Kuran / Sura 19. Merjem (Merjem)

 1. Kaf Ha Ja Ajin Sad #
 2. Kazivanje o milosti Gospodara tvoga prema robu Njegovu Zekerijjau, #
 3. kad je on Gospodara svoga tiho zovnuo, #
 4. i rekao: “Gospodaru moj, kosti su mi oronule i glava osijedjela, a nikada nisam, kad sam Ti, Gospodaru moj, molbu uputio, nesretan ostao. #
 5. Bojim se rođaka svojih po krvi poslije mene, a žena mi je nerotkinja, zato mi pokloni od Sebe sina #
 6. da naslijedi mene i porodicu Jakubovu, i učini, Gospodaru moj, da budeš s njim zadovoljan.” #
 7. “O Zekerijja, javljamo ti radosnu vijest da će ti se dječak roditi, ime će mu Jahja biti, nikome prije njega to ime nismo htjeli dati.” #
 8. “Gospodaru moj,” – reče on – “kako ću imati sina kad mi je žena nerotkinja, a već sam duboku starost doživio?” #
 9. “Eto tako!” – reče. “Gospodar tvoj je rekao: ’To je Meni lahko, i tebe sam ranije stvorio, a nisi ništa bio.’” #
 10. “Gospodaru moj,” – reče – “daj mi neki znak!” – “Znak će ti biti to što tri noći nećeš s ljudima razgovarati, a zdrav ćeš biti.” #
 11. I on iziđe iz hrama u narod svoj i znakom im dade na znanje: “Hvalite ga ujutro i navečer!” #
 12. “O Jahja, prihvati Knjigu odlučno!” – a dadosmo mu mudrost još dok je dječak bio #
 13. i nježnost i čednost, i čestit je bio, #
 14. i roditeljima svojima bio je dobar, i nije bio drzak i nepristojan. #
 15. I neka je mir njemu na dan kada se rodio i na Dan kada je umro i na dan kad bude iz mrtvih ustao! #
 16. I spomeni u Knjizi Merjemu: kada se od ukućana svojih na istočnu stranu povukla #
 17. i jedan zastor da se od njih zakloni uzela, Mi smo k njoj meleka Džibrila poslali i on joj se prikazao u liku savršeno stvorena muškarca. #
 18. “Utječem se Milostivom od tebe, ako se Njega bojiš!” – uzviknu ona. #
 19. “A ja sam upravo izaslanik Gospodara tvoga” – reče on – “da ti poklonim dječaka čista!” #
 20. “Kako će imati dječaka” – reče ona – “kad me nijedan muškarac dodirnuo nije, a ja nisam nevaljalica!” #
 21. “To je tako!” – reče on. “Gospodar tvoj je rekao: ’To je Meni lahko’, i zato da ga učinimo znamenjem ljudima i znakom milosti Naše. Tako je unaprijed određeno!” #
 22. I ona zanese i bremenita se skloni daleko negdje. #
 23. I porođajni bolovi prisiliše je da dođe da stabla jedne palme. “Kamo sreće a sam ranije umrla i da sam potpuno u zaborav pala!” – uzviknu ona. #
 24. I melek je, koji je bio niže nje, zovnu: “Ne žalosti se, Gospodar tvoj je dao da niže tebe potok poteče. #
 25. Zatresi palmino stablo, posuće po tebi datule svježe, #
 26. pa jedi i pij i budi vesela! A ako vidiš čovjeka kakva, ti reci: “Ja sam se zavjetovala Milostivom da ću šutjeti, i danas ni s kim neću govoriti.” #
 27. I dođe ona s njim porodici svojoj, noseći ga. “O Merjemo,” – rekoše oni – “učinila si nešto nečuveno! #
 28. Ej ti, koja u čednosti ličiš Harunu, otac ti nije bio nevaljao, a ni mati tvoja nije bila nevaljalica.” #
 29. A ona im na njega pokaza. “Kako da govorimo djetetu u bešici?” – rekoše. #
 30. “Ja sam Allahov rob” – ono reče – “meni će On Knjigu dati i vjerovjesnikom me učiniti #
 31. i učiniće me, gdje god budem, blagoslovljenim, i narediće mi da dok sam živ molitvu obavljam i milostinju udjeljujem, #
 32. i da majci svojoj budem dobar, a neće mi dopustiti da budem drzak i nepristojan. #
 33. I neka je mir nada mnom na dan kada sam se rodio i na dan kada budem umro i na dan kada budem iz mrtvih ustajao!” #
 34. To je Isa, sin Merjemin – to je prava istina o njemu – onaj u koga oni sumnjaju. #
 35. Nezamislivo je da Allah ima dijete, hvaljen neka je On! Kad nešto odluči, On za to rekne samo: “Budi!” – i ono bude. #
 36. Allah je, uisitnu, i moj i vaš Gospodar, zato se klanjajte samo Njemu! To je Pravi put. #
 37. i sljedbenici Knjige su se o njemu u mišljenju podvojili, pa teško onima koji ne vjeruju kada budu na Danu velikom prisutni! #
 38. Kako će dobro čuti i kako će dobro vidjeti onoga Dana kad pred Nas stanu! A nevjernici su sada u očitoj zabludi! #
 39. I spomeni ih na Dan tuge kada će biti s polaganjem računa završeno, a oni su ravnodušni bili i nisu vjerovali. #
 40. Mi ćemo Zemlju i one koji žive na njoj naslijediti i Nama će se oni vratiti. #
 41. Spomeni, u Knjizi, Ibrahima! On je bio istinoljubiv, vjerovjesnik. #
 42. Kada je rekao ocu svome: “O oče moj, zašto se klanjaš onome koji nit čuje niti vidi, niti ti može od ikakve koristi biti? #
 43. O oče moj, meni dolazi znanje, a ne tebi;* zato mene slijedi, i ja ću te na Pravi put uputiti; #
 44. o oče moj, na klanjaj se šejtanu, šejtan je Milostivome uvijek neposlušan; #
 45. o oče moj, bojim se da te od Milostivog ne stigne kazna, pa da budeš šejtanu drug”- #
 46. otac njegov je rekao: “Zar ti mrziš božanstva moja, o Ibrahime? Ako se ne okaniš, zbilja ću te kamenjem potjerati, zato me za dugo vremena napusti!” #
 47. “Mir tebi!” – reče Ibrahim. “Moliću Gospodara svoga da ti oprosti, jer On je vrlo dobar prema meni. #
 48. I napustiću i vas i sve one kojima se mimo Allaha klanjate i klanjaću se Gospodaru svome; nadam se da neću biti nesretan u klanjanju Gospodaru svome.” #
 49. I pošto napusti njih i one kojima su se, mimo Allaha klanjali, Mi mu Ishaka i Jakuba darovasmo, i obojicu vjerovjesnicima učinismo #
 50. i darovasmo im svako dobro i učinismo da budu hvaljeni i po dobru spominjani. #
 51. I spomeni u Knjizi Musaa! On je bio iskren i bio je poslanik, vjerovjesnik. #
 52. Mi smo ga s desne strane Tura zovnuli i Sebi ga približili da čuje riječi Naše, #
 53. i darovali smo mu milošću Našom kao vjerovjesnika brata njegova Haruna. #
 54. I spomeni u Knjizi Ismaila! On je ispunjavao dato obećanje i bio poslanik, vjerovjesnik, #
 55. i tražio je od čeljadi svoje da molitvu obavljaju i da milostinju udjeljuju, i Gospodar njegov je bio njima zadovoljan. #
 56. I spomeni u Knjizi Idrisa! On je bio istinoljubiv i vjerovjesnik, #
 57. i Mi smo ga na visoko mjesto digli. #
 58. To su ti vjerovjesnici koje je Allah milošću Svojom obasuo, potomci Ademovi i onih koje smo sa Nuhom nosili, i potomci Ibrahimovi i Israilovi, i onih koje smo uputili i odabrali. Kad bi im se ajeti Milostivog čitali, oni bi licem na tle padali i plakali. #
 59. A njih smijeniše zli potomci, koji molitvu napustiše i za požudama pođoše; oni će sigurno zlo proći; #
 60. ali oni koji su se pokajali, i vjerovali, i dobro činili, njima se neće nikakva nepravda učiniti, oni će u Džennet ući, #
 61. u edenske vrtove koje je Milostivi robovima Svojim obećao zato što su u njih vjerovali, a nisu ih vidjeli – a obećanje Njegovo će se doista ispuniti – #
 62. u njima prazne besjede neće slušati, već samo: “Mir!” i u njima će i ujutro i navečer opskrbljeni biti. #
 63. Daćemo da takav Džennet naslijedi onaj od robova Naših koji se bude grijeha klonio. #
 64. “Mi smo u Džennet ušli samo dobrotom Gospodara tvoga, On je vladar svega, On zna budućnost našu i prošlost našu i ono što je između toga” – govorit će. Gospodar tvoj ne zaboravlja. #
 65. On je Gospodar nebesa i Zemlje i onoga što je između njih, zato se samo Njemu klanjaj i u tome budi istrajan! Znaš li da ime Njegovo ima iko! #
 66. Čovjek kaže: “Zar ću, kad umrem, zbilja biti oživljen?” #
 67. A zar se čovjek ne sjeća da smo ga još prije stvorili, a da nije bio ništa? #
 68. I tako mi Gospodara tvoga, mi ćemo i njih i šejtane sakupiti, zatim ćemo ih dovesti da oko Džehennema na koljenima kleče, #
 69. a onda ćemo iz svake skupine izdvojiti one koji su prema Milostivome najdrskiji bili, #
 70. jer mi dobro znamo one koji su najviše zaslužili da u njemu gore. #
 71. I svaki od vas će do njega stići! Gospodar tvoj se, sigurno, tako obavezao! #
 72. Zatim ćemo one koji su se grijeha klonili spasiti, a nevjernike ćemo da u njemu na koljenima kleče ostaviti. #
 73. Kad su im se Naši jasni ajeti kazivali, onda su oni koji nisu vjerovali govorili onima koji su vjerovali: “Ili smo mi ili vi u boljem položaju i ko ima više pobornika?”* #
 74. A koliko smo Mi prije njih naroda uništili koji su blagom i izgledom divljenje izazivali! #
 75. Reci: “Onome ko je u zabludi, neka Milostivi dug život da!”* – Ali kad takvi dožive da se opomene ostvare, bilo kazna, bilo Smak svijeta, zbilja će saznati ko je u gorem položaju i ko ima pobornika manje – #
 76. i Allah će pomoći onima koji su na Pravome putu! A dobra djela koja vječno ostaju – od Gospodara tvoga biće bolje nagrađena i ljepše uzvraćena. #
 77. Zar nisi vidio onoga koji u dokaze naše ne vjeruje i govori: “Zacijelo će mi biti dato bogatstvo i djeca!” #
 78. Ili je on budućnost prozreo ili je od Milostivog obećanje primio? #
 79. Nijedno! Mi ćemo ono što on govori zapisati i patnju mu veoma produžiti, #
 80. a ono što smo mu dali – naslijediti, i sam samcat ća Nam se vratiti. #
 81. Oni kao zagovornike nekakva božanstva, a ne Allaha, uzimaju. #
 82. A ne valja tako! Božanstva ta će poreći da su im se klanjali, i biće im protivnici. #
 83. Zar ne vidiš da Mi nevjernike šejtanima prepuštamo da ih što više na zlo navraćaju? #
 84. Zato ne traži da što prije stradaju, Mi im polahko dane odbrajamo! #
 85. Onoga Dana kada čestite kao uzvanike pred Milostivim sakupimo, #
 86. a kad u Džehennem žedne grješnike potjeramo, #
 87. niko se ni za koga neće moći zauzimati, osim onoga kome Milostivi dopusti. #
 88. Oni govore: “Milostivi je uzeo dijete!” – #
 89. Vi, doista, nešto odvratno govorite! #
 90. Gotovo da se nebesa raspadnu, a Zemlja provali i planine zdrobe #
 91. što Milostivom pripisuju dijete. #
 92. Nezamislivo je da Milostivi ima dijete – #
 93. ta svi će oni, i oni na nebesima i oni na Zemlji, kao robovi u Milostivog tražiti utočište! #
 94. On ih je sva zapamtio i tačno izbrojio, #
 95. i svi će Mu na Sudnjem danu doći pojedinačno. #
 96. One koji su vjerovali i dobra djela činili Milostivi će, sigurno, voljenim učiniti. #
 97. Mi smo Kur’an učinili lahkim, na tvome jeziku, da bi njime one koji se Allaha boje i grijeha klone obradovao, a inadžije nepopustljive opomenuo. #
 98. A koliko smo samo naroda prije njih uništili! Da li ijednog od njih vidiš i da li i najslabiji glas njihov čuješ? #

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s

%d blogeri kao ovaj: