje vam je dokaz očiti? #
 157. Donesite Knjigu svoju, ako istinu govorite! #
 158. Mnogobošci između njega i džina srodstvo uspostavljaju, a džini odavno znaju da će oni koji tako govore u vatru biti bačeni – #
 159. hvaljen neka je Allah i daleko od onoga kako Ga oni predstavljaju! #
 160. Allahovi iskreni robovi nisu za to krivi. #
 161. Ali, ni vi, sa onima kojima se klanjate, #
 162. ne možete o njima nikoga u zabludu zavesti, #
 163. možete samo onoga koji će ionako u vatri gorjeti. #
 164. “Svakome od nas mjesto je određeno, #
 165. mi smo u redove poredani, #
 166. i samo Njega hvalimo!”* #
 167. A oni su sigurno govorili: #
 168. “Da smo mi Knjigu imali kao što su je imali narodi prijašnji, #
 169. sigurno bismo bili Allahovi robovi iskreni!” #
 170. Ali u Kur’an ne htjedoše povjerovati, i znaće oni! #
 171. A riječ Naša je davno rečena o robovima Našim, o poslanicima: #
 172. “Oni će biti, doista, potpomognuti #
 173. i vojska Naša će zacijelo pobijediti!” #
 174. Zato se okreni od njih za neko vrijeme #
 175. i posmatraj ih, i oni će posmatrati! #
 176. Zar oni kaznu Našu da požuruju? #
 177. Kad ih ona stigne, zlo će jutro osvanuti onima koji su bili opomenuti! #
 178. Zato se okreni od njih za neko vrijeme #
 179. i posmatraj, i oni će posmatrati! #
 180. Veličanstven je Gospodar tvoj, Dostojanstveni, i daleko od onoga kako Ga predstavljaju oni! – #
 181. i mir poslanicima #
 182. i hvaljen neka je Allah, Gospodar svjetova! #
Oglasi

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google+ photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google+ račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

w

Spajanje na %s

%d bloggers like this: